eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Motywy wyboru zawodu pielęgniarki i ich uwarunkowania — badania studentów kierunku pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego

Małgorzata Dziubak
1
,
Marek Motyka
2

1.
Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Kraków ul. Zamoyskiego 58
2.
Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Kraków ul. Kopernika 25
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Ze względu na wysokie oczekiwania społeczeństwa wobec osób wykonujących zawód pielęgniarki, dużego znaczenia nabiera motywacja kierująca kandydatów do tego zawodu. Cel. Celem badań była charakterystyka motywów decydujących o wyborze zawodu pielęgniarki u osób podejmujących kształcenie w tym zawodzie oraz analiza ich nastawienia prospołecznego i posiadanego