eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2018
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych podczas hospitalizacji

Aleksandra Popow
1
,
Maria T. Szewczyk
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Elżbieta Kozłowska
1
,
Paulina Mościcka
1
,
Justyna Cwajda-Białasik
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 4: 152-158
Data publikacji online: 2019/02/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była identyfikacja wybranych czynników ryzyka odleżyn w grupie chorych, u których odleżyny powstały podczas hospitalizacji.

Materiał i metody
Badania prowadzono na czterech wybranych oddziałach szpitala. Grupę badaną stanowiło 95 chorych, u których odleżyny rozwinęły się w trakcie hospitalizacji, oraz 638 chorych z grupy ryzyka, u których odleżyny nie powstały. Analizie poddano rejestry wszystkich chorych zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz ich dokumentację medyczną. Kryterium włączenia do badania stanowiły: ryzyko rozwoju odleżyn według skali Norton, występowanie odleżyn podczas hospitalizacji i co najmniej pięciodniowy okres obserwacji chorego.

Wyniki
Wśród chorych z odleżynami było istotnie więcej osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, miażdżycą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą, ograniczoną sprawnością ruchową, stanami podgorączkowymi i obrzękami (p < 0,05). Spośród zmiennych ciągłych istotnymi czynnikami chroniącymi przed rozwojem odleżyn były wyższe stężenia hemoglobiny i białka. W zakresie stanu fizycznego i umysłowego, mobilności oraz łącznej punktacji skali Norton chorzy, u których doszło do wystąpienia odleżyn podczas hospitalizacji, osiągali znamiennie niższe wyniki (p < 0,05).

Wnioski
Występowanie chorób współistniejących (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz symptomy związane bezpośrednio ze stanem zdrowia (stany podgorączkowe, obrzęki, ograniczenie ruchomości) w istotny sposób wpływały na rozwój odleżyn u chorych podczas hospitalizacji. Niskie wartości parametrów laboratoryjnych (stężenie białka i hemoglobiny) predysponują do rozwoju odleżyn. Ryzyko rozwoju odleżyn maleje wraz ze wzrostem wartości punktowych parametrów ocenianych w skali Norton.Aim of the study
The aim of this work was the identification of chosen bedsores risk factors among patients in whom bedsores developed during hospitalisation.

Material and methods
The tests were carried in four chosen hospital wards. The tested group constituted of 95 patients among whom bedsores developed during hospitalisation, and 683 patients from the risk group among whom bedsores did not develop. The analysis underwent registers of all patients endangered with bedsore development and their medical documentation. The criterion for introducing to the test were: bedsore development risk in the Norton scale, bedsores developed during hospitalisation, and an observation period of at least five days.

Results
Among patients with bedsores there were significantly more people with hypertension, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, asthma, arteriosclerosis, limited movement condition, higher temperature, and oedema (p < 0.05). Among constant variables the significant factors protecting from bedsore development were higher concentration of protein and haemoglobin. In terms of physical and mental state, mobility, and total Norton scale points, patients with bedsores that developed during hospitalisation achieved significantly lower results (p < 0.05).

Conclusions
Occurrence of concurrent diseases (hypertension, diabetes, asthma, chronic obstructive pulmonary disease) and symptoms connected with health state (higher temperature, oedema, limited movement) significantly influenced bedsore development among patients during hospitalisation. Low laboratory parameter values (protein and haemoglobin concentration) are risk factors for bedsore development. The risk of bedsore development decreases with the increase of point parameter values assessed in the Norton scale.

słowa kluczowe:

czynniki ryzyka, odleżyny, skala Norton

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe