en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
100
CiteScore 2022
0.4
 
Kwartalnik Pediatria Polska zamieszcza doświadczalne i kliniczne prace oryginalne, opisy rzadko występujących i trudnych diagnostycznie przypadków klinicznych, najnowsze informacje na temat zagadnień zdrowotnych dzieci, noworodków i młodzieży.
Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalistów pediatrów, a także innych dziedzin powiązanych, takich jak: endokrynologia, laryngologia, genetyka, kardiologia, onkologia, hematologia, stomatologia, chirurgia, gastroenterologia, psychiatria i psychologia.
W Pediatrii Polskiej publikowane są również prace poglądowe oraz zalecenia i standardy terapeutyczne dotyczące szczepień, żywienia, otyłości, zagrożeń związanych z nałogami, alkoholizmem, narkomanią, a także innymi współczesnymi zagrożeniami mającymi wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży. Poruszane są problemy prawne związane z opieką nad małoletnim pacjentem, prawa i obowiązki lekarza i opiekuna prawnego.
Autorami prac publikowanych w Pediatrii Polskiej są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Wszystkie nadesłane artykuły do Pediatrii Polskiej kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku angielskim.
Pediatria Polska jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest to najstarsze czasopismo dla lekarzy, ukazujące się od 1921 roku, w latach 1908‒1917 pod tytułem Przegląd Pediatryczny.

Liczba wydań: 4 numery rocznie


Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OA)

Copyright: © 2020 Polskie Towarzystwo Pediatryczne. To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.
REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Tomasz Szczepański
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

REDAKTOR HONOROWY
Andrzej Milanowski
Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

REDAKTORZY DZIAŁÓW
Piotr Albrecht
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Artur Mazur
Katedra Dietetyki, Instytut Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Maria Szczepańska
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KOMITET HONOROWY
Andrzej Boznański
I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Wrocław
Danuta Dzierżanowska
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Jacek Grygalewicz
Wydział Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Maria Korzon
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Grażyna Młynarczyk
Katedra i Zakład Mikrobiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Danuta Perek
Klinika Onkologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Ewa Pronicka
Klinika Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
Magdalena Rutkowska
Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Krystyna Wąsowska-Królikowska
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny, Łódź

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Timothy Alexander

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Małgorzata Misztal
WYDAWCA

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939