eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia kobiet leczonych z powodu raka jajnika

Ewa Perkowska
1
,
Sławomir Terlikowski
2
,
Robert Terlikowski
3
,
Alicja Moczydłowska
4
,
Bożena Ziemczyk
5

1.
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2.
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3.
Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4.
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
5.
Gabinet położnej POZ, Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 1: 25-30
Data publikacji online: 2020/05/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentek leczonych z powodu raka jajnika w obszarze stanu psychicznego według skali depresji Becka oraz ocena wpływu na jakość życia chorych na raka jajnika wybranych czynników socjodemograficznych.

Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano 100 kobiet z potwierdzonym rozpoznaniem raka jajnika oraz 100 kobiet zdrowych jako grupa kontrolna. W badaniach wykorzystano standaryzowany kwestionariusz EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer – Europejska Organizacja Badań i Leczenia Raka) QLQ-C30 (Quality of Life Questionnaire Core 30 – kwestionariusz jakości życia, rdzeń 30) i QLQ-OV28 (module for ovarian cancer – moduł dla raka jajnika). Do oceny obecności i nasilenia objawów depresji wykorzystano skalę depresji Becka. Ponadto wykorzystano autorską ankietę do zebrania danych socjodemograficznych.

Wyniki
W badanej populacji brak objawów depresji wykazano u 56% chorych oraz 78% zdrowych kobiet. Cechy łagodnej depresji stwierdzono u 30% chorych i 15% zdrowych. Wyższą jakość życia deklarowały mieszkanki małych miast, osoby aktywne zawodowo, z wykształceniem wyższym. Kobiety na emeryturze, wdowy i pacjentki rozwiedzione prezentowały gorszą jakość życia.

Wnioski
W obszarze stanu psychicznego kobiety leczone z powodu raka jajnika istotnie częściej narażone były na wystąpienie depresji. Wyższą jakość życia prezentowały kobiety leczone z powodu raka jajnika, u których nie wystąpiły objawy depresji. Uwarunkowania socjodemograficzne predysponowały do nasilonych objawów pogarszających jakość życia chorych leczonych z powodu raka jajnika, co skłania do indywidualnej oceny procesu terapeutycznego i wdrożenia opieki psychologicznej.Introduction
To assess the quality of life of patients treated for ovarian cancer with regard to mental state, according to the Beck Depression Inventory, and to assess the impact of selected sociodemographic factors on the quality of life of ovarian cancer patients.

Material and methods
As a control group, 100 women with confirmed diagnosis of ovarian cancer and 100 healthy women were qualified for the study. The study used the standardised questionnaires EORTC QLQ-C30 and QLQ-OV28. The Beck Depression Inventory was used to assess the presence and severity of depression symptoms. In addition, a self-created survey was used to collect sociodemographic data.

Results
In the studied population, 56% of patients and 78% of healthy women showed no depressive symptoms. Features of mild depression were found in 30% of patients and in 15% of healthy controls. Higher quality of life was demonstrated by inhabitants of small towns, professionally active people, and with higher education. In contrast, retired women, widows, and divorced patients presented a worse quality of life.

Conclusions
In the area of mental state, women treated for ovarian cancer were significantly more likely to experience depression. Higher quality of life was demonstrated in women treated for ovarian cancer, who did not experience depression. Sociodemographic conditions predisposed to intensified symptoms, worsening the quality of life of patients treated for ovarian cancer, which prompted individual assessment of the therapeutic process and the implementation of psychological care.

słowa kluczowe:

rak jajnika, jakość życia, depresja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.