eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia kobiet po mastektomii

Zofia Musiał
,
Wioletta Sendecka
,
Joanna Zalewska-Puchała

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, który często wymaga amputacji piersi. Mastektomia jest wielkim
przeżyciem dla kobiet i niejednokrotnie prowadzi do obniżenia jakości życia. Dąży się, aby podejmowane interwencje medyczne nie tylko
leczyły, ale także poprawiały jakość życia pacjentek.
Cel. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii.
Materiał i metody. Badaniami objęto 70 kobiet zrzeszonych w Klubie Amazonek. Posłużono się kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji
oraz standaryzowanym kwestionariuszem WHOQOL-BREF. Analizę wykonano za pomocą programu STATISTICA 7.1.
Wyniki. Mastektomia wpływa negatywnie na stan ogólny i jakość życia kobiet. Najwyżej oceniana jest jakość życia w dziedzinie fizycznej,
a najniżej w dziedzinie psychologicznej. Wiek oraz aktywność zawodowa mają istotny statystycznie wpływ na jakość życia. Operacja
odtwórcza oraz protezowanie poprawiają odczuwaną jakość życia kobiet po mastektomii.
Wnioski. Jakość życia kobiet po mastektomii utrzymuje się w badanej grupie w środkowym przedziale skali kwestionariusza WHOQOL-BREF.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 38–46

Introduction. The breast cancer is the most frequent cancer appearing at women which in numerous cases requires the mastectomy. The
mastectomy is a great experience for women and many times is leading qualities of life to the decrease. They at present are aspiring taken
medical interventions not only to cure, but also improved the quality of life of patients.
Aim. The evaluation of the quality of life of women after the mastectomy.
Material and methods. Seventy women consisted in the Club of the Amazons were provided with examinations. They used the questionnaire
of the questionnaire form of the own structure and the standardized WHOQOL-BREF questionnaire. The analysis was performed with
the STATISTICA 7.1 program.
Results. The mastectomy influences women’s general negatively. At most quality of life is being assessed in physical field, and most low in
psychological field. The age and the occupational activity have essential statistically influence on quality of life. The reconstructive operation
and breast prosthesis improve noticeable quality of life of women after the mastectomy.
Conclusions. Quality of life women after mastectomy remained in the study group in the middle range of scale WHOQL-BREF questionnaire.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 38–46
słowa kluczowe:

rak piersi, mastektomia, jakość życia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe