eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2010
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia osób z wyłonioną kolostomią

Magdalena Leyk
,
Janina Książek
,
Renata Piotrkowska
,
Sylwia Terech
,
Agnieszka Kruk

Pięlęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 3: 77-84
Data publikacji online: 2010/09/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy: Ocena jakości życia chorych z wyłonioną kolostomią z uwzględnieniem wpływu czasu, jaki upłynął od wykonania u nich zabiegu chirurgicznego.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 128 osób z wyłonioną kolostomią. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz metodą statystyczną. Jakość życia oceniono za pomocą polskiej wersji Kwestionariusza funkcjonalnej oceny terapii nowotworów FACT-C.
Wyniki: Czas, jaki upłynął od wyłonienia kolostomii u respondentów, nie wpłynął istotnie statystycznie ani na globalną jakość ich życia, ani na następujące jej dziedziny: stan fizyczny, życie rodzinne i towarzyskie, stan emocjonalny oraz funkcjonowanie w życiu codziennym. Czas, przez jaki chorzy mają wyłonioną stomię, wpłynął istotnie statystycznie na jakość ich życia, związaną z występowaniem dolegliwości specyficznych dla ich jednostki chorobowej.
Wnioski: Poziom globalnej jakości życia oraz następujących jej dziedzin: stanu fizycznego, życia rodzinnego i towarzyskiego, stanu emocjonalnego oraz funkcjonowania w życiu codziennym, jest stały przez cały okres posiadania przez chorych kolostomii. Wraz z upływem czasu posiadania kolostomii przez pacjentów zwiększa się poziom ich jakości życia związany z występowaniem dolegliwości specyficznych dla choroby podstawowej.

Aim of the study: Assessment of quality of life of patients with colostomy considering the influence of time passed since the operation.
Material and methods: The research group contained 128 persons with colostomy. In the research the method of diagnostic survey and statistic method were used. The quality of life was assessed with the use of The Functional Assessment of Cancer Therapy – Colorectal.
Results: The time passed from the moment of creating colostomy has not significantly statistically influenced either their general quality of life or such of its aspects as physical condition, family and social life, emotional condition or everyday life. The period of time since the creating of colostomy has substantially statistically influenced their quality of life connected with occurring of complaints characteristic for their disease entity.
Conclusions: The level of general quality of life and such of its aspects as physical condition, family and social life, emotional condition, and everyday life have been constant throughout the whole period since creating the colostomy. With time the level of quality of life connected with the complaints characteristic for their disease entity has increased.
słowa kluczowe:

kolostomia, jakość życia, Kwestionariusz funkcjonalnej oceny terapii nowotworów FACT-C

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.