ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2020
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Depresja u mężczyzn – specyfika, etiologia i związki z tendencjami samobójczymi oraz używaniem substancji psychoaktywnych: przegląd piśmiennictwa

Aleksandra Kielan
1, 2
,
Dagny Gorostiza
3
,
Anna Mosiołek
4
,
Jan Chodkiewicz
5
,
Łukasz Święcicki
6
,
Bożena Walewska-Zielecka
1

1.
Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2.
Polish Suicidological Society, Poland
3.
Social Welfare Center of the Ursus District of the Capital City of Warsaw, Poland
4.
Department of Psychiatry, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
5.
Department of Psychoprophylaxis and Addiction Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Lodz, Poland
6.
2nd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (1): 54-66
Data publikacji online: 2020/04/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Zwrócenie uwagi na zaburzenia depresyjne występujące w grupie mężczyzn i uwarunkowania, które wpływają na ich przebieg.

Poglądy
Depresja i próby samobójcze są częściej obserwowane wśród kobiet, jednakże zdecydowanie częściej śmiercią samobójczą umierają mężczyźni. Występująca wśród mężczyzn relacja między niskim odsetkiem diagnozowanych zaburzeń depresyjnych i wysokim odsetkiem śmierci samobójczych jest sygnalizowana w literaturze naukowej. Depresja u mężczyzn może mieć inny obraz kliniczny niż depresja występująca wśród kobiet. Wiele badań sugeruje istnienie „syndromu męskiej depresji”, gdzie wraz z typowymi objawami epizodu depresyjnego o dużym nasileniu obserwuje się również takie nasilone objawy, jak: złość, impulsywność, nadużywanie substancji i zachowania antyspołeczne (nie oznacza to jednak, że tego typu objawy nie występują u kobiet z depresją). Specyficzne dla mężczyzn cechy zaburzeń depresyjnych mogą być uzewnętrznianiem przez nich cierpienia w postaci aktywności ukierunkowanej na działanie (na przykład podejmowanie ryzykownych zachowań). Istotne jest również znacząco rzadsze poszukiwanie przez chorujących na depresję mężczyzn specjalistycznej pomocy. Mężczyźni częściej niż kobiety traktują nadużywanie środków psychoaktywnych jako formę samoleczenia. Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z depresją wielokrotnie zwiększa ryzyko podjęcia przez mężczyznę próby samobójczej.

Wnioski
Przegląd piśmiennictwa potwierdza złożoność problemu zaburzeń depresyjnych występujących wśród mężczyzn i ścisłą zależność między depresją, uzależnieniami oraz samobójstwami. Poprawa w zakresie jakości profilaktyki, diagnozowania i leczenia któregokolwiek z tych problemów może mieć pozytywny wpływ na pozostałe zmienne. Temat ten wymaga dalszej analizy i przeprowadzenia badania, którego wyniki będą reprezentatywne dla męskiej części populacji Polski.Purpose
To raise awareness about depressive disorders occurring in men and to define the causes that influence them.

Views
Depression and suicide attempts are observed more often among women. However, men far more often commit suicide. Research shows correlation between low incidence of diagnosed depressive disorders and high incidence of suicidal deaths in men. Depression in men may have different causes and symptoms than depression in women. Numerous research studies suggest the existence of the “syndrome of male depression” where – apart from typical symptoms – there are often additional symptoms, such as anger, impulsiveness, substance abuse and antisocial behaviours. Sometimes similar behaviours can occur among depressive women. Mostly, however, women express their pain with emotions while men are concentrating on actions. Men also seek a specialist’s help significantly less frequently. Men treat the abuse of psychoactive substances as a form of self-medication more often than women do. Alcohol addiction coexisting with depression increases the risk of suicide attempt in men.

Conclusions
The literature review proves the complexity of the problem of depressive disorders occurring in men. There is a close correlation between depression, addictions and suicides. Improvements in prevention, diagnosis and treatment of any of these problems may positively influence others, too. These issues require further analysis and research. In this paper, it will be a representation of the male part of the Polish population.

słowa kluczowe:

zaburzenia depresyjne, samobójstwo, nadużywanie substancji

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe