eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Bariery utrudniające zachowanie higieny rąk personelu pielęgniarskiego – doniesienia wstępne

Katarzyna Kwiecień-Jaguś
1
,
Monika Kopeć
2
,
Anna Świrska
3
,
Anna Małecka-Dubiela
4
,
Renata Piotrkowska
5
,
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
1

  1. Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
  2. Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  3. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital św. Wojciecha, Gdańsk
  4. Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
  5. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 4: 183-192
Data publikacji online: 2022/01/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Analiza opinii personelu pielęgniarskiego na temat przeszkód mogących wpływać na ograniczenie prawidłowych zachowań w zakresie higieny i dezynfekcji rąk.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowił personel pielęgniarski pracujący na oddziałach o charakterze zabiegowym. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz zastosowano technikę ankietową. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety opracowany na podstawie badania Nurses perception of reason for persistent low rates in hand hygiene compilance.

Wyniki
W badaniu wzięło udział 92 respondentów (80% – kobiet). Przedział wiekowy mieścił się w granicach 23–59 lat (M 40,02; SD ±11,27 lat). Średnia stażu pracy wynosiła 16,21 lat (średnie odchylenie standardowe – 11,64). Najczęściej wymienianymi powodami nieprzestrzegania higieny rąk były podrażnienia skóry środkami dezynfekcyjnymi (22%) oraz mała dostępność balsamów do pielęgnacji dłoni (22%).

Wnioski
Wiek, staż pracy oraz poziom wykształcenia badanych nie ma istotnego wpływu na wybór odpowiedzi na pytanie o ograniczenia w zachowaniu higieny rąk. Brak odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego i przeciążenie pracą nie miały istotnego znaczenia w stosowaniu zasad higieny i dezynfekcji rąk.Aim of the study
Proper hand hygiene and disinfecting procedure is one of the most important procedures that can limit hospital infections. Insufficient compliance with hand hygiene is the result of improper work organization on the unit. The aim of the study was to analyse the opinion of nursing personnel about determinants of hand hygiene barriers.

Material and methods
The study group consisted of nursing staff working in highly specialized departments. The study uses the method of a diagnostic survey. The research tool was a questionnaire prepared on the basis of the study „Nurses perception of reason for persistent low rates in hand hygiene compliance”.

Results
Ninety-two respondents took part in the study. The dominant group of respondents were women (80%), and the age of the medical personnel ranged from 23 to 59 years (mean 40.02; SD ± 11.27 years). The average length of professional experience was 16.21 years, with a mean standard deviation 11.64. The most significant barriers to proper hand hygiene were statement 7 - regarding skin irritation with disinfectants (22%) and statement 8 - insufficient availability of hand lotions (22%).

Conclusions
The age, length of professional experience, and level of education did not have a significant influence on the respondent’s answers. The lack of an adequate number of nursing staff and work overload was not a barrier in hand hygiene.

słowa kluczowe:

higiena rąk, bariery, dezynfekcja rąk, personel pielęgniarski

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.