eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dziecko wobec doświadczeń wynikających ze śmierci i umierania. Analiza opinii osób młodych

Lucyna Sochocka
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Andrzej Guzowski

Medycyna Paliatywna 2015; 7(4): 256–267
Data publikacji online: 2016/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: : Dzieci zasadniczo są chronione przed obcowaniem ze śmiercią.

Cel pracy: : Poznanie opinii osób młodych na temat doświadczeń dzieci dotyczących śmierci i umierania.

Materiał i metody: : W badaniu wzięło udział 606 studentów. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego.

Wyniki:: Będąc dzieckiem, 34,7% badanych towarzyszyło bliskiej osobie w ostatnich chwilach życia. Prawie połowa (46,8%) dopuszczała uczestniczenie w takiej sytuacji swojego dziecka, częściej respondenci będący rodzicami (25,7%) i badani z najwyższą średnią wieku (27,1 roku). Ponad połowa (52,3%) badanych studentów była obok bliskiej sobie osoby, która już zmarła. Mniej niż połowa (48,7%) dopuszczała taką możliwość w wypadku swojego dziecka. Z 16% respondentów rodzice nigdy nie rozmawiali na temat śmierci i umierania. Zdaniem 41,1% badanych o gotowości dziecka do rozmów na temat śmierci decyduje stopień jego dojrzałości emocjonalnej. Zdecydowana większość (75,7%) twierdziła, że będzie rozmawiać ze swoimi dziećmi o śmierci i umieraniu, a 50,4%, że jest przygotowana do prowadzenia z dzieckiem takich rozmów.

Wnioski:: Osoby starsze statystycznie częściej opowiadały się za obecnością dzieci w ostatnich chwilach życia bliskiej im osoby, a osoby religijne za obecnością własnego dziecka przy już zmarłej bliskiej mu osobie. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w zakresie opinii na temat obecności dzieci w ostatnich chwilach życia oraz przy już zmarłej bliskiej osobie w zależności od posiadania dziecka, płci, miejsca zamieszkania i profilu studiów. Kobiety, respondenci mający już własne dzieci, grupa najstarsza wiekowo oraz studenci kierunków medycznych znamiennie częściej byli przekonani o potrzebie rozmów z dziećmi na temat śmierci i umierania i deklarowali chęć jej przeprowadzenia z własnym dzieckiem.

Introduction: Children are generally protected from contact with death.

Aim of the study: Understanding the opinion of young people about the children experiences of death and dying.

Material and methods: The study included 606 students. We used the survey method.

Results: As a child, 34.7% of respondents accompanied the end of the life of a loved person. 46.8% accepted the presence their child in a dying person, as parents (25.7%), and respondents with the highest average age (27.1 years). 52.3% were in the presence of a deceased person. 48.7% accepted such an experience for their children. 16% parents had never talked with children about death and dying. According to 41.1% of the respondents, the readiness of child to talk about death depends on his emotional development. 75.7% reported that they will talk to their children about death and dying and 50.4% of parents are prepared to conduct such discussions with their children.

Conclusions: Older people more often reported for the presence of children in the end of life of close person. No significant differences in opinion on the presence of children in the end of life of close person, depending on the fact of having a child, sex, place of residence, and profile studies were found. Women who having children, the oldest age group, and students of medical school were more often convinced of the need conversations with children about death and dying and they declared their willingness to carry it out with their children.
słowa kluczowe:

dziecko, osoba umierająca, osoba zmarła

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.