eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.12

Journal Citation Indicator
 

Kwartalnik „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania” jest adresowany do osób zajmujących się badaniami nad substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniami behawioralnymi, do praktyków pracujących na tym polu i do wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Ma charakter interdyscyplinarny – publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniami behawioralnymi w aspekcie badań podstawowych, klinicznych, epidemiologicznych i społecznych.

Celem pisma jest udostępnianie wyników badań polskich i zagranicznych, rozszerzenie i integracja środowiska badawczego, a także budowanie mostów między nauką a praktyką. Pismo stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami.

Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, kazuistyczne, raporty z badań, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, sprawozdania z konferencji, recenzje książek, polemiki, listy oraz komunikaty. Wszystkie oryginalne prace badawcze, przeglądowe, kazuistyczne, raporty z badań są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi.

Wszystkie artykuły są publikowane na podstawie następującej licencji: CC BY-NC-ND license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0. Artykuły mogą być rozpowszechniane i kopiowane przez osoby trzecie w celach niekomercyjnych, a także włączane do prac zbiorowych (np. do antologii), pod warunkiem zamieszczenia informacji o autorze/autorach i niewprowadzania w nich żadnych zmian i modyfikacji.

Artykuły w tym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)


Zespół redakcyjny:

Jacek Moskalewicz - redaktor naczelny
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Grażyna Herczyńska - sekretarz redakcji
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Michał Bujalski – redaktor ds. badań z zakresu socjologii i antropologii
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Justyna Klingemann - redaktor ds. badań jakościowych
Zakład Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Paweł Mierzejewski - redaktor ds. zagadnień biomedycznych
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Daniel Rabczenko - redaktor ds. zagadnień statystycznych
Zakład-Centrum Analiz i Monitorowania Stanu Zdrowia Ludności
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa

Magdalena Rowicka - redaktor ds. badań z zakresu psychologii
Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Barbara Gawrońska - redaktor językowy

Emil Tchorek - redaktor językowy [jęz. angielski]


Wydawanie czasopisma jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie realizacji następujących zadań:

Dissemination of scientific articles and information about the journal, including the costs of adapting technical means - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie, w tym koszty dostosowania środków technicznych - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Purchase of a license for the use of editorial and publishing management software for the years 2022 – 2023 - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi na lata 2022 – 2023 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

The task of verifying and correcting abstracts and scientific articles accepted for publication in the Journal - task financed under the agreement No. RCN/SP/0151/2021/1 by the Minister of Education and Science.
Realizacja zadania polegającego na dokonywaniu weryfikacji i korekty streszczeń i artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie - zadanie finansowane w ramach umowy Nr RCN/SP/0151/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.