en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Gospodarka lipidowa a markery funkcji nerek u otyłych nastolatków

Aleksandra Radosz
1
,
Anna Obuchowicz
1

1.
Department of Paediatrics in Bytom, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (2): 91-96
Data publikacji online: 2023/03/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy:
Zbadanie zależności wskaźników funkcji nerek i parametrów gospodarki lipidowej u otyłych nastolatków.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 76 dzieci w wieku 11–17 lat, hospitalizowanych z powodu: otyłości (grupa I – 19 dzieci) lub otyłości z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym indukowanym otyłością (grupa II – 30 dzieci) lub normostenicznych z rozpoznaniem napięciowych bólów głowy ( grupa kontrolna – 27 dzieci). Wydzielono podgrupę z zespołem metabolicznym (MS – 16 dzieci). Czynność nerek oceniono na podstawie: stężeń kreatyniny oraz cystatyny C w surowicy, oszacowanego przy użyciu wzoru Schwartza przesączania kłębuszkowego u dzieci (eGFR), oznaczenia stężenia związanej z żelatynazą neutrofilową lipokaliny (NGAL) w osoczu i w moczu. Na podstawie analizy statystycznej sprawdzono, czy parametry funkcji nerek pozostają w zależności od parametrów gospodarki lipidowej.

Wyniki:
Średnie stężeń kreatyniny były znamiennie większe, a wartości eGFR znamiennie mniejsze w grupach badanych niż w kontrolnej, ale mieściły się w granicach norm. Różnice stężeń związanej z żelatynazą neutrofilową lipokaliny w osoczu i w moczu były nieznamienne. Średnie stężenie cystatyny C było znamiennie większe w grupie I. Analiza regresji liniowej wielorakiej wykazała, że najważniejszym predyktorem były stężenia LDL-C dla stężeń związanej z żelatynazą neutrofilową lipokaliny w moczu (R2 = 0,42) i TG dla eGFR (R2 = 0,44) w grupie I, a w grupie z MS stężenie cholesterolu dla stężenia kreatyniny (R2 = 0,44).

Wnioski:
Funkcja nerek otyłych nastolatków objętych badaniem była prawidłowa, a jej związki z gospodarką lipidową słabo wyrażone.Aim of the study:
To investigate the relationship of renal function markers and lipid metabolism parameters in obese adolescents.

Material and methods:
The study comprised 76 children aged 11–17 years, hospitalised due to: obesity (group I – 19 children) or obesity accompanied by obesity-induced hypertension (group II – 30 children) or normosthenic children with a diagnosed tension headaches (control group – 27 children). A subgroup with metabolic syndrome (MS – 16 children) was also separated. Renal function was assessed on the basis of: serum creatinine concentration, glomerular filtration rate estimated using Schwartz eqation (eGFR), determination of plasma and urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin and cystatin C. On the basis of statistical analysis, it was checked whether renal function markers depend on lipid metabolism parameters.

Results:
In the study groups mean creatinine concentrations were significantly higher and eGFR values significantly lower than in the control group, but they remained within norm. Differences in plasma and urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin concentrations were not significant. Mean cystatin C concentrations were significantly higher in the group of obese children. Multiple linear regression analysis showed that the most important predictor was: LDL-C for urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin (R2 = 0.42) and TG for eGFR (R2 = 0.44) concentrations in group I; cholesterol for creatinine concentrations in MS group (R2 = 0.44).

Conclusions:
Renal function of the obese adolescents included in the study was normal and the associations with lipid metabolism were poorly expressed.

słowa kluczowe:

otyłość, lipokalina związana z żelatynazą neutrofilową, cystatyna C, lipidogram, nastolatki


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.