eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Korelacja przewlekłej niewydolności żylnej z jakością chodu wśród osób w wieku 65–75 lat

Anna Karpińska
1
,
Maria T. Szewczyk
1
,
Ewa M. Karpińska
2

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2019; 2: 73–77
Data publikacji online: 2019/08/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Powszechnie występujące owrzodzenia żylne goleni (VLU) niejednokrotnie wiążą się z chronicznymi, uporczywymi dolegliwościami bólowymi oraz stałym obniżeniem aktywności. W takim przypadku przydatne jest dokonanie analizy zaburzeń chodu w celu określenia wpływu owrzodzeń na jego jakość.

Cel pracy
Celem badań była ocena zaburzeń chodu u chorych w wieku 65–75 lat z VLU.

Materiał i metody
Badanie prowadzono w grupie 45 chorych z przewlekłą niewydolnością żylną (CVI) w wieku 65–75 lat. Kryteriami włączenia do badania były obecność owrzodzenia żylnego oraz stadium kliniczne przewlekłej niewydolności żylnej CEAP-C6. Grupę kontrolną równolatków rekrutowano spośród pacjentów oddziału geriatrycznego. Badanie oceniające chód przeprowadzono za pomocą skali Tinetti. Druga część tego kwestionariusza obejmuje analizę lokomocji, w ramach której oceniane są poszczególne aspekty chodu.

Wyniki
Badanie wykazało, że największymi problemami pacjentów z owrzodzeniami żylnymi są: chód na szerokiej podstawie, brak symetrii kroków oraz nieprawidłowa praca tułowia. Średnie wyniki z testu chodu w grupie badanej były istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej.

Wnioski
1. Owrzodzenie żylne podudzi skutkuje pogorszeniem jakości chodu, a w szczególności takich jego aspektów, jak ruch tułowia, symetria kroku i pozycja podczas chodu. 2. W związku z obniżeniem jakości chodu u osób z VLU wzrasta ryzyko niekontrolowanego upadku. 3. Większość osób z VLU przyjmuje nieprawidłową pozycję podczas chodu, poruszając się z szeroko rozstawionymi piętami.Introduction
Common venous leg ulcers (VLUs) are often associated with chronic pain and permanent reduction of activity, which means that it is useful to analyse gait disturbances to determine the effect of venous ulcers on the quality of this ability.

Aim of the study
The aim of the study was to evaluate gait disturbances in patients with VLU aged 65-75 years.

Material and methods
The study was conducted in a group of 45 patients with chronic venous insufficiency (CVI) aged 65-75 years. The inclusion criteria were the presence of VLU and clinical stage of chronic venous insufficiency CEAP-C6. The control group was recruited from among geriatric patients. The gait evaluation test was carried out using the Tinetti scale. The analysis of locomotion is in the second part of this questionnaire, in which particular aspects of gait are assessed.

Results
The results showed that the biggest problem of patients with venous ulcers is a broad walk, no symmetry of steps, and abnormal trunk work. The average results from the gait test in the case of the study group were significantly lower than in the control group.

Conclusions
1. VLU results in deterioration of gait quality, in particular its aspects such as: trunk motion, step symmetry, position during gait. 2. Due to the decreased quality of gait in the case of people with VLU, the risk of falling increases. 3. Most people with VLU adopt an abnormal position while walking, moving with widely spaced heels.

słowa kluczowe:

geriatria, owrzodzenia żylne podudzi, test Tinetti, przewlekła niewydolność żylna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe