eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korelaty akceptacji choroby w grupie pacjentów onkologicznych

Marta Ruszkiewicz, Katarzyna Kreft

Psychoonkologia 2017, 21 (2): 37-44
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Zweryfikowanie istnienia związków między akceptacją choroby nowo­tworowej a stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem i doświadczanym wsparciem społecznym.

Materiał i metody: Przebadano 63 pacjentów z diagnozą choroby nowotworowej. W badaniu wykorzystano następujące narzędzia: Skalę Akceptacji Choroby (Acceptance of Illness Scale – AIS), Skalę Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale – Mini-MAC) oraz Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scales – BSSS).

Wyniki i wnioski: Badanie potwierdziło istnienie pozytywnych korelacji między stosowaniem aktywnego (konstruktywnego) stylu radzenia sobie ze stresem a poziomem akceptacji choroby. Szczególną rolę wydawało się tu pełnić przyjmowanie przez pacjenta strategii duch walki. Podobnie akceptacja choroby nowotworowej pozytywnie korelowała z zasobami wsparcia społecznego dostrzeganego i otrzymywanego przez pacjenta. Dodatkowo zaobserwowano, że kobiety istotnie częściej niż mężczyźni stosowały aktywny (konstruktywny) styl radzenia sobie ze stresem, jak również osiągały wyższe wyniki na wymiarach wsparcia społecznego, jakimi są spostrzegane dostępne wsparcie i aktualnie otrzymywane wsparcie.

The aim of the study was to assess the correlations between the acceptance of the illness and coping strategies and social support.

Material and methods: We studied 63 oncologic patients. In the study the following methods were used: Acceptance of Illness Scale (AIS), Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale (Mini-MAC) and Berlin Social Support Scales (BSSS).

Results and conclusions: The results of the study indicated positive correlations between using active (constructive) coping with stress style and the acceptance of the illness level. The Fighting Spirit strategy seemed to play a role here. Similarly, the greater the acceptance of illness, the more social support the patient perceives and receives. In addition, we observed that women were significantly more likely to use an active (constructive) coping style and they reached higher scores on social support dimensions such as perceived available support and support actually received.
słowa kluczowe:

nowotwór, radzenie sobie, wsparcie społecznie, akceptacja choroby

referencje:
Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B (red.). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.
Schipper H. Quality of life: Principles of the clinical paradigm. J Psychol Oncol 1990; 8: 171-185.
Kalembrik A, Juczyński Z. Psychologiczny wymiar „jakości życia” w chorobach nowotworowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 2001; 5: 71-82.
Paul-Kańska J. Choroba nowotworowa – w obliczu zagrożenia życia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 2007; 11: 37-45.
Grabińska K, Szewczyk-Cisek I, Hernik P i wsp. Problemy i potrzeby psychosocjalne pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej. Psychoonkologia 2011; 2: 39-47.
Krawczyk A. Korelaty przystosowania psychicznego do choroby jako wyznacznika jakości życia u pacjentów z nowotworami płuc. Psychoonkologia 2016; 20: 66-74.
Juczyński Z. Psychoonkologiczne wyznaczniki przystosowania się do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 1997; 1: 1-10.
Miniszewska J, Chodkiewicz J. Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w świetle psychologicznej koncepcji stresu. Przegląd Lekarski 2013; 70: 448-453.
Kozaka J. Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teoretyczne. Psychoonkologia 2010; 2: 60-69.
Dunn, N. Opowieści o raku. Via Medica, Gdańsk 2009.
Cieślak R, Sęk H. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Cieślak R, Sęk H (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
de Walden-Gałuszko K. Problemy psychoonkologiczne rodziny. W: Psychoonkologia. de Walden-Gałuszko K (red.). Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.
Schwartzer R, Knoll N, Rieckmann N. Social support. W: Health psychology. Kaptein A, Weinman J (red.). Blackwell, Oxford 2004.
Religioni U, Czerw A, Deptała A. Acceptance of Cancer in Patients Diagnosed with Lung, Breast, Colorectal and Prostate Carcinoma. Iran J Public Health 2015; 44: 1135-1142.
Czerw A, Marek E, Deptała A. Use of the mini-MAC scale in the evaluation of mental adjustment to cancer. Contemp Oncol 2015; 19: 414-419.
Kulpa M, Owczarek K, Stypuła-Ciuba B. Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznych. Med Paliat 2013; 5: 106-113.
Ogińska-Bulik N. Rola prężności psychicznej w przystosowaniu się kobiet do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 2011; 1: 1-10.
McCracken LM, Vowles KA. Psychological flexibility in adults with chronic pain: A study of acceptance, mindfulness and values-based action in primary care. Pain 2010; 148: 141-147.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
http://userpage.fu-berlin.de/~health/soc_pol.htm [dostęp: 20 kwietnia 2017].
Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Interart, Warszawa 1996.
Bulsa M, Rzepa T, Foszczyńska-Kłoda M i wsp. Stan psychiczny kobiet po mastektomii. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2002; 11: 55-70.
Strukiel E, Mess E, Twardak I, Lisowska A. Problemy pielęgnacyjne, psychiczne i społeczne kobiet chorych na raka piersi leczonych chemioterapią. Onkol Pol 2008; 11: 181-184.
Kmiecik-Baran K. Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegląd Psychologiczny 1995; 38: 201-214.
Juczyński Z. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: Psychoonkologia. de Walden-Gałuszko K (red.). Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000.
Scholten C, Weinlander G, Krainer M i wsp. Difference in patient’s acceptance of early versus late initiation of psychosocial support in breast cancer. Support Care Cancer 2001; 9: 459-464.
Kelly SM, O’Grady KE, Schwartz RP i wsp. The relationship of social support to treatment entry and engagement: the Community Assessment Inventory. Subst Abus 2010; 31: 43-52.
Nowicki A, Kwasińska E, Rzepka K i wsp. Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka zrzeszonych w klubach „Amazonka”. Annales Academia Medicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 55: 81-85.
Ogińska-Bulik N. Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia 2015; 3: 88-96.
Łosiak W, Nikiel J. Posttraumatic growth in patients after myo­cardial infarction: the role of cognitive coping and experience of life threat. Health Psychol Rep 2014; 2: 256-262.
Ogińska-Bulik N. The role of social support in posttraumatic growth in people struggling with cancer. Health Psychol Rep 2013; 1: 1-8.
Barterö C, Chamberlain Wilmoth M. Breast cancer diagnosis and its treatment affecting the self: a meta-synthesis. Cancer Nurs 2007; 30: 194-201.
Iwamitsu Y, Shimoda K, Hajime A i wsp. Anxiety, emotional suppression, and psychological distress before and after breast cancer diagnosis. Psychosomatics 2005; 46: 19-24.
Rose SL, Spencer RJ, Rausch MM. The use of humor in patients with recurrent ovarian cancer: a phenomenological study. Int J Gynecol Cancer 2013; 23: 775-779.
Norcross JC, Prochaska JO, DiClemente CC. Self-change of psychological distress: Laypersons’ vs psychologists’ coping strategies. J Clin Psychol 1986; 42: 834-840.
Greer S, Morris T, Pettingale KW, Haybittle JL. Psychological response to breast cancer and 15-year outcome. Lancet 1990; 335: 49-50.
Thomé B, Hallberg IR. Quality of life in older people with cancer-a gender perspective. Eur J Cancer Care 2004; 13: 454-463.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe