eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Czynniki ryzyka zdrowotnego występujące u pacjentów korzystających ze skriningu dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Renata B. Stępień
,
Kazimiera Zdziebło
,
Grażyna Wiraszka
,
Beata Posłuszna

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 4: 210-215
Data publikacji online: 2015/12/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była analiza czynników ryzyka zdrowotnego występujących u pacjentów zgłaszających się do wykonania kolonoskopii w ramach skriningu dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 130 pacjentów, którzy w okresie od 2 października 2014 r. do 3 marca 2015 r. zgłosili się do Poradni Gastrologicznej Specjalistycznego Szpitala im. św. Łukasza w Końskich w celu wykonania kolonoskopii dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w opracowaniu autorskim.

Wyniki: Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w przedziale wiekowym 61–70 lat (n = 55, 42%). Rodzinne występowanie raka jelita grubego dotyczyło 47% (n = 61) badanych. Z powodu nieswoistych zapaleń jelit leczyło się 13% pacjentów. W badanej grupie pacjenci istotnie częściej prezentowali zachowania antyzdrowotne w zakresie diety, stosowania używek oraz aktywności fizycznej (p < 0,001). Najbardziej istotnym czynnikiem stratyfikacyjnym determinującym zachowania zdrowotne w badanej grupie było wykształcenie (p < 0,05).

Wnioski: 1. Pacjentów wykonujących kolonoskopię celem wczesnego wykrycia raka jelita grubego charakteryzowało wysokie narażenie na modyfikowalne czynniki ryzyka zdrowotnego.

2. Wyższy poziom wykształcenia determinował istotnie częstsze występowanie zachowań prozdrowotnych.

3. Obciążenie rodzinne występowaniem raka jelita grubego nie jest czynnikiem motywującym do zmiany niekorzystnych zachowań zdrowotnych.

Aim of the study was to analyze the health risk factors present in patients presenting to perform colonoscopy in the context of early detection screening for colorectal cancer.

Material and methods: The study group consisted of 130 patients who in the period from 02.10.2014 to 03.03.2015 was reported to Gastrological Clinic Specialist Hospital St. Luke Konskie. in order to perform a colonoscopy for early detection of colorectal cancer. The studies used diagnostic survey method using a questionnaire in the development of copyright.

Results: The largest group of patients aged 61-70 years (n = 55, 42%). Familial colon cancer, 47% (n = 61) tested. Because of inflammatory bowel it healed 13% of patients. In the study group patients presented significantly more often in adverse health behaviors in terms of diet, the use of stimulants and physical activity (p < 0.001). The most important factor in determining stratification health behaviors in the study group were education (p < 0.05).

Conclusions: 1. Patients performing colonoscopy for early detection of colorectal cancer characterized by high exposure to modifiable health risk factors.

2. A higher level of education determined the significantly higher incidence of positive health behaviors.

3. A family incidence of colorectal cancer is not a motivator to change adverse health behaviors.
słowa kluczowe:

kolonoskopia, zachowania zdrowotne, rak jelita grubego

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.