eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Czy nadzór pielęgniarski ma wpływ na ryzyko miejscowych powikłań krwotocznych, odczuwanie bólu i komfort chorego po chirurgicznym udrożnieniu tętnic szyjnych?

Anita Rybicka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 68-72
Data publikacji online: 2017/07/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ból pooperacyjny wywiera niekorzystny wpływ na stan psychiczny pacjenta oraz funkcję wielu układów. Komfort u pacjentów po operacji tętnic szyjnych zależy głównie od nasilenia miejscowych powikłań krwotocznych. Zaburzenia dementywne w tej grupie chorych stwarzają podwyższone ryzyko niewłaściwego przyjmowania leków. Nadzór i odpowiednia kontrola pielęgniarska tej czynności może zmniejszyć odsetek miejscowych powikłań krwotocznych. Celem pracy była ocena wpływu ścisłej kontroli pielęgniarskiej nad przyjmowaniem leków na ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych (siniaki i podbiegnięcia krwawe) i komfort chorego po operacjach tętnic szyjnych.

Wnioski: Miejscowe powikłania krwotoczne nasilają ból

i wpływają na komfort chorego po operacji. Chorzy szczególnie

obciążeni, ale objęci ścisłą opieką pielęgniarską nie są

narażeni na zwiększony odsetek miejscowych powikłań krwotocznych.

Materiał i metody: Badaniem objęto 115 osób operowanych z powodu zwężenia tętnicy szyjnej. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny oraz bezpośrednią ocenę kliniczną.

Wyniki: Ścisły nadzór pielęgniarski nad przyjmowaniem leków dotyczył 21% chorych. Obecność podbiegnięć krwawych istotnie zwiększała występowanie klinicznie istotnego obrzęku miejscowego, odpowiednio w grupie bez podbiegnięć vs z podbiegnięciami: 22,77% (23) vs 77,23% (78); (p = 0,023). Odsetek powikłań krwotocznych był istotnie większy w grupie pacjentów stosujących podwójną terapię przeciwpłytkową [kwas acetylosalicylowy vs DAT (double antiplatelet therapy): 21% vs 67% (p = 0,046)]. Potwierdzono, że na wzrost odczuwania bólu mają wpływ: obrzęk rany, płeć żeńska i terapia pomostowa heparyną drobnoczasteczkową przed operacją u chorych stosujących przewlekłą antykoagulację. Nie stwierdzono większego odsetka powikłań krwotocznych w grupie chorych z demencją, którzy byli objęci ścisłą opieką pielęgniarską.
Wnioski: Miejscowe powikłania krwotoczne nasilają ból i wpływają na komfort chorego po operacji. Chorzy szczególnie obciążeni, ale objęci ścisłą opieką pielęgniarską nie są narażeni na zwiększony odsetek miejscowych powikłań krwotocznych.

Aim of the study: Postoperative pain has adverse effects on patients’ psychological state and functioning of numerous organs. Comfort of patients after carotid surgery depends mostly on the severity of local haemorrhage-related complications. Dementia disorders in these patients increase the risk of improper drug administration. The aim of this study was to assess the impact of nursing supervision of drug administration on the risk of haemorrhage-related complications (bruises and ecchymosis) and the comfort of patients after carotid surgery.

Material and methods: 115 patients operated for carotid stenosis. Diagnostic survey and direct clinical assessment.

Results: Nursing supervision of drug administration was exercised in 21% of the patients. Ecchymosis considerably contributed to the incidence of clinically substantial local oedema – 22.77% (23) of the group without ecchymosis vs. 77.23% (78) of the group with ecchymosis (p = 0.023). The proportion of haemorrhage-related complications therapy was significantly higher in patients receiving double antiplatelet (DAT) than in those taking acetylsalicylic acid (ASA) – 67% vs. 21% (p = 0.046). The increased pain has been confirmed to be caused by such factors as oedema of the wound, female sex, and in patients receiving chronic anticoagulation – bridge therapy with low-molecular heparin (LMH) before surgery. The proportion of haemorrhage-related complications was not higher in the group of patients with dementia being under close nursing supervision.

Conclusions: Local haemorrhage-related complications enhance the pain and influence the comfort of patients after surgery. Patients who are particularly predisposed to such problems but are under close nursing care are not at higher risk of local haemorrhage-related complications.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, powikłania krwotoczne, ból pooperacyjny, udrożnienie tętnic szyjnych

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.