eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki sprzyjające rozwojowi współwystępowania patologicznego hazardu i używania substancji psychoaktywnych według pacjentów i profesjonalistów

Katarzyna Dąbrowska
1
,
Łukasz Wieczorek
1

1.
Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2022; 35 (1): 1-12
Data publikacji online: 2022/06/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
W psychiatrii współwystępowanie oznacza nakładanie się dwóch lub więcej zaburzeń psychicznych. Zrozumienie problemu współwystępowania jest warunkiem spełnienia indywidualnych potrzeb pacjentów. Tymczasem w polskich warunkach problem ten jest nadal niewystarczająco rozpoznany. Celem niniejszego badania było określenie, jakie psychologiczne i społeczne czynniki mogą przyczyniać się do rozwoju współwystępowania patologicznego hazardu i zaburzeń używania substancji psychoaktywnych.

Materiał i metody
Przeprowadzono 65 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów: 40 wywiadów z osobami, u których współwystępowały patologiczny hazard i zaburzenia używania substancji psycho- aktywnych oraz 25 wywiadów z profesjonalistami.

Wyniki
Badanie, oprócz znanych już zależności, ujawniło nowe czynniki: 1) używanie substancji psychoaktywnych pomaga regulować poczucie ekscytacji wynikające z oczekiwanej wygranej, 2) granie w gry hazardowe pomaga uwolnić nadmiar energii pojawiającej się po zażyciu stymulantów, 3) poszukiwanie nowych sposobów stymulacji i zachowań, które łatwiej utrzymać w tajemnicy, 4) chęć zdobycia uznania w oczach kolegów, 5) spędzanie czasu w grupie znajomych, którzy doświadczają problemów związanych z różnymi uzależnieniami.

Omówienie
Badanie ujawniło zarówno czynniki wewnętrzne (indywidualne), jak i zewnętrzne (społeczne) sprzyjające rozwojowi współwystępowania zaburzeń. Uchwycenie perspektywy profesjonalistów i osób ze zdiagnozowanym współwystępowaniem pozwoliło na rozszerzenie katalogu czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój współwystępowania w porównaniu z poprzednio prowadzonymi badaniami.

Wnioski
Świadomość czynników, które sprzyjają współwystępowaniu patologicznego hazardu i zaburzeń używania substancji psychoaktywnych, pozwala na uwzględnienie tej wiedzy w programach leczniczych i profilaktycznych.Introduction
In psychiatry, comorbidity is defined as an overlap of two or more mental disorders. Understanding the problem of comorbidity is an important condition for meeting individual patients’ needs. However, the problem is still insufficiently recognised in Polish conditions. Therefore the aim of this study is to determine what psychological and social factors can contribute to development of pathological gambling and substance-use disorder comorbidity.

Material and methods
A total of 65 semi-structured interviews were conducted of which 40 were with people with comorbidity of pathological gambling and substance-use disorders and 25 interviews with professionals.

Results
Our study, apart from confirming what was already known, revealed new factors like: 1) substance-use helps to cope with the excitement associated with the expectation of winning, 2) gambling allows get rid of excess of energy after use of stimulants, 3) the search for new sources of stimulation and behaviours that are easy to hide, 4) need to earn peer respect, 5) spending time in the company of people who have problems with different addictions.

Discussion
The study revealed the internal (individual) and external (environmental) factors that contribute to the development of comorbidity. Using the perspectives of professionals and people with disorders allowed us to extend the catalogue of factors that may influence the development of comorbidity in comparison to previous studies

Conclusions
The awareness of the factors that contribute to the development of the comorbidity of pathological gambling and psychoactive substance-use disorders allows for inclusion of this knowledge both in treatment and prevention programmes.

słowa kluczowe:

hazard patologiczny, zaburzenia używania substancji psychoaktywnych, rozwój chorób współwystępujących, badania jakościowe

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.