eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
4/2020
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Guidelines/recommendations

Leczenie nadwagi i otyłości w czasie i po pandemii. Nie czekajmy na rozwój powikłań – nowe wytyczne dla lekarzy

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
1
,
Dominika Dudek
2
,
Krzysztof J. Filipiak
3
,
Marek Krzystanek
4
,
Leszek Markuszewski
5
,
Marek Ruchała
6
,
Elżbieta Tomiak
7

1.
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Wydział Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
2.
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
3.
I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
4.
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Wydział Medyczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sekcja Naukowa Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
5.
Ośrodek Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu, Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
6.
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
7.
VITA – Zespół Lekarzy Rodzinnych w Otyniu, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Online publish date: 2020/11/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Preambuła

Otyłość od wielu lat jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę i jest wpisana do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) pod numerem E66. WHO definiuje otyłość jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej powodujące pogorszenie stanu zdrowia. Konsekwencje zdrowotne zależą od stopnia nadmiaru tkanki tłuszczowej, jej rozmieszczenia oraz czasu trwania schorzenia. Otyłość to choroba przewlekła, bez tendencji do samoistnego zanikania, ze skłonnością do nawrotów. Nie jest chorobą metaboliczną, ale chorobą o złożonej etiologii, w której różne czynniki prowadzą do zaburzeń odżywiania i nadmiernego poboru energii niemożliwego do skompensowania aktywnością fizyczną, co skutkuje dodatnim bilansem energetycznym i magazynowaniem jej nadmiaru w tkance tłuszczowej. Coraz częściej otyłość zaliczana jest do chorób o podłożu psychosomatycznym.
Nadwaga jest stanem określanym jako przedotyłość, czyli stopień nadmiaru tłuszczu jeszcze nie spełnia kryteriów wymaganych do rozpoznania otyłości [1]. Wbrew obiegowej opinii otyłość nie jest winą chorego. Obwinianie go, że jest chory, jest nieetyczne i prowadzi do niepodejmowania skutecznego leczenia, w konsekwencji postępu choroby, rozwoju jej powikłań, pogorszenia jakości życia, rozwoju niepełnosprawności i skrócenia długości życia [2]. Współczesne podejście do podejmowania decyzji terapeutycznych opiera się na zasadach etyki biomedycznej opublikowanych pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, które obejmują: autonomię pacjenta, korzyści i bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość.
Jak naruszana jest autonomia chorego na otyłość:
• brak dostępu do właściwego systemu leczenia otyłości i refundacji leków oraz specjalistycznych porad lekarskich, porad dietetycznych i psychoterapii,
• archaiczny i pejoratywny pogląd, że otyłość jest wynikiem braku dyscypliny i samokontroli, panujący również wśród pracowników opieki zdrowotnej – powoduje to piętnowanie chorych, wpływa na ich osąd, zachowania interpersonalne i decyzje podejmowane odnośnie do leczenia,
• negatywne doświadczenia pacjentów wynikające z wcześniejszych kontaktów z pracownikami opieki zdrowotnej powodują stres i unikanie poszukiwania opieki, nieufność wobec lekarzy i nieprzestrzeganie ich zaleceń.
Należy podkreślić,...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe