eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Infekcja Helicobacter pylori u pacjentów z otyłością kwalifikowanych do operacji bariatrycznej

Regina Sierżantowicz
1
,
Ewa Uszyńska
2
,
Karolina Lewko
3
,
Jolanta Lewko
4

  1. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
  2. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
  3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
  4. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(4): 143–147
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy było określenie częstości występowania infekcji Helicobacter pylori u pacjentów otyłych kwalifikowanych do operacji bariatrycznych oraz u pacjentów z prawidłową masą ciała poddanych badaniu endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone wśród 124 pacjentów (60 pacjentów z otyłością i 64 pacjentów bez otyłości), u których wykonano gastroskopię w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2018–2020. Pacjentom z otyłością wykonano gastroskopię w ramach kwalifikacji do operacji bariatrycznej. Ankieta konstrukcji własnej zawierała pytania dotyczące: danych demograficznych, palenia papierosów, przyjmowanych leków, które mają wpływ na występowanie bądź niwelowanie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, występowania chorób współistniejących z otyłością, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Ponadto dokonano analizy opisu gastroskopii i wyniku histopatologii. Wszyscy uczestnicy wyrazili świadomą zgodę na włączenie do udziału w badaniu. Badania prowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i zostały zatwierdzone przez Komisję Etyki nr KB/104/2017/2018.

Wyniki
Wskaźnik masy ciała (BMI) w grupie pacjentów z otyłością wynosił średnio 40,42 (najmniejszy – 30,1, największy – 64). W grupie pacjentów z prawidłową masą ciała średni BMI to 22,46 (najmniejszy – 20,1, największy – 24,9). Test ureazowy i badania histopatologiczne potwierdziły porównywalną częstość występowania infekcji. Nie potwierdzono zależności między występowaniem Helicobacter pylori a wiekiem pacjentów, płcią czy miejscem zamieszkania.

Wnioski
Gastroskopia daje możliwość diagnozowania nieprawidłowości w ramach kwalifikacji do zabiegu bariatrycznego. Istotny wskaźnik wykrycia Helicobacter pylori w badanej w grupie pacjentów może być ważnym czynnikiem predykcyjnym powikłań pooperacyjnych.Introduction
The aim of the study was to determine the frequency of Helicobacter pylori infections in obese patients qualified for bariatric surgery and in patients with normal body weight undergoing upper gastrointestinal endoscopy. All participants gave informed consent to be included in the study.

Material and methods
The research was carried out among 124 patients (60 patients with obesity and 64 patients without obesity), who underwent gastroscopy in the Laboratory of Diagnostic and Surgical Endoscopy of the University Teaching Hospital in Białystok during the period 2018–2020. The obese patients underwent gastroscopy as part of qualification for bariatric surgery. The self-constructed questionnaire contained questions about demographic data, smoking, medications taken that affect the occurrence or elimination of gastrointestinal ailments, the presence of diseases coexisting with obesity, and the presence of ailments from the gastrointestinal tract. Moreover, the description of gastroscopy and the result of histopathology were analysed

Results
The average body mass index (BMI) in the group of obese patients was 40.42 (the lowest 30.1 – the highest 64). In the group of patients with normal body weight, the mean BMI was 22.46 (the lowest 20.1 – the highest 24.9). The urease test and histopathological examinations confirmed the comparable frequency of infections. The correlation between the occurrence of Helicobacter pylori and patient age, gender, or place of residence has not been confirmed.

Conclusions
Performing gastroscopy enables the diagnosis of abnormalities as part of qualification for a bariatric procedure. A high Helicobacter pylori detection rate tested in a group of patients may be an important predictor of postoperative complications.

słowa kluczowe:

operacja biariatryczna, kwalifikacja do operacji, Helicobacter pylori

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.