eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi

Weronika Harasim
1
,
Ewa Perkowska
2
,
Jolanta Lewko
2
,
Aleksandra Perkowska
1
,
Dominika Tabaka
3

1.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Polska
2.
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
3.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. E. Biernackiego w Augustowie, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2023; 17(1): 23–30
Data publikacji online: 2023/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp:
Celem pracy była ocena jakości życia kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi.

Materiał i metody:
Badaniem objęto grupę 208 kobiet, w tym 105 z rozpoznanym nowotworem piersi, które stanowiły grupę badawczą. Pozostałe 103 kobiety, stanowiące grupę kontrolną, były zdrowe – nie miały rozpoznanego nowotworu piersi. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W tym celu wykorzystano kwestionariusz ankiety autorskiej oraz dwa kwestionariusze ankiet standaryzowanych EORTC QLQ-C30 oraz QLQ-BR23. Arkusze standaryzowane zostały użyte za zgodą EORTC.

Wyniki:
Przeprowadzona analiza wykazała, że osoby z grupy kontrolnej mają wyższą jakość życia w wymiarze funkcjonowania fizycznego niż osoby z rozpoznaniem nowotworu piersi. Ogólna jakość życia w zakresie funkcjonowania w rolach społecznych była wyższa w grupie kontrolnej aniżeli w grupie kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi.

Wnioski:
Jakość życia kobiet z nowotworem piersi w porównaniu z kobietami zdrowymi jest obniżona. Nowotwór piersi istotnie wpływa na funkcjonowanie kobiet w sferze fizycznej, społecznej, poznawczej oraz emocjonalnej. Ogólny stan zdrowia kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi jest gorszy w porównaniu z kobietami, które nie chorują na nowotwór piersi. Kobiety z rozpoznaniem nowotworu piersi przejawiały niższą jakość życia związaną z obrazem własnego ciała, z funkcjonowaniem seksualnym, były mniej zadowolone z seksu oraz miały mniejsze perspektywy na przyszłość w porównaniu z kobietami zdrowymi.Introduction:
The aim of the study was to assess the qua­lity of life in women diagnosed with breast cancer.

Material and methods:
The study included a group of 208 women. 105 of them were diagnosed with breast cancer – they constituted the research group. The remaining 103 participants, representing the control group, were healthy, i.e. they were not diagnosed with breast cancer. To carry out the study a diagnostic survey method was used comprising the author’s questionnaire and 2 standardized questionnaires: EORTC QLQ-C30 and QLQ-BR23, which were used with the permission of the EORTC.

Results:
The conducted analysis showed that people from the control group had a higher quality of life in terms of physical functioning than people diagnosed with breast cancer. The overall quality of life in social roles was higher in the control group than in the group of women diagnosed with breast cancer.

Conclusions:
The quality of life in women with breast cancer is reduced compared to healthy women. Breast cancer significantly affects the functioning of women in the physical, social, cognitive, and emotional spheres. The general health condition of women with diagnosed breast cancer is lower than that of women who do not suffer from breast cancer. Women with diagnosed breast cancer exhibited lower quality of life, related to body image and sexual functioning, they were less satisfied with sex, and they had lower prospects for the future, compared to healthy woman.

słowa kluczowe:

jakość życia, nowotwór piersi, EORTC

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.