ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Lęk przed koronawirusem COVID-19 i lęk przed śmiercią – polskie adaptacje narzędzi

Jan Chodkiewicz
1
,
Mateusz Gola
2, 3

1.
Institute of Psychology, University of Lodz, Poland
2.
Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
3.
Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute for Neural Computations, University of California San Diego, San Diego, USA
Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (2): 61-72
Data publikacji online: 2021/08/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem badań było dokonanie polskich adaptacji dwóch narzędzi przydatnych w badaniach dotyczących psychologicznych następstw pandemii COVID-19 – Skali Lęku Przed Koronawirusem COVID-19 (The Fear of COVID-19 Scale – FCV-19S) autorstwa Ahorsu i wsp. oraz Skali Lęku Przed Śmiercią (Scale of Death Anxiety – SDA) stworzonej przez Cai i wsp.

Materiał i metody
W badaniach zastosowano dwie walidowane metody oraz polskie adaptacje Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS Zigmonda i Snaitha, Skali Odczuwanego Stresu (PSS-10) Cohena i wsp., Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 Goldberga oraz Skali Orientacji Pozytywnej Caprary i wsp. Zbadano 756 osób w wieku 18–68 lat (M = 31,91, SD =11,30) – 158 mężczyzn i 598 kobiet.

Wyniki
W przypadku FCV-19S konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła jednowymiarową strukturę narzędzia o zadowalającej spójności wewnętrznej, α Cronbacha wyniosło 0,84. W odniesieniu do SDA zastosowane analizy wskazują na trójczynnikową strukturę narzędzia (intruzje/myśli, lęk/emocje oraz unikanie), zamiast czteroczynnikowej, raportowanej w oryginalnej wersji narzędzia. Współczynnik α Cronbacha wyniósł dla całej skali 0,92. Zaobserwowano też istotne i dodatnie korelacje między wynikami obu narzędzi a skalami lęku, depresji i odczuwanego stresu.

Wnioski
Polskie adaptacje obu narzędzi charakteryzują się zadowalającymi właściwościami psychometrycznymi, umożliwiającymi stosowanie ich w badaniach naukowych i praktyce klinicznej.Introduction
We aimed to adapt for the Polish language two scales for studies on the psychological consequences of the COVID-19 pandemic – The Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) by Ahorsu et al. and the Scale of Death Anxiety (SDA) by Cai et al.

Material and methods
Besides the FCV-19S and SDA, the Hospital Anxiety and Depression Scale HADS (Zigmond and Snaith), the Perceived Stress Scale (PSS-10) (Cohen et al.), the General Health Questionnaire GHQ-28 (Goldberg), and the Positive Orientation Scale P (Caprara et al.) were used in the study on 756 people aged 18-68 (M = 31.91, SD = 11.30) – 158 men and 598 women.

Results
Confirmatory factor analysis confirmed the one-dimensional structure of the Polish adaptation of FCV-19S, with satisfactory internal consistency and Cronbach’s α equal to 0.84. With regard to the Polish adaptation of the SDA, instead of the 4-factorial structure (as in the original tool), the analysis uncovered a three-factor structure: intrusions/thoughts, anxiety/emotions, and avoidance. Cronbach’s α coefficient for the entire scale was 0.92. Both tools were significantly, positively correlated with anxiety, depression, and stress levels.

Conclusions
Polish adaptations of both tools are characterized by satisfactory psychometric properties, which enable their use in research and clinical practice.

słowa kluczowe:

lęk przed śmiercią, pandemia COVID-19, lęk przed koronawirusem, polskie adaptacje

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe