eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza stanu zdrowia oraz wpływ płci i wieku na samopoczucie pacjentów z zatorowością płucną – badanie retrospektywne

Elżbieta Magnuszewska
1
,
Jolanta Lewko
2
,
Bianka Sztukowska
3
,
Mirosława Dziekońska
3
,
Karolina Lewko
4
,
Katarzyna Jasińska
5
,
Regina Sierżantowicz
6

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Polska
  2. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny, Białystok, Polska
  3. Zakład Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Medyczna, Białystok, Polska
  4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław, Polska
  5. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, Polska
  6. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny, Białystok, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 154–161
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Ocena postępowania leczniczego wśród pacjentów z zatorowością płucną oraz wyodrębnienie najczęstszych przyczyn i konsekwencji zatorowości płucnej. Ponadto rozpoznanie, jakie czynniki istotnie wpływają na konsekwencje zatorowości płucnej i stan zdrowia po przebytym leczeniu.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach na oddziałach wewnętrznym i rehabilitacyjnym w latach 2020–2022. Do zbierania danych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który składał się z 2 części: metryczkowej, zawierającej informacje o wieku, płci, miejscu zamieszkania, wykształceniu i chorobach współistniejących, i szczegółowej, złożonej z 24 pytań dotyczących przebiegu procesu leczenia i opieki u pacjentów z zatorowością płucną. Badanie miało charakter retrospektywny, w którym poddano analizie 70 historii chorób pacjentów z rozpoznaniem zatorowości płucnej. W celu weryfikacji istotnych różnic statystycznych zastosowano test 2 oraz test Kruskala-Wallisa (H).

Wyniki
W badanej grupie pacjentów zabieg chirurgiczny przeprowadzony był u 47,7% populacji , najczęstszym powikłaniem zatorowości płucnej był ropień płuc – 35,7%. Najczęściej prawdopodobną przyczyną zatorowości płucnej była skrzeplina – 67,1%. Odczucie poprawy stanu zdrowia istotnie zależy od wieku badanych (2 = 7,664; p = 0,022).

Wnioski
Zatorowość płucna występowała najczęściej po zabiegach chirurgicznych i częściej u pacjentów starszych. Ponad połowa pacjentów po zastosowaniu leczenia zatorowości płucnej odzyskała częściowo stan zdrowia sprzed choroby. Osoby młodsze szybciej wracają do zdrowia niż osoby starsze.Introduction
This study evaluated the therapeutic management among patients with pulmonary embolism and identified of the most common causes and consequences of pulmonary embolism. In addition, it ascertained the factors that significantly affect the consequences of pulmonary embolism and health status after treatment.

Material and methods
The research was carried out in the internal and rehabilitation departments of the Independent Public Healthcare Centre in Mońki in the years 2020–2022. The study was a retrospective study in which 70 medical histories of patients diagnosed with pulmonary embolism were analysed. A proprietary questionnaire was used to collect data, which consisted of 2 parts: record and detailed, consisting of 24 questions about the course of the treatment and care in patients with pulmonary embolism.

Results
In the studied group of patients, surgery was performed in 47,7%, and the most common complication of pulmonary embolism was lung abscess, at 35,7%. The most likely cause of pulmonary embolism was thrombus, at 67,1%. The feeling of improvement in health significantly depends on the age of the respondents (2 = 7,664; p = 0,022).

Conclusions
Pulmonary embolism occurred most frequently after surgery and was more common in elderly patients. More than half of the patients who underwent treatment for pulmonary embolism partially recovered their pre-disease state. Younger people recovered faster than older people.

słowa kluczowe:

powikłania, wiek, zatorowość płucna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.