eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Lokalizacja kontroli bólu a strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u pacjentów leczonych z powodu raka płuc i raka jelita grubego

Małgorzata Anna Basińska, Anna Andruszkiewicz

Psychoonkologia 2014, 2: 43–50
Data publikacji online: 2014/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ból przewlekły jest jednym z najczęściej występujących objawów w różnych schorzeniach, także w chorobie onkologicznej. Celem przeprowadzonych badań była ocena stosowanych strategii radzenia sobie z bólem w zależności od umiejscowienia kontroli bólu, przy uwzględnieniu subiektywnej oceny bólu. W badaniu wykorzystano: Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu – BPCQ, Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem – CSQ, oraz Skalę VAS – Visual Analogue Scale. Przebadano 109 dorosłych osób leczonych z powodu choroby nowotworowej. W badaniu wyodrębniono 4 typy przekonań na temat lokalizacji kontroli bólu z zastosowaniem analizy skupień. Badani chorzy różnili się między sobą w zakresie wykorzystywania dwóch strategii radzenia sobie z bólem: ignorowanie doznań i deklarowanie radzenia sobie.

Chronic pain is one of most frequently occurring symptoms in various diseases, also the oncological disease. The aim of the study was to evaluate the strategies used to cope with pain, depending on the location of pain control, taking into account the subjective assessment of pain. The study used: BPCQ – The Beliefs about Pain Control Questionnaire, CSQ – The Pain Coping Strategies Questionnaire and VAS – Visual Analog Scale. Examined 109 adults treated for cancer. The study show that four types of beliefs about the location of pain control using cluster analysis. Respondents patients differed from each other in the application of two strategies to cope with pain: ignoring sensations and declare cope.
słowa kluczowe:

lokalizacja kontroli bólu, strategie radzenia sobie z bólem, chorzy onkologicznie

referencje:
Cvejić R. Wpływ ustawy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w województwie zachodniopomorskim (niepublikowana rozprawa doktorska). Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2011. 
Olszewski W. Podstawy patologii nowotworów. W: Meder J (red.). Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001; 29-40. 
Izdebski P. Funkcjonowanie osób z chorobą nowotworową po chemioterapii. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998. 
Juczyński Z. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: de Walden-Gałuszko K (red.). Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000; 23-44. 
de Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. 
Dobrogowski J, Wordliczek J. Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004. 
Dobrogowski J, Kus M, Sedlak K, Wordliczek J. Ból i jego leczenie. Springer PWN, Warszawa 1996. 
Suchocka L. Psychologia bólu. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008. 
Jarosz J. Leczenie bólu w onkologii. W: Krzakowski M (red.). Onkologia kliniczna. Tom 1. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006; 533-549. 
Ortenburger D. Psychofizjologiczne uwarunkowania bólu i jego leczenie. WSP, Częstochowa 2003. 
Masters KS, Wallston KA. Canonical correlation reveals important relations between health locus of control, coping, affect and values. J Health Psychol 2005; 10: 719-731. 
Rotter JB. Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień. Nowiny Psychologiczne 1990; 5-6: 59-70. 
Sokołowska J. Przewidywania i wybory a przekonanie o kontroli. Wydawnictwo Instytutu PAN, Warszawa 1993. 
Wallston BS, Wallston KA. Locus of control and health: a review of the literature. Health Educ Monogr 1978; 6: 107-117. 
Wallston KA, Wallston BS. Who is responsible for your health: The construct of health locus of control. W: Sanders G, Suls J (red.). Social Psychology of Health and Illness. Lawrence Erlbaum & Associates, Hillsdale N.J. 1982; 65-95. 
Wallston KA, Wallston BS, Smith S, Dobbins C. Perceived control and health. Curr Psychol 1987; 6: 5-25. 
Basińska MA, Maćkowska P, Listwan A. Przekonania o umiejscowieniu kontroli zdrowia chorych na cukrzycę typu 1 a zachowania zdrowotne. Diabetologia Praktyczna 2011; 12: 151-159. 
Folkman S, Lazarus R. An analysis of coping behavior on a middle-aged community sample. J Health Soc Behav 1980; 21: 219-239. 
Folkman S, Lazarus RS. Coping as mediator of emotions. J Pers Soc Psychol 1988; 54: 466-475. 
Sheridan C, Radmacher SA. Psychologia zdrowia: wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998. 
Basińska M A . Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe.Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009. 
Kostarczyk E. Neuropsychologia bólu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2003. 
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001. 
Klonowicz T. Discontented people: reactivity and locus of control as determinants of subjective well-being. Eur J Pers 2001; 15: 29-47. 
Beier ME, Ackerman PL. Determinants of health knowledge: an investigation of age, gender, abilities, personality, and interests. J Pers Soc Psychol 2003; 84: 439-448. 
Dolińska-Zygmunt G. Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2000. 
Younger J, Marsh KJ, Grap MJ. The relationship of health locus of control and cardiac rehabilitation to mastery of illness-related stress. J Adv Nurs 1995; 22: 294-299. 
Affleck G, Tennen H, Pfeiffer C, Fifield J. Appraisals of control and predictability in adapting to a chronic disease. J Pers Soc Psychol 1987; 53: 273-279. 
Stürmer T, Hasselbach P, Amelang M. Personality, lifestyle, and risk of cardiovascular disease and cancer: follow-up of population based cohort. BMJ 2006; 10: 1359-1368. 
Vandervoort DJ, Luis PK, Hamilton SE. Same correlates of health locus of control among multicultural individuals. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social 1997; 16: 167-178. 
Braman AC, Gomez RG. Patient personality predicts preference for relationships with doctors. Personality and Individual Differences 2004; 37: 815-826.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe