eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych objętych Kompleksowym Leczeniem Ran Przewlekłych

Kamila Pytlak
1
,
Paulina Szymańska
2
,
Mateusz Skórka
3
,
Dariusz Bazaliński
1, 4

1.
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologii im. B. Markiewicza w Brzozowie, Polska
2.
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom, Polska
3.
Kliniczny Szpital nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Polska
4.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 38-45
Data publikacji online: 2023/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp:
Celem pracy była cena jakości życia chorych objętych programem Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych (KLRP).

Materiał i metody:
Badaniem o charakterze prospektywno-obserwacyjnym z wykorzystaniem metody szacowania i sondażu diagnostycznego objęto 31 osób, które w okresie 30 dni odbyły 4 wizyty w poradni. Oceny klinicznej i kwestionariuszowej podczas pierwszej i ostatniej wizyty w poradni (po upływie 4 tygodni) dokonywano za pomocą protokołu naukowo-badawczego składającego się z narzędzi oceniających stan rany (klasyfikacja Wagner, RYB, NPIAP) i narzędzi zbierających dane na temat jakości życia (WHOQoL Bref i Wound QoL). Do analizy zmiennych wykorzystano pakiet statystyczny IBM SPSS v21. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki:
Średnia wieku badanych wynosiła 71,48 ±10,972 roku, najmłodsza osoba miała 39, najstarsza 90 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat (74,2%). Większość badanych zamieszkiwała na wsi (83,9%) i utrzymywała się głównie z emerytury (67,7%), deklarując zadowalające i dobre warunki bytowe (96,8%). Możliwości samoopiekuńcze w badanej grupie były ograniczone (58,1%, Barthel 21–85 pkt). Odnotowano średnie wartości WHOQoL przy przyjęciu do poradni (I badanie) w dziedzinie fizycznej (44,93 ±14,34), psychicznej (46,10 ±13,98), ogólne zadowolenie (41,13 ±20,96) oraz nieco wyższe w relacjach społecznych (62,37 ±12,71) i środowisku (51,81 ±10,58). W drugim etapie badania (ocena po 4 tygodniach, po 4 wizytach) potwierdzono wyższe wartości średnich oceny jakości życia we wszystkich domenach.

Wnioski:
Udział w programie KLRP pozytywnie wpływa na subiektywne oceny jakości życia we wszystkich dziedzinach ocenianych przez badanych.Introduction:
The aim of the study was to assessment of the quality of life of patients covered by the Complex Treatment of Chronic Wounds program.

Material and methods:
A prospective-observational study using the estimation method and a diagnostic survey including 31 people who each had 4 appointments at the outpatient clinic over a period of 30 days. Clinical and questionnaire assessments during the first and last appointment at the clinic (after 4 weeks) were performed using a scientific research protocol consisting of wound assessment tools (Wagner classification, RYB, NPIAP) and quality of life data assessment tools (WHOQoL Bref and Wound QoL).The statistical package IBM SPSS v21 was used for the analysis of variables.A significance level was assumed at p < 0.05.

Results:
The average age of the respondents was 71.48 ±10.972 years, the youngest person was 39, and the oldest 90 years old. The largest group were elderly people aged over 65 years (74.2%). Most of the respondents lived in the countryside (83.9%) and lived mainly off a pension (67.7%), declaring satisfactory and good living conditions (96.8%). Self-care opportunities in the study group were limited (58.1%, Barthel 21–85 points). The average WHOQoL values on admission to the clinic (test 1) were recorded in the physical (44.93 ±14.34), psychological (46.10 ±13.98), general satisfaction (41.13 ±20.96) domains and slightly higher in social relations (62.37 ±12.71) and environment (51.81 ±10.58). In the second stage of the study (assessment 4 weeks later, after 4 appointments), higher average values of the quality-of-life assessment were confirmed in all domains.

Conclusions:
Participation in the Complex Treatment of Chronic Wounds program positively determines the subjective assessment of the quality of life in all areas assessed by the respondents.

słowa kluczowe:

jakość życia, rana przewlekła, kompleksowe leczenie ran

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.