eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
Kwartalnik „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania” jest adresowany do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi, do praktyków, pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych problematyką alkoholizmu i narkomanii. Ma charakter interdyscyplinarny - publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.
Celem pisma jest udostępnienie wyników badań polskich i zagranicznych, rozszerzenie i integracja środowiska badawczego, a także budowanie mostów między nauką a praktyką. Pismo stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami.
Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, kazuistyczne, monograficzne, streszczenia referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, sprawozdania z konferencji, recenzje książek, polemiki, listy oraz komunikaty. Wszystkie prace badawcze, przeglądowe, kazuistyczne i monograficzne są recenzowane. Autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi.

Artykuły w tym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)


Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji
Zakład Zdrowia Publicznego
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Barbara Gawrońska - redaktor językowy

Emil Tchorek - redaktor językowy [jęz. angielski]


Wydawanie czasopisma jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie realizacji następujących zadań:

Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software for the years 2022 – 2023 - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi na lata 2022 – 2023 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

The task of verifying and correcting abstracts and scientific articles accepted for publication in the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na dokonywaniu weryfikacji i korekty streszczeń i artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.