eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Model ex vivo do oceny cytotoksyczności materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów

Agnieszka Piwowar
,
Anna Rorbach-Dolata
,
Natalia Głogowska
,
Dorota Bednarska-Chabowska

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 67-73
Data publikacji online: 2019/06/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej od dawna są uznawane za przyczynę występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe. Obecnie pojawia się coraz więcej tez łączących również nieprawidłowy metabolizm glukozy i/lub insuliny z chorobami neurodegeneracyjnymi, nadając im miano chorób neurometabolicznych.

Cel pracy
Ocena cytotoksycznego działania wieloskładnikowego materiału biologicznego (surowica krwi) pochodzącego od osób z różnego stopnia zaburzeniami metabolizmu węglowodanów na przeżywalność komórek linii PC12.

Materiał i metody
Niezróżnicowane komórki PC12 inkubowano przez 48 godzin w standardowych warunkach z dodatkiem surowicy ludzkiej pochodzącej od osób z różnym stopniem (niskim i wysokim) hiperglikemii (LGL i HGL) i hiperinsulinemi (LIL i HIL). Cytotoksyczność oceniono testem MTT i obliczono procent przeżywalności (SP%) w stosunku do próby kontrolnej (komórki inkubowane jedynie z RPMI).

Wyniki
Uzyskane wyniki pokazują cytotoksyczne działanie i zmniejszoną przeżywalność komórek PC12 po 48 godzinach inkubacji z surowicą ludzką z różnego stopnia zaburzeniami glikemii i insulinemii. Przeżywalność komórek była nieco większa wraz ze zwiększeniem stężenia glukozy, natomiast spadała wraz ze zwiększeniem stężenia insuliny w poszczególnych grupach.

Wnioski
Wieloskładnikowy materiał biologiczny, jakim jest surowica krwi pochodząca od osób z różnym stopniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, wpływa niekorzystnie na komórki linii PC12, ale w różny sposób. Narastająca hiperinsulinemia działa bardziej cytotoksycznie na komórki niż hiperglikemia, co prawdopodobnie wynika z tego, że jest ona kompensowana przez inne składowe materiału biologicznego, jednak dalsze badania są konieczne dla dokładnej charakterystyki tych procesów.Background
Carbohydrate metabolism disturbances have long been considered the cause of civilisation diseases, such as type 2 diabetes, obesity, or cardiovascular diseases. Currently an increasing number of theses also link impaired glucose and/or insulin metabolism to neurodegenerative diseases, calling them neurometabolic diseases.

Aim of the study
Aim of the study was to assess the cytotoxic influence of multicompound biological material (blood serum) from people with different carbohydrate metabolism disturbances to the viability of PC12 cell line.

Material and methods
Undifferentiated PC12 cell line were incubated for 48 hours in standard conditions with the addition of human serum from individuals with diffrent (low and high) levels of hyperglycaemia (LGL and HGL) and hyperinsulinaemia (LIL and HIL). The cytotoxicity was estimated by the MTT test, and the viability percentage (SP%) was calculated in relation to control samples (cells incubated only with RPMI).

Results
The obtained results indicate cytotoxic activity and decreased viability of the PC12 cells after 48 hours of incubation with human serum with different degrees of hyperglycaemia and insulinaemia. Cell viability increased slightly with the increase in glucose level but decreased with the increase in insulin concentration in individual groups, but without statistical significance.

Conclusions
Blood serum, as multicompound biological material, influences negatively PC12 cell line but in a variety of ways. Increasing hyperinsulinaemia has a higher cytotoxic effect on the cells than hyperglycaemia, which probably results from the fact that it is compensated by other components of biological material; however, further studies are necessary to obtain more detailed characteristics of these processes.

słowa kluczowe:

cytotoksyczność, hiperglikemia, hiperinsulinemia, materiał biologiczny, komórki linii PC12

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe