eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2011
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych po wszczepieniu stymulatora serca

Agata Reczek, Katarzyna Stańczykiewicz-Kudła, Tomasz Brzostek, Iwona Malinowska-Lipień, Ewa Kawalec

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 2: 107-113
Wstęp : Jakość życia jest wielowymiarowym pojęciem odnoszącym się do różnych sfer funkcjonowania człowieka. Każdy proces chorobowy wpływa na życie chorego i prowadzi do rozmaitych ograniczeń. Rozwój techniki medycznej pozwolił udoskonalić stymulatory serca, które mogą spełniać różne funkcje. Umożliwiają uzyskanie czynności elektrycznej serca w sposób najbardziej zbliżony do stanu prawidłowego. Ich zadaniem jest ochrona chorego przed utratą przytomności i nagłym zgonem.

Cel pracy : Ocena jakości życia chorych po wszczepieniu stymulatora serca.

Materiał i metody : Grupę badanych stanowili pacjenci z wszczepionym stymulatorem serca (n = 58). Przeprowadzając badania, posłużono się kwestionariuszem ankiety własnego autorstwa oraz skalą jakości życia WHOQOL-BREF.

Wyniki: Badani chorzy byli bardziej zadowoleni z jakości życia (x = 3,60) niż ze stanu zdrowia (x = 3,12). Zadowolonych z jakości życia było 63,79% badanych, a ze stanu własnego zdrowia 43,10% badanych. Badani najwyżej ocenili jakość życia w dziedzinie społecznej (x = 14,15), najniżej w dziedzinie fizycznej (x = 11,77).

Wnioski : Badani chorzy przystosowali się do fun­kcjonowania z wszczepionym stymulatorem serca. Jakość ich życia była zależna od: wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej, czasu funkcjonowania z wszczepionym sty­mulatorem, obecności chorób współistniejących oraz zakłóceń w funkcjonowaniu stymulatora.

Background : The quality of life is a multidimensional concept relating to the various spheres of human functioning. Any disease process affects the patient’s life and leads to various restrictions. The development of medical technology helped to improve cardiac pacemakers, which can fulfill different functions. They make it possible to obtain the electrical activity of the heart in a manner most similar to normal. Their job is to protect the patient from the loss of consciousness and sudden death.

Aim of the study: To assess the quality of patient’s life after implantation of a pacemaker.

Material and methods: The research group consisted of patients with implanted pacemaker (n = 58). A questionnaire constructed on the purpose of this survey and the quality of life scale WHOQOL-BREF were used in the study.

Results : The examined patients were more satisfied with the quality of their lives (x = 3.60) than with the health condition (x = 3.12). 63.79% of the respondents was satisfied with the quality of life and 43.10% with the state of health. The quality of life in the social field was rated highest by the respondents (x = 14.15), the quality of life in the physical domain was rated lowest (x = 11.77).

Conclusions : The researched patients adapted to the functioning with the implanted pacemaker. The quality of life was dependent on the respondents: age, education, economic activity, time period after a pacemaker implantation, the presence of coexisting diseases, disfunctions of the pacemaker.
słowa kluczowe:

stymulator serca, jakość życia

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe