eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość opieki pielęgniarskiej świadczonej na oddziale neurochirurgii z perspektywy pacjentów

Marta K. Hreńczuk
1, 2
,
Izabela Gorzała
2
,
Piotr Małkowski
2

  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 23–30
Data publikacji online: 2022/04/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Jakość opieki pielęgniarskiej to zespół cech stanowiących o wartości świadczonych usług, jak również jeden z najistotniejszych elementów wpływających na satysfakcję pacjenta z opieki. Istotne zatem jest systematyczne przeprowadzanie oceny jakości, która przedstawia postrzeganie opieki pielęgniarskiej przez pacjentów podczas ich pobytu w szpitalu.

Cel pracy
Poznanie doświadczeń i uzyskanie informacji, jaka jest satysfakcja z opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów leczonych w Klinice Neurochirurgii.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono wśród 46 pacjentów Oddziału Neurochirurgii jednego z warszawskich szpitali. Materiał badawczy pozyskano metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystano gotowe standaryzowane narzędzie badawcze, którym była Polska Wersja Skali Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle. Do przeprowadzenia analiz statystycznych użyto pakietu IBM SPSS Statistics 25.

Wyniki
Doświadczenie i satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej kształtują się na poziomie odpowiednio 85,56 i 78,89 pkt. Zarówno żadna z badanych cech socjodemograficznych, jak i czas pobytu badanego na oddziale nie determinowały doświadczenia pacjentów oraz satysfakcji z opieki pielęgniarskiej.

Wnioski
Pacjenci wysoko ocenili sprawowaną opiekę pielęgniarską i byli z niej zadowoleni, co wskazuje na wysoką jakość sprawowanej opieki. Ogólna ocena opieki pielęgniarskiej przez ankietowanych, a także ocena ich aktualnego pobytu na oddziale kształtowały się na wysokim poziomie, co podpowiada, by utrzymać bieżący poziom świadczonej opieki, z umocnieniem dobrych działań i przemyśleniem kierunków naprawczych dotyczących działań personelu pielęgniarskiego, które wypadły słabiej.Introduction
The quality of nursing care is a set of features determining the value of the services provided, it is also one of the most important elements that affects patient satis­faction with care. It is therefore important to systematically conduct quality assessments that reflect the perception of nursing care by patients during their hospital stay.

Aim of the study
Getting to know experiences and obtaining information about satisfaction from nursing care in the opinion of patients treated at the Department of Neurosurgery.

Material and methods
The study was conducted among 46 patients of the Department of Neurosurgery in one of Warsaw hospitals. The research material was obtained by the method of a diagnostic survey. A ready-made standardized research tool was used, which was the Polish Version of the Newcastle Care Satisfaction Scale. The IBM SPSS Statistics 25 package was used to perform statistical analyzes.

Results
Patients’ experience and satisfaction with nursing care are at the level of 85.56 and 78.89 points, respectively. Neither of the studied socio-demographic characteristics nor the duration of the patient’s stay in the ward determined the patient’s experience or satisfaction with nursing care.

Conclusions
Patients highly assessed the nursing care provided and were satisfied with it, which indicates the high quality of the care provided. The overall assessment of nursing care by the respondents, as well as the assessment of their current stay in the ward, was high, which suggests that the current level of care provided should be maintained, with the strengthening of good actions and consideration of corrective directions regarding the actions of nursing staff that fared less well.

słowa kluczowe:

jakość opieki, satysfakcja z opieki, Polska Wersja Skali Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.