eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badania nad polską skróconą wersją Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P

Ryszard Poprawa

Alcohol Drug Addict 2019; 32 (1): 35-62
Data publikacji online: 2019/06/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Impulsywność jest wieloaspektowym konstruktem mającym istotne znaczenie dla wielu form psychopatologii. Lynam i wsp. (2006) opracowali 59-itemową Skalę Impulsywnego Zachowania UPPS-P, mierzącą pięć aspektów impulsywności: negatywną i pozytywną popędliwość, brak premedytacji (przezorności), brak wytrwałości i poszukiwanie doznań. Celem badań było opracowanie i walidacja polskiej skróconej wersji tego narzędzia.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono z użyciem 20-itemowej skali SUPPS-P (skrócona wersja UPPS-P) na próbie 522 osób w wieku 18–65 lat, w tym 48 osób uzależnionych od alkoholu. Wykorzystano następujące wskaźniki trafności: IVE Eysencków, DERS Gratz i Roemer, Skalę Neurotyczności z NEO-PI-R Costy i McCrae, Skalę Samokontroli Tangney, Baumeistera i Boone’a, a także skale mierzące częstotliwość internalizacyjnych oraz eksternalizacyjnych problemów i zaburzeń.

Wyniki
Przedstawiono opis statystyczny wyników SUPPS-P. Wykazano różnice ze względu na płeć. Przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA). Rzetelność określano za pomocą spójności wewnętrznej, mocy dyskryminacyjnej pozycji oraz stabilności test–retest. SUPPS-P koreluje istotnie z impulsywnością, ryzykanctwem, dysregulacją emocjonalną, neurotycznością, zdolnością do samokontroli i częstotliwością internalizacyjnych i eksternalizacyjnych problemów i zaburzeń. Osoby uzależnione od alkoholu różnią się istotnie od nieuzależnionych wyższą emocjonalną popędliwością i brakiem przezorności.

Omówienie
Zgodnie z wynikami wcześniejszych badań potwierdzono pięcioczynnikową strukturę SUPPS-P. Mocniej niż we wcześniejszych badaniach wykazano względną odrębność poszukiwania doznań, które jako aspekt impulsywności istotnie wiąże się tylko z pozytywną popędliwością i brakiem przezorności. Jest to wymiar impulsywności najbardziej powiązany z ryzykanctwem wg Eysencków. Hierarchiczna CFA, zgodnie z wcześniejszymi badaniami, wykazała istnienie w strukturze impulsywności względnie niezależnych, ale powiązanych czynników wyższego rzędu: 1) opartego na emocjach popędliwego działania, 2) braku sumienności i 3) poszukiwania doznań. Po raz kolejny dowiedziono szczególnego znaczenia negatywnej popędliwości i braku premedytacji w wyjaśnianiu oraz predykcji problemowych i zaburzonych zachowań, w tym uzależnienia od alkoholu. Ważne jest w analizie uwarunkowań i funkcji impulsywności uwzględnianie różnic między płciami, gdyż kobiety uzyskują wyższe niż mężczyźni wyniki w zakresie popędliwości negatywnej, a niższe w poszukiwaniu doznań. Dyskutowane są ograniczenia przeprowadzonych badań.

Wnioski
SUPPS-P, skrócona wersja UPPS-P, jest rzetelnym i trafnym narzędziem pomiaru osobowościowych aspektów impulsywności, mogącym mieć zastosowanie w badaniach empirycznych i praktyce klinicznej.Introduction
Impulsivity is a multifaceted construct important for many forms of psychopathology. Lynam et al. (2006) developed a 59-item UPPS-P Impulsive Behavior Scale measuring five aspects of impulsivity: negative and positive urgency, lack of premeditation, lack of perseverance and sensation seeking. The aim of the current research was to develop and validate the Polish short version of the tool.

Material and methods
The study was carried out with a 20-item SUPPS-P scale (short version of UPPS-P) in a sample of 522 people aged from 18 to 65, including 48 alcohol-dependent patients. The following validity indicators were used: Eysenck & Eysenck’s IVE, Gratz and Roemer’s DERS, Neuroticism Scale from Costa and McCrae’s NEO-PI-R, Tangney, Baumeister and Boone’s Self-control Scale, and scales measuring frequency of internalising and externalising problems and disorders.

Results
A statistical description of SUPPS-P was presented. Gender differences were demonstrated. Confirmatory factor analysis (CFA) was carried out. Reliability was determined by internal consistency, items-total correlation and test-retest stability. The SUPPS-P correlates significantly with impulsiveness, venturesomeness, emotional dysregulation, neuroticism, self-control ability and frequency of internalising and externalising problems and disorders. Alcohol-dependent patients are significantly different in the results of the SUPPS-P from non-dependent persons.

Discussion
The five-factor structure of SUPPS-P was confirmed. More strongly than in previous studies, the relative separateness of the sensations seeking was shown, which as an aspect of impulsivity is significantly associated only with positive urgency and lack of premeditation. This aspect of impulsivity is mostly related to Eysenck & Eysenck’s venturesomeness. Hierarchical CFA has demonstrated the existence in impulsivity structure of comparatively independent but somehow interrelated higher-order factors: 1) emotion-based rash action, 2) lack of conscientiousness and 3) sensation seeking. The particular significance of negative urgency and lack of premeditation in explaining and predicting problem and disorder behaviours, including alcohol dependence, was proved. In the analysis of determinants and functions of impulsivity it is important for taking into account gender differences, as women get higher scores than men in negative urgency and lower in sensation seeking. The limitations of the study are discussed.

Conclusions
SUPPS-P, the short version of UPPS-P, is a reliable and validate tool for measuring personality aspects of impulsivity, which may be used in empirical research and clinical practice.

słowa kluczowe:

impulsywność, różnice indywidualne, pomiar, walidacja

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe