eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2016
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

HOSPITALIZACJA JAKO CZYNNIK STRESOGENNY U PACJENTÓW POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA – BADANIA PILOTAŻOWE

Izabela M. Wróblewska
,
Małgorzata Dziechciaż
,
Magdalena Pietrucka
,
Zuzanna Wróblewska
,
Jerzy Błaszczuk

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 3: 135–140
Data publikacji online: 2016/10/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Hospitalizacja jest zdarzeniem trudnym, szczególnie dla człowieka w podeszłym wieku, ze względu na zakłócenie przebiegu jego dotychczasowej aktywności. Sama choroba oraz skutki, które ze sobą niesie, stanowią dla seniora duży stresor, a konieczność pobytu w szpitalu może powodować zwiększenie dotychczasowych obciążeń psychicznych. Celem pracy była analiza czynników wpływających na występowanie stresu u hospitalizowanych starszych pacjentów oraz wpływu zespołu terapeutycznego na chorego.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w latach 2014–2015 wśród 154 hospitalizowanych pacjentów powyżej 60. roku życia. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety (64%), osoby żonate/zamężne (62%), w przedziale wiekowym 60–69 lat (40%), zamieszkujące miasto (78%), będące emerytami (40%). Metodą wykorzystaną w badaniu był kwestionariusz autorski.

Wyniki: Większość ankietowanych przyjęto do szpitala planowo (56%), nie znali oni swojego rozpoznania (33%), a jeśli tak, to były to choroby endokrynologiczne (20%). Respondenci chorują powyżej 10 lat (51%), hospitalizacja wywołuje u nich nadzieję (24%) oraz bezsilność (14%). Chorzy są odwiedzani głównie przez rodzinę (79%), najczęściej codziennie (44%), co jest dla nich satysfakcjonujące (70%) i powoduje zadowolenie (68%). Większości badanych towarzyszą przykre uczucia związane ze stanem ich zdrowia (62%), są oni usatysfakcjonowani z informacji uzyskiwanych od lekarza (73%) i pielęgniarki (81%), a forma instrukcji udzielanych przez personel jest zrozumiała (90%). Chorzy oczekują od personelu medycznego rozmowy (41%), troskliwego podejścia (21%), serdeczności (81%), staranności (77%), cierpliwości (63%) i umiejętności komunikacji (48%). Dla największej części ankietowanych pobyt w szpitalu był stresujący (38%).

Wnioski: Hospitalizacja jest czynnikiem stresogennym dla pacjentów powyżej 60. roku życia, na którego wpływ ma brak wyczerpujących informacji dotyczących ich stanu zdrowia.

Introduction: Hospitalization is a difficult moment, especially for the elderly, because of the disruption of normal activity. The disease itself is a serious stress for seniors and it s consequences further increase stress, and the stay in hospital may increase the existing mental stress. The aim of the study was to analyze factors influencing the onset of stress in hospitalized elderly patients and the impact of the therapeutic team on the patient.

Material and methods: The study was conducted from 2014 to 2015 on 154 hospitalized patients in the age over 60 years. The largest group consisted of women (64%), people in relationship (62%) in the 60-69 age group (40%). Method: author痴 own questionnaire.

Results: Most respondents were admitted to hospital as planned (56%), they did not know their diagnosis (33%). Respondents suffered for over 10 years (51%), hospitalization gave them hope (24%) or they felt helpless (14%). Sufferers are mostly visited by the family (79%), what is satisfactory for them (70%). The majority of respondents had unpleasant feelings concerning the state of their health (62%), they were satisfied with the information obtained from a physician (73%) and nurses (81%), and the instructions given by the staff were easy to understand (90%). Patients expect from medical staff a conversation (41%), caring approach (21%) and sincerity (81%). For the greatest part of the respondents stay in the hospital was a stress (38%).

Conclusions: Hospitalization is a stress factor for patients above 60 years of age, which is influenced by the lack of comprehensive information on their health.
słowa kluczowe:

stres, hospitalizacja, pielęgniarka, osoby w podeszłym wieku

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.