eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek stylu przywiązania z poziomem emocji negatywnych u osób chorych onkologicznie

Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz, Agata Zdun-Ryżewska

Psychoonkologia 2014, 1: 8–16
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Choroba nowotworowa i jej leczenie wywołują u pacjentów negatywne emocje i zachowania nieadaptacyjne. Wyniki badań nad więzią u ludzi dorosłych pozwalają sądzić, że proces przystosowania do choroby może być warunkowany jakością wczesnodziecięcych doświadczeń z pierwotnym opiekunem. Celem badania było ustalenie związków pomiędzy stylem przywiązania osoby chorej a poziomem przeżywanego przez nią lęku, depresji i agresji.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 246 osób chorych onkologicznie: 176 kobiet w wieku 26–87 lat i 70 mężczyzn w wieku 28–84 lat; średnia wieku dla kobiet wynosiła 56,5 roku (SD = 11,7), a dla mężczyzn 59 lat (SD = 12,8). W badaniu zastosowano następujące metody: Kwestionariusz bliskiego związku (Relationships Questionnaire – RQ) oraz Szpitalną skalę lęku, depresji i agresji (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS-M).

Wyniki: Uzyskano istotne statystycznie korelacje pomiędzy stylem przywiązania a poziomem lęku, depresji i agresji. Bezpieczny styl przywiązania współwystępuje z niskim poziomem emocji negatywnych. Dwa spośród pozabezpiecznych stylów: lękowo-unikający i zaabsorbowany, wiążą się z wysokim poziomem emocji negatywnych. Wbrew przewidywaniom nie stwierdzono istotnych statystycznie związków pomiędzy niezaangażowanym stylem przywiązania a emocjami negatywnymi. Przypuszcza się, że wynik ten może być spowodowany specyfiką tego stylu przywiązania.

Wnioski: Style przywiązania są dobrym predyktorem nasilenia emocji negatywnych u pacjentów chorych onkologicznie.

Objective: Cancer and its treatment induces negative emotions in patients and non-adaptive behavior. The results of the bond in adults suggest that the process of adaptation to the disease can be conditioned by the quality of early childhood experiences with the primary caregiver. The aim of the study was to determine the possible links between attachment style of cancer patients and the levels of their anxiety, depression and aggression.

Material and methods: Participants were 246 individuals suffering from cancer: 176 women aged from 26 to 87 and 70 men aged from 28 to 84. Mean age for women was 56.5 (SD = 11.7) and for men 59 (SD = 12.8). The research involved using the following methods: Four Category Relationship Questionnaire (RQ) and The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-M).

Results: There was found a significant correlation among attachment styles, level of anxiety, depression and irritation. Safe attachment style is correlated to low level of negative emotions. Both of non-safe styles: preoccupied and fearful-avoidant are related with high levels of negative emotions. Contrary to expectations, no significant association was found between dismissing-avoidant style and negative emotions. This may be due to the specificity of this non-safe type of bond.

Conclusions: Attachment styles may be a good predictor of negative emotions in oncological patients. However, future studies are needed to explore this issue.
słowa kluczowe:

