eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
3/2011
vol. 98
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Kiła układu nerwowego jako trudny problem w codziennej praktyce klinicznej – opis przypadku

Adam Reich
,
Karolina Mędrek

Przegl Dermatol 2011, 98, 290–294
Data publikacji online: 2011/07/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie . Kiła nadal stanowi istotny problem medyczny. Zajęcie układu nerwowego jest jedną z zasadniczych manifestacji kiły późnej, choć zdarza się także u osób z kiłą wczesną.

Cel pracy . Przedstawienie przypadku kiły układu nerwowego w odniesieniu do problemów współczesnej diagnostyki i terapii zakażeń krętkiem bladym.

Opis przypadku . Przedstawiono 31-letnią kobietę z kiłą układu nerwowego. Pacjentkę początkowo leczono ambulatoryjnie erytromycyną, a następnie, z uwagi na niedostateczne obniżenie się mian odczynów kiłowych, w 12-miesięcznej obserwacji ponownie poddano leczeniu doksycykliną. Mimo dwukrotnego leczenia nie uzyskano satysfakcjonującej redukcji mian odczynów kiłowych. Z tego powodu, po kolejnych 9 miesiącach, chorą skierowano do Kliniki w celu dalszej diagnostyki i terapii. Biorąc pod uwagę wieloletni przebieg choroby, utrzymywanie się wysokich mian odczynów kiłowych w surowicy oraz nieprawidłowości w badaniu neurologicznym (niedoczulica w obszarze poniżej Th8, stopotrząs oraz osłabienie odruchów ścięgnistych w obrębie kończyn dolnych) wysunięto podejrzenie neuroinfekcji krętkiem bladym i pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy do badania. W badaniu serologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego stwierdzono dodatnie odczyny krętkowe (FTA 1 : 10, TPHA ++) przy ujemnym odczynie VDRL. Uwzględniając całość obrazu chorobowego i wyniki badań dodatkowych, rozpoznano kiłę układu nerwowego i rozpoczęto leczenie penicyliną krystaliczną (14 dni), a następnie penicyliną prokainową (przez kolejne 14 dni).

Wnioski . Kiłę układu nerwowego cechuje niezwykle bogata symptomatologia i jej rozpoznanie na podstawie tylko objawów neurologicznych może sprawiać duże trudności, zwłaszcza że często są one subtelne i łatwe do przeoczenia. Z tego powodu we wszystkich wątpliwych przypadkach konieczne jest wykonanie badania płynu mózgowo-rdzeniowego w celu ustalenia właściwego rozpoznania.

Introduction . Syphilis still represents an important clinical problem. Involvement of the nervous system is one of the major features of late syphilis, but may also occur in early syphilis.

Objective . To present a case of neurosyphilis in relation to the current problems of diagnostics and therapy of Treponema pallidum infection.

Case report . We present a 31-year-old woman with neurosyphilis. At the beginning the patient was treated with erythromycin, and twelve months later, because of insufficient decrease of titre of syphilis tests in the serum, with doxycycline. Despite the second therapy the titres of syphilis tests remained high and therefore after another nine months the patient was referred to our department for further diagnostics and treatment. Because of the long course of the disease, high titres of syphilis tests in the serum and abnormalities in neurological examination (hypoaesthesia below the Th8 level, foot clonus and hyporeflexia in lower extremities) T. pallidum neuroinfection was suspected and cerebrospinal fluid was collected. The serological examination of cerebrospinal fluid revealed positive treponemal tests (FTA 1 : 10, TPHA ++), while VDRL was negative. Based on the whole clinical presentation and laboratory abnormalities, neurosyphilis was diagnosed and therapy with crystalline penicillin followed by procaine penicillin was performed.

Conclusions . Neurosyphilis is characterized by rich symptomatology and its diagnosis based only on clinical manifestation can be very difficult; particularly subtle symptoms may be easily overlooked. Therefore, evaluation of cerebrospinal fluid is necessary in all questionable patients in order to establish a correct diagnosis.
słowa kluczowe:

choroby przenoszone drogą płciową, neuroinfekcja, Treponema pallidum

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe