eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przekonania studentów medycyny dotyczące leczenia choroby nowotworowej – doniesienie wstępne

Agata Zdun-Ryżewska
,
Gabriela Chojnacka-Szawłowska
,
Mikołaj Majkowicz
,
Iwona Wasilewko

Psychoonkologia 2014; 3: 116–122
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy: Celem pracy było pilotażowe zbadanie przekonań dotyczących leczenia choroby nowotworowej w grupie studentów medycyny, ze względu na specyfikę tej grupy (z jednej strony bardziej zainteresowana kwestiami medycznymi, a z drugiej – dopiero na początku profesjonalnej edukacji).

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 77 osób studiujących na pierwszym roku medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w roku akademickim 2012/2013. Posłużono się ankietą własnej konstrukcji. Do dalszej analizy wykorzystano 6 stwierdzeń dotyczących przekonań na temat leczenia choroby nowotworowej.

Wyniki: Spośród badanych 68% jest przekonanych o nieprawdziwości stwierdzenia o nieuleczalności raka, 6% wierzy w to, że choroba nowotworowa jest nieuleczalna. Wszyscy są przekonani o tym, że wczesne wykrywanie nowotworu zwiększa szansę na jego wyleczenie. Jak wynika z badań, 57% ankietowanych uważa, że wiele osób umiera z powodu braku nowoczesnych metod leczenia, a 26% uważa, że wiele osób umiera w następstwie błędów w leczeniu. Większość (87%) badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że „jeżeli ktoś jest chory na raka, to lepiej mu o tym nie mówić”. O tym, że mobilizacja psychiczna i „wola życia” pomagają w radzeniu sobie z chorobą nowotworową jest przekonanych 92% ankietowanych.

Wnioski: Studenci pierwszego roku medycyny w większości są przekonani o nieprawdziwości stwierdzenia o nieuleczalności choroby nowotworowej. W badanej grupie znalazło się również 6% osób, które wierzą w to, że rak jest nieuleczalny. Wydaje się, że większość badanych nie ma zaufania do stosowanych metod leczenia chorób nowotworowych. Zdecydowana większość uważa, że pacjentów należy informować o rozpoznaniu choroby nowotworowej i jest świadoma wpływu sfery psychologicznej na proces leczenia. Ze względu na wstępny charakter doniesień potrzebne jest podjęcie dalszych badań dotyczących przekonań studentów medycyny na temat chorób nowotworowych.

Background: The aim of this pilot study was to examine beliefs about cancer treatment in a group of medical students, which is a specific group (more concerned about medical issues, but also at the beginning of professional education).

Material and methods: The study involved 77 first year students studying medicine at the Medical University of Gdańsk in the academic year 2012/2013.A questionnaire of our own design was used.

Results: 68% are convinced of untrue statements of incurable cancer. 6% believe that cancer is incurable. Everyone is convinced that the early detection of cancer increases the chance of recovery. 57% of respondents believe that many people die because of lack of modern methods of treatment. 26% believe that many people die from medication errors, but 48% are not sure what the situation is. The majority (87%) disagree with the statement that “if someone is sick with cancer, it is better not tell him/her about it”. 92% of respondents are convinced that mobilization and the “will to live” help in coping with cancer.

Conclusions: First year students of medicine are mostly convinced of untrue statements of incurable cancer. In this group 6% of people believe that cancer is incurable. Most seem to have no confidence in the methods of treatment of cancer. The vast majority believe that patients should be informed about the diagnosis of cancer and are aware of the impact of psychological factors on the process of treatment. Because of the preliminary nature of this report, it is necessary to take further action to explore medical student’s beliefs about cancer.
słowa kluczowe:

rak, leczenie, szkolnictwo

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.