przywiązanie, lęk, depresja, choroba nowotworowa

referencje:
Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce. Cancer in Poland in 2010. Warszawa 2012. Strona internetowa: http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2010.pdf. 
Jacobsen PB, Sadler IJ, Booth-Jones M, Soety E, Weitzner MA, Fields KK. Predictors of posttraumatic stress disorder symptomatology following bone marrow transplantation for cancer. J Consult Clin Psychol 2002; 70: 235-240. 
Adamczak M. Wybrane procesy poznawcze i emocjonalne u kobiet po mastektomii. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1988; 1: 72. 
Rolland JS. Cancer and the family: an integrative model. W: Cancer. Supplement: Cancer survivorship: resilience across the lifespan. American Cancer Society, Washington 2005; 104: 2584-2595. 
Felten SY, Madden KS, Bellinger DL, Kruszewska B, Moynihan JA, Felten DL. The role of the sympathetic nervous system in the modulation of immune responses. Adv Pharmacol 1998; 42: 583-587. 
Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Springer-Verlag, New York 1984. 
Wrześniewski K, Skuza B (red.). Wybrane zagadnienia medycyny psychosomatycznej i psychologii chorego somatycznie. Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2007. 
Hunter JJ, Maunder RG. Using attachment theory to understand illness behavior. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23: 177-182. 
Bowlby J. A secure base: parent-child attachment and healthy human development. Basic Books, New York 1988. 
Bowlby J. Attachment and loss. Separation: anxiety and anger. T. 2. Basic Books, New York 1973. 
Ainsworth MD, Blechar MC, Waters E, Wall S. Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum Associates, New York 1978. 
Hazan C, Shaver PR. Love and work: an attachment – theoretical perspective. J Pers Soc Psychol 1990; 59: 270-280. 
Bartholomew K, Horowitz LM. Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. J Pers Soc Psychol 1991; 61: 226-244. 
Hazan C, Shaver PR. Romantic love conceptualized as an attachment process. J Pers Soc Psychol 1987; 52: 511-524. 
Davila J, Kashy DA. Secure base processes in couples: daily associations between support experiences and attachment security. J Fam Psychol 2009; 23: 76-88. 
Mikulincer M, Florian V. The relationship between adult attachment styles and emotional and cognitive reactions to stressful events. W: Attachment theory and close relationships. Simpson JA, Rholes WS (red.). Guilford Press, New York 1998; 46-76. 
Levy KN, Blatt SJ, Shaver PR. Attachment styles and parental representations. J Pers Soc Psychol 1998; 74: 407-419. 
Tacon AM, Caldera YM, Bell NJ. Attachment style, emotional control and breast cancer. Fam Syst Health 2001; 19: 319-326. 
Kozińska B. Przywiązanie a funkcjonowanie kobiet z chorobą nowotworową piersi. Annales Academiae Medicae Stetinensis, Szczecin 2012; 58: 22-30. 
Thomas C. Cancer and youthful mind: a forty year perspective. Advanced 1998; 5: 42-58. 
Kotler T, Buzwell S, Romeo Y, Bowland J. Avoidant attachment as a risk factor for health. Br J Med Psychol 1994; 67: 237-245. 
Kripatrik LA, Hazan C. Attachment styles and close relationships: A four-year prospective study. Personal Ralationships 1994; 1: 123-142. 
Majkowicz M. Wielopoziomowa ocena stanu podmiotowego pacjentów z chorobą nowotworową. Annales Academiae Medice Gedanensis, Gdańsk 2005; tom XXXV, suplement 2. 
Hamama-Raz Y, Solmon Z. Psychological adjustment of melanoma survivors: The contribution of hardiness, attachment, and cognitive appraisal. J Individual Differences 2006; 27: 172-182. 
Szymczak J. Bliskie relacje w rodzinie a dystres psychologiczny u chorych na raka płuca oczekujących na leczenie chirurgiczne oraz u zdrowych. Wiadomości Lekarskie 2006; 59: 654-658. 
Rodin G, Walsh A, Zimmermann C i wsp. The contribution of attachment security and social support to depressive symptoms in patients with metastatic cancer. Psychooncology 2007; 16: 1080-1091. 
Mikulincer M, Gillath O, Halevy V, Avihou N, Avidan S, Eshkoli N. Attachment theory and reactions to others’ needs: evidence that activation of the sense of attachment security promotes empathic responses. J Pers Soc Psychol 2001; 81: 1205-1224. 
Mikulicer M, Florian V. Are emotional and instrumental supportive interactions beneficial in times of stress? The impact of attachment style. Anxiety Stress Coping 1997; 10: 109-127. 
Pietromonaco PR, Uchino B, Dunkel Schetter C. Close relationship processes and health: implications of attachment theory for health and disease. Health Psychol 2013; 32: 499-513. 
Szymczak J. Style przywiązania a lęk u chorych na raka płuca zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego i u osób zdrowych. Psychoonkologia 2001; 9: 53-62. 
Mikulincer M, Florian V, Weller A. Attachment styles, coping strategies, and post-traumatic psychological distress: the impact of the Gulf War in Israel. J Pers Soc Psychol 1993; 64: 817-826. 
Iniewicz G. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania. Psychiatr Pol 2008; 42: 671-682. 
Collins NL. Working models of attachment: implications for explanation, emotion, and behavior. J Pers Soc Psychol 1996; 71: 810-832. 
Hunter MJ, Davis PJ, Tunstall JR. The influence of attachment and emotional support in end-stage cancer. Psychooncology 2006; 15: 431-444. 
Tyszkiewicz-Bandura M, Kozińska B. Relacja lekarz-pacjent w kontekście teorii przywiązania. Annales Academiae Medicae Stetinensis, Szczecin 2009; 55: 90-98. 
Jacobsen T, Edelstein W, Hofmann V. A longitudinal study of the relation between representations of attachment in childhood and cognitive functioning in childhood and adolescence. Developmental Psychology 1994; 30: 112-124. 
Wei M, Heppner P, Russell D, Young S. Maladaptive perfectionism and ineffective coping as mediators between attachment and future depression: a prospective analysis. J Couns Psychol 2006; 53: 67-79. 
Carnelley KB, Pietromonacó PR, Jaffe K. Depression, working models of others and relationship functioning. J Pers Soc Psychol 1994; 66: 127-140. 
Fuendeling JM. Affect regulation as a stylistic process within adult attachment. J Soc Pers Relationships 1998; 15: 291-322.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe