en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Częstość występowania insulinooporności na podstawie wskaźników obliczonych metodą HOMA i metodą Belfiore i jej wpływ na rozwój powikłań metabolicznych u przedpokwitaniowych dzieci urodzonych z niską masą ciała

Anna Łupińska
1, 2
,
Renata Stawerska
1, 2
,
Małgorzata Szałapska
2
,
Marzena Kolasa-Kicińska
2
,
Krzysztof Jeziorny
1, 2
,
Wojciech Stawerski
3
,
Sara Aszkiełowicz
2
,
Andrzej Lewiński
2, 4

1.
Department of Paediatric Endocrinology, Medical University of Lodz, Poland
2.
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Polish Mother's Memorial Hospital – Research Institute of Lodz, Poland
3.
Department of Arthroscopy, Minimally Invasive Surgery and Sports Traumatology, Medical University of Lodz, Poland Institute of Lodz, Poland
4.
Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University of Lodz, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (3): 175-183
Data publikacji online: 2023/10/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Dzieci urodzone jako za małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA) mają predyspozycje do występowania otyłości, insulinooporności (IR) oraz zaburzeń lipidowych. Do oceny IR powszechnie używany jest wskaźnik HOMA (IRIHOMA), wyliczany ze stężenia glukozy i insuliny na czczo. Jednak podczas doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT) obserwuje się podwyższone poposiłkowe wydzielanie insuliny, pomimo prawidłowego stężenia insuliny na czczo. IRIBelfiore to indeks analizujący poziom glukozy i insuliny podczas OGTT wg metody zaproponowanej przez Belfiore.

Celem pracy
była ocena częstości występowania IR na podstawie wyników IRIHOMA i IRIBelfiore u 6–8-letnich dzieci z SGA, które wykazały zjawisko „doganiania wzrostu”, w celu określenia przydatności wykorzystania IRIBelfiore w rozpoznawania IR i przewidywaniu przyszłych powikłań metabolicznych.

Materiał i metody
U 129 dzieci z SGA, z prawidłowym wzrostem, będących w wieku 6–8 lat zmierzono wzrost, masę ciała, obwód talii, ciśnienie krwi oraz stężenie lipidów, IGF-1, kortyzolu, peptydu C, leptyny, adiponektyny i rezystyny. Stężenia glukozy i insuliny oceniano w 0, 60. i 120. minucie OGTT.

Wyniki
IRIHOMA był prawidłowy u wszystkich dzieci, natomiast IRIBelfiore był podwyższony u 22,5% z nich. Dzieci z IR rozpoznaną dzięki IRIBelfiore były wyższe, miały wyższe ciśnienie krwi, większe stężenie leptyny i niższe HDL-cholesterolu.

Wnioski
Wydaje się, że warto zarekomendować ocenę IRIBelfiore obliczoną na podstawie OGTT jako użyteczne narzędzie diagnostyczne do rozpoznawania IR u dzieci z SGA będących w okresie przedpokwitaniowym. Nieprawidłowa wartość IRIBelfiore jest związana z wyższym ciśnieniem tętniczym krwi i gorszymi poziomami HDL-cholesterolu w tej grupie.Introduction
Children born small for gestational age (SGA) are predisposed to obesity, insulin resistance (IR), and lipid disorders. The HOMA-IR index is commonly used to assess IR (IRIHOMA), calculated from fasting glucose and insulin. However, sometimes, during the oral glucose tolerance test (OGTT), elevated and prolonged postprandial insulin secretion is observed despite normal fasting insulin levels. IRIBelfiore is an IR index that analyses glucose and insulin levels during OGTT according to the method proposed by Belfiore.

The aim of the study
was to assess the frequency of IR based on IRIHOMA and IRIBelfiore results in SGA children aged 6–8 years, after catch-up phenomenon, to determine the usefulness of IRIBelfiore in diagnosis of IR and in predicting future metabolic complications.

Material and methods
In 129 SGA normal-height children, aged 6–8 years, height, weight, waist circumference, blood pressure, as well as lipids, IGF-1, cortisol, C-peptide, leptin, adiponectin, and resistin concentrations were measured. The glucose and insulin concentrations were evaluated at 0, 60, and 120 minutes of OGTT.

Results
IRIHOMA was normal in all children, while elevated IRIBelfiore was found in 22.5% of them. Children with IR diagnosed by IRIBelfiore were taller, had higher blood pressure, higher leptin, and lower HDL-cholesterol concentrations.

Conclusions
It seems worth recommending IRIBelfiore derived from OGTT as a valuable diagnostic tool for identifying IR in SGA prepubertal children. Abnormal IRIBelfiore is related to higher blood pressure and lower HDL-cholesterol concentration in this group.

słowa kluczowe:

niska masa urodzeniowa, insulinooporność, OGTT, leptyna, zespół metaboliczny


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.