eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Gotowość pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept

Anna Bartosiewicz
1
,
Monika Binkowska-Bury
1
,
Małgorzata Marć
1
,
Paweł Januszewicz
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Wstęp. Uchwalona 22 lipca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza możliwość́ wystawiania recept przez pielęgniarki i położne w Polsce.


Cel. Ocena przygotowania pielęgniarek do wypisywania recept w opiniach pielęgniarek zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).


Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do lipca 2015 roku wśród 539 pielęgniarek POZ z województwa podkarpackiego. Badanie oparto na kwestionariuszu wywiadu opracowanym z wykorzystaniem 5-stopniowej skali Likerta. W analizie statystycznej posłużono się testem Manna-Whitneya i testem Kruskala-Wallisa.


Wyniki. Ponad połowa badanych (52,0%) twierdzi, że nie ma wystarczającej wiedzy, aby sprostać nowym kompetencjom. Przygotowanie do wystawiania recept deklarują najczęściej pielęgniarki ze stażem pracy 6–10 lat (p = 0,0029), ze średnich miast (p = 0,0064) oraz z wykształceniem wyższym (p = 0,0388). Pielęgniarki w większości (76,5%) uważają, że nie powinny przepisywać wszystkich leków, jedynie wyroby medyczne (72,9%), leki wcześniej zlecone przez lekarza (66,0%) i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (50,1%). Warunkiem wypisania recepty jest ocena stanu pacjenta, między innymi badanie fizykalne. Wśród badanych 43,9% osób uważa, że pielęgniarki potrafią zbadać fizykalnie pacjenta, a 34,7% jest odmiennego zdania.


Wnioski. Należy zwiększyć świadomość pielęgniarek na temat nowych kompetencji, umacniać w nich przekonanie o konieczności uzyskania kwalifikacji gwarantujących możliwość ordynowania leków i wypisywania recept, uświadomić znaczenie prawidłowo przeprowadzonego badania fizykalnego.


 Introduction. Adopted on July 22, 2014, The Law Amending Act on professions of nurse and midwife, introduces the possibility of prescribing by nurses and midwives in Poland.
Objective. Assessment of the preparation of nurses for prescribing, in the opinions of Primary Health Care (PHC) nurses.
Material and methods. The study was conducted from January to July 2015 among 539 Primary Health Care nurses in the city of Rzeszow and its district. The original questionnaire was developed based on five steps Likert scale. The data were compiled using the test Manna-Whitneya and test Kruskala-Wallisa.
Results. More than half of the respondents (52.0%) say they do not have enough knowledge to meet the new competence requirements. Being prepared to prescribe is declared in most cases, by nurses with work experience of 6–10 years (p = 0.0029); from medium-sized cities (p = 0.0064) and with higher education (p = 0.0388). The majority of nurses (76.5%) believe that they should not prescribe any drugs, only medical devices (72.9%), medicines previously ordered by a physician (66.0%) and foods for particular nutritional uses (50.1%). There is a large discrepancy regarding proper physical examination: a large majority (43.9%) believe that nurses are able to physically examine the patient, while 34.7% of respondents give a different answer to this question.
Conclusions. The awareness of nurses about their new competences should be increased as well as their eagerness to get an education that guarantees the possibility of dispensing medication and prescriptions. They should be also more aware of great importance of well conducted physical examination.

słowa kluczowe:

recepta; leki; pielęgniarka; podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe