eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Aplikacje telefoniczne używane w celu ograniczenia picia alkoholu – przegląd literatury

Łukasz Wieczorek
1
,
Justyna Iwona Klingemann
1

1.
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (1): 43-64
Data publikacji online: 2020/06/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Wyniki badań wskazują na to, że aplikacje mobilne są coraz powszechniej akceptowanym i użytecznym rodzajem interwencji z zakresu zdrowia. Celem artykułu jest zidentyfikowanie aplikacji telefonicznych służących do ograniczania picia alkoholu i opis ich skuteczności.

Materiał i metody
Do wyszukiwania artykułów wykorzystano bazy Web of Science (WoS) i EBSCO Publishing (EBSCO). Zakres wyszukiwania artykułów ograniczono do lat 2010–2018, tak aby analizie podlegały tylko najnowsze doniesienia naukowe.

Wyniki
Przegląd literatury pozwolił na zidentyfikowanie szeregu interwencji, których celem jest ograniczenie używania alkoholu. Można je podzielić na trzy kategorie: 1) aplikacje telefoniczne, 2) strony internetowe, 3) interwencje wykorzystujące wiadomości tekstowe (SMS). Określono również ograniczenia metodologiczne dotychczas prowadzonych badań z wykorzystaniem tego typu technologii.

Omówienie
Badania uwzględnione w niniejszym przeglądzie pokazały, że interwencje z obszaru mZdrowia mogą być skuteczną formą wsparcia w terapii uzależnień i istotnie przyczyniać się do zwiększenia liczby dni utrzymywania abstynencji oraz poprawy funkcjonowania społecznego. Można wskazać szereg korzyści wynikających z używania aplikacji, jednak dostrzega się również ograniczenia z nimi związane.

Wnioski
Interwencje z obszaru mZdrowia są coraz częściej stosowane jako forma wsparcia w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu aplikacje instalowane na telefonie komórkowym. Dość dużą popularnością cieszą się także interwencje z użyciem wiadomości tekstowych. Interwencje z obszaru mZdrowia stanowią skuteczne wsparcie służące zmianie zachowania nałogowego, jednak ich skuteczność się obniża, jeśli nie są utrzymane osobiste kontakty z terapeutą. Stosowanie aplikacji w grupie młodzieży nie przynosi tak spektakularnych rezultatów jak w grupie dorosłych.Introduction
Research results show that mobile applications are an increasingly accepted and useful improving health intervention instruments. The purpose of the article is to identify telephone apps used to limit alcohol consumption and a description of their effectiveness.

Material and methods
Web of Science (WoS) and EBSCO Publishing (EBSCO) databases were used to search out articles. The date range was limited to years 2010-2018 so only most recent publications were included to analysis.

Results
Literature review has identified a number of interventions aimed at limiting alcohol use. They can be divided into three categories: 1) telephone applications, 2) websites, 3) interventions using text messages – SMS (short message service). The methodological limitations of the research conducted so far with the use of this type technology have also been identified.

Discussion
The reviewed studies have shown that mHealth interventions can be an effective form of support in dependence treatment, significantly contributing to increase in the number of days in maintaining abstinence and improvement of social functioning. There are a number of benefits resulting from application use, however, there were also evident limitations.

Conclusions
mHealth interventions are increasingly used as a form of support in alcohol dependence treatment. Mobile phone apps are most often used, however, interventions providing text messages are also quite popular. These interventions may be an effective form of altering addictive behaviour though their effectiveness decreases when personal contacts with therapist are not maintained. Apps used among the youth do not bring such spectacular results as among adults.

słowa kluczowe:

uzależnienie od alkoholu, leczenie, nowe technologie, mZdrowie, aplikacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe