eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy wiemy, jaka minimalna liczba kroków dziennie będzie korzystna dla pacjentów z chromaniem przestankowym?

Anita Kulik
1
,
Ewelina Rosłoniec
2
,
Przemysław Madejski
2
,
Anna Spannbauer
3, 4
,
Piotr Mika
2
,
Izabela Różycka
1
,
Jerzy Trzeciak
1

1.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Gorzów Wielkopolski, Polska
2.
Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska
3.
Klinika Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
4.
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(2): 80-84
Data publikacji online: 2022/07/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Ocena dziennej liczby kroków stawianych przez chorych z chromaniem przestankowym oraz ustalenie związku pomiędzy dzienną liczbą kroków a możliwościami marszu badanych.

Materiał i metody
Badaniami objęto 46 pacjentów (32 mężczyzn) z rozpoznaną miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. Średnia wieku badanych wynosiła 69,9 ±5,84 lat, średnie BMI 26,85 ±3,67. Dzienną liczbę kroków mierzono przy pomocy monitora Garmin Vivofit noszonego przez pacjenta 7 dni na nadgarstku ręki niedominującej. Możliwości marszu oceniono podczas próby marszowej na bieżni. Czas pojawienia się chromania – 2 według skali bólu, oraz maksymalny czas marszu (MCM) – 5 według skali bólu, były oceniane podczas stopniowanej próby marszowej na bieżni według Gardnera (prędkość 3,2 km/h, kąt nachylenia bieżni na początku próby 0% ze wzrostem kąta nachylenia o 2% co 2 minuty).

Wyniki
Badani robili 7251 ±3126 kroków dziennie. Zaobserwowano istotną korelację pomiędzy dzienną liczbą kroków a MCM (rho = 0.31, p < 0.05). 59% badanych stawiało mniej niż 7500 kroków dziennie i miało krótszy MCM w porównaniu z badanymi robiącymi ≥ 7500 kroków (p < 0.05).

Wnioski
Dzienna liczba kroków odzwierciedla czas chromania mierzony na bieżni. Minimalna dzienna liczba kroków, która powinna być zalecana chorym z chromaniem w celu uzyskania istotnie lepszych wyników w zakresie możliwości marszu, wynosi co najmniej 7500.Aim of the study
The goal of the study was to determine daily step count and its association with claudication walking time measured on a treadmill in patients with claudication.

Material and methods
The study included 46 patients (32 males) aged 69.9 ±5.84 years with intermittent claudication, body mass index 26.85 ±3.67. Daily step count was assessed with a Garmin Vivofit activity monitor, worn on the non-dominant wrist for 7 consecutive days. Pain-free walking time (PFWT) and maximal walking distance (MWT) were measured using the Gardner protocol. The test was carried out on a treadmill at a constant speed of 3.2 km/h and an initial inclination angle of 0%. Every 2 minutes, the inclination of the treadmill was increased by 2%. The patient reported when pain was experienced (PFWT). The test was interrupted when maximal pain symptoms appeared (MWT).

Results
Mean daily step count was 7251 ±3126. Significant correlation was observed between daily step count and MWT (rho = 0.31, p < 0.05). 59% of patients reached less than 7500 steps/day and presented significantly shorter MWT compared to the participants covering ≥ 7500 steps (p < 0.05).

Conclusions
The daily step count reflects claudication time. The minimal daily step count that should be recommended for patients with claudication, allowing them to achieve significantly better results with regard to walking abilities, is at least 7500 steps per day.

słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, chromanie przestankowe, kroki

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.