en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

Czasopismo publikowane w otwartym dostepie, bez opłat publikacyjnych
Kwartalnik Pediatria Polska [Polish Journal of Paediatrics] przyjmuje do druku doświadczalne i kliniczne prace oryginalne oraz prace przeglądowe, opisy rzadko występujących i trudnych diagnostycznie przypadków klinicznych, najnowsze informacje na temat zagadnień zdrowotnych dzieci, noworodków i młodzieży. Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, komentarze i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Artykuły powinny być przygotowane w języku angielskim. Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem podstawowym, powinni skorzystać z pomocy eksperta, aby styl językowy nadesłanego artykułu był poprawny.


Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.termedia.pl/Czasopismo/Pediatria_Polska.


Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD).SKŁADANIE PRAC


Prace w języku angielskim należy nadsyłać drogą elektroniczną po zalogowaniu i założeniu konta na stronie: https://www.editorialsystem.com/pped/.


Wymagania dotyczące tekstu: czcionka 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora trzeba umieścić odpowiednią informację, np. Table 1, Figure 3.


Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Tabele i ryciny (fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach (łączna maksymalna liczba – 6).


Do publikacji będą rozpatrywane TYLKO prace zgłoszone za pośrednictwem panelu redakcyjnego (Editorial System). NIe rozpatrujemy i nie wydajemy opinii na temat prac i zapytań przesłanych drogą mailową. Decyzje dotyczące prac są wydawane TYLKO w panelu Editorial System.WSKAZÓWKI SZCZEGÓŁOWE


Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim i polskim.


Streszczenia (w języku angielskim i polskim) – objętość minimum 250, a maksimum 300 słów dla prac oryginalnych, 100–150 słów dla prac przeglądowych i kazuistycznych. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.


Słowa kluczowe w języku angielskim i polskim, w liczbie 3–4, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).


Tekst pracy:


• w pracy oryginalnej powinien mieć następującą strukturę: wstęp i cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie lub dyskusja, wnioski;


• w pracach przeglądowych – układ dowolny;


• w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp.


Podziękowania i oświadczenia prosimy umieszczać na końcu artykułu.


Piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane wg kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót i wsp., tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus) oraz kolejno rok, numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy:


Odhiambo JA, Williams HC, Clayton TO i wsp.; ISAAC Phase Three Study Group. Global variations in prevalence of eczema symptoms in children from ISAAC Phase Three. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: 1251-12518.e23.


W przypadku pozycji książkowych należy podać ponadto pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania:


Butler JM. Sample collection, DNA extraction, and DNA quantitation. In: Butler JM. Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. Elsevier, Burlington – London 2005; 33-62.


Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.


Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenia, nie może przekraczać:


• dla prac oryginalnych i przeglądowych – 15 stron;


• dla prac kazuistycznych – 8 stron;


• wspomnień – 3 stron.


Strona maszynopisu to 1800 znaków.


Tabele i ryciny należy ponumerować liczbami arabskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.


Ryciny i fotografie powinny być załączane w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Nie należy osadzać rysunków i fotografii w dokumentach MS Office (.doc, .docx). Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Na zamieszczenie fotografii wykorzystującej wizerunek osób (pacjentów) autor artykułu powinien uzyskać zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii.


Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Nie należy używać skrótów w tytule pracy.


Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités).OŚWIADCZENIA


Umowa wydawnicza


Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie umowy wydawniczej, podpisanej przez wszystkich autorów, w której autorzy przekazują Polskiemu Towarzystwu Pediatrycznemu prawa autorskie i wydawnicze, oświadczają, że praca nie była już publikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie oraz informują o braku lub istnieniu konfliktu interesów ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, ewentualnych źródłach finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku. Formularz umowy wydawniczej dostępny jest w panelu redakcyjnym https://www.editorialsystem.com/pped/. Po wypełnieniu i podpisaniu umowy wydawniczej wymagane jest jej załączenie (skan w formacie PDF) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym panelu redakcyjnym.O zakresie pracy autorów


Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest w panelu redakcyjnym https://www.editorialsystem.com/pped/. Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób lub podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki ghostwriting i guest authorship jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.Zgoda komisji ds. etyki w nauce


Zgoda jest wymagana w przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem chorych lub ochotników. Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 r.). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych.RECENZOWANIE PRAC


Prace nadesłane do Redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma. Każda praca recenzowana jest przez minimum dwóch niezależnych recenzentów w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent dokonuje recenzji przez system elektroniczny, oceniając punktowo w zależności od typu pracy:


• aktualność tematyki,


• jasność celu pracy,


• strukturę pracy,


• czy temat odpowiada treści pracy,


• czy cel pracy odpowiada tematyce,


• opis materiału i metod,


• poprawność opracowania statystycznego,


• czy omówienie i dyskusja są jasne i wyczerpujące,


• poprawność cytowania literatury,


oraz załącza indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu.


Sugestie recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej drogą mailową. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez redaktora naczelnego. Zasady recenzowania prac są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).UWAGI KOŃCOWE


Za prace publikowane w kwartalniku Pediatria Polska autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do autoryzacji z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni. W przypadku nienadesłania autoryzacji w ciągu siedmiu dni od przesłania pracy Redakcja zastrzega sobie prawo do uznania artykułu za zautoryzowany.Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Nie ma możliwości zrecenzowania i opublikowania artykułu niespełniającego wymogów formalnych.ETYCZNE STANDARDY I PROCEDURY


Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW


Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYMIENIONY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK


Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW


Artykuły są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW


Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.