eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza epidemiologiczna czynników alarmowych występujących u pacjentów hospitalizowanych i leczonych na oddziałach zabiegowych mazowieckiego szpitala specjalistycznego w radomiu w latach 2016–2018

Beata Deja-Makara
1
,
Lidia Ura
1
,
Olaf Pierzak
2
,
Leszek Marcin Gottwald
3, 2

1.
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Radom, Polska
2.
Zakład Teleradioterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Łódź, Polska
3.
Zakład Radioterapii, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 2: 81–86
Data publikacji online: 2021/07/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Analiza epidemiologiczna czynników alarmowych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (MSS) oraz ocena wpływu czynników alarmowych na częstość występowania zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem form klinicznych zakażeń.

Materiał i metody
W latach 2016–2018 przeprowadzono analizę epidemiologiczną 419 pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych MSS, u których potwierdzono obecność patogenów alarmowych.

Wyniki
353 pacjentów (84,25%) było przyjętych w trybie nagłym, 55 (13,12%) w trybie planowym, 4 pacjentów (0,96%) było przeniesionych z innych szpitali, a u 7 pacjentów (1,67%) nie określono trybu przyjęcia do szpitala. W 231 przypadkach (55,13%) zakażenie potwierdzono do 72 godzin od momentu przyjęcia do szpitala, a w 188 przypadkach (44,87%) po 72 godzinach (p = 0,037). Najczęściej stwierdzano zakażenie ran (40,81%) lub zakażenie dolnych dróg oddechowych (24,10%, p < 0,001). Z reguły izolowano metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego (łac. methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA) – 90 pacjentów (21,47%), Klebsiella pneumoniae ESBL+ – 79 pacjentów (18,85%), i Acinetobacter baumannii – 79 pacjentów (18,85%). 333 pacjentów (79,47%) bez objawów infekcji zostało wypisanych ze szpitala, a 86 pacjentów (20,13%) zmarło (p < 0,001).

Wnioski
Większość hospitalizowanych pacjentów, u których stwierdzono patogeny alarmowe zostało przyjętych do szpitala w trybie pilnym. Najczęściej izolowanymi patogenami alarmowymi były MRSA, Klebsiella pneumoniae ESBL+ oraz Acinetobacter baumannii. W dwóch na trzy przypadkach patogeny alarmowe izolowano z zakażonych ran i dolnych dróg oddechowych. Obserwowana wysoka śmiertelność w grupie badanej potwierdza celowość egzekwowania procedur epidemiologicznych u przyjmowanych do szpitala pacjentów w celu rozpoznania czynników alarmowych i wczesnego zastosowania celowanej antybiotykoterapii.Introduction
Epidemiological characteristics of alert pathogens in patients hospitalized in operating wards of the Mazowiecki Memorial Hospital of Radom and the assessment of influence of alert pathogens on the frequency of nosocomial infections including forms of these infections.

Material and methods
pathogens hospitalized in operating wards of the Mazowiecki Memorial Hospital of Radom between 2016 and 2018. Epidemiological analysis of the study group was conducted.

Results
In total, 353 patients (84.25%) were taken to hospital in an emergency setting, 55 (13.12%) scheduled, 4 patients (0.96%) were transferred from another hospital, and in 7 cases (1.67%) the mode of hospitalization was not defined. In 231 patients (55.13%) infections were confirmed during the first 72 hours of hospitalization, and in 188 patients (44.87%) after 72 hours (p = 0.037). Most often infections of the wound and lower respiratory tract were diagnosed (24.10%) (p < 0.001). MRSA was isolated in 90 patients (21.47%), Klebsiella pneumoniae ESBL+ in 79 patients (18.85%), and Acinetobacter baumannii in 79 patients (18.85%). From the study group 333 patients (79.47%) were discharged from hospital and 86 patients (20.13%) died (p < 0.001).

Conclusions
Most of the patients diagnosed with alert pathogens were hospitalized in an emergency setting. Most frequently, MRSA, Klebsiella pneumoniae ESBL+, and Acine-patobacter baumannii were identified. In 2 out of 3 cases alert pathogens were isolated from infected wounds and the lower respiratory tract. The high mortality rate in the study group confirms the purposefulness of epidemiological procedure enforcement in patients admitted to hospital to diagnose alert pathogens, as well as early begin targeted antibiotic therapy.

słowa kluczowe:

patogeny alarmowe, zakażenia szpitalne, oddziały zabiegowe, analiza

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.