ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność a zdrowie psychiczne młodzieży w okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19

Iwona M. Sikorska
1
,
Natalia Lipp
1
,
Paulina Wróbel
1
,
Mirella Wyra
2

1.
Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University in Cracow, Poland
2.
College of Education, Psychology and Social Work, Flinders University, Adelaide, Australia
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 79-95
Data publikacji online: 2021/08/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem badania było poznanie relacji pomiędzy formami aktywności młodzieży (w środowisku wirtualnym i w świecie realnym) a jej zdrowiem psychicznym w okresie przymusowej izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19. Prezentowane wyniki są fragmentem większego projektu międzynarodowego (research-all.org).

Materiał i metody
Grupę badaną stanowili uczniowie krakowskich szkół podstawowych i średnich (N = 455), w wieku od 11 do 18 lat (M = 15,38, SD = 2,10). Narzędziami badawczymi były skala dobrostanu MHC-SF Karaś, Cieciucha i Keyesa, skala prężności psychicznej CD-RSC Connor-Davidsona, skala depresji, lęku i stresu DASS-21 Lovibondów. Uczestnicy oceniali ponadto aktualną ilość czasu spędzanego na ośmiu rodzajach aktywności (online oraz offline) w porównaniu z czasem sprzed izolacji społecznej. Badanie przeprowadzono w czerwcu 2020 roku.

Wyniki
Analiza korelacji wykazała, że im więcej czasu uczniowie spędzają na aktywności w środowisku wirtualnym, tym wyższy prezentują poziom depresji (r = 0,27; p < 0,001), lęku (r = 0,25; p < 0,001), stresu (r = 0,25; p < 0,001). Długość aktywności online jest również negatywnie skorelowana z dobrostanem psychologicznym (r = –0,13; p = 0,013), emocjonalnym (r = –0,15; p = 0,003) i społecznym (r = –0,12; p = 0,026). Dobrostan jest tym wyższy, im więcej jest aktywności niezapośredniczonych żadnym medium (r = 0,17; p = 0,001).

Wnioski
Izolacja społeczna spowodowała wzrost aktywności online zarówno w edukacji, jak i w życiu społecznym młodzieży. Uzyskane wyniki wskazują na nasilenie negatywnej afektywności u adolescentów dłużej aktywnych online. Ponadto wykazano znaczenie ochronne aktywności ruchowych i towarzyskich podejmowanych poza Internetem dla zdrowia psychicznego młodego człowieka.Introduction
The aim of the study was to investigate the relationship between the forms of youth activity (in a virtual environment and in the real world) and their mental health in the period of forced social isolation related to the COVID-19 pandemic. The findings presented here are part of a larger international project (research-all.org).

Material and methods
The subjects were students of primary and secondary schools in Kraków (N = 455), aged 11 to 18 (M = 15.38, SD = 2.10). The instruments used in this study were: the MHC-SF Karaś, Cieciuch and Keyes wellbeing scale, the Connor-Davidson CD-RSC resilience scale, and the DASS-21 Lovibond scale designed to measure depression, anxiety and stress. The participants also reported the amount of time they spent on eight types of activity (online and offline) during and before social isolation.

Results
Correlation analysis showed that the more time students spend actively in a virtual environment, the higher the level of depression (r = 0.27; p < 0.001), anxiety (r = 0.25; p < 0.001), stress (r = 0.25; p < 0.001). The duration of online activity is also negatively correlated with psychological well-being (r = –0.13; p = 0.013), emotional well-being (r = –0.15; p = 0.003) and social well-being (r = –0.12; p = 0.026). Well-being increases with a higher number of activities that are not mediated by a screen medium (r = 0.17; p = 0.001).

Conclusions
Social isolation resulted in an increase in online activity both in education and in the social life of young people. The results obtained indicate the intensification of negative affectivity in adolescents who spend more time in the online environments. Moreover, the protective role of non-Internet physical and social activities for the mental health of young people has been demonstrated.

słowa kluczowe:

zdrowie psychiczne, dobrostan, adolescenci, Internet, pandemia COVID-19

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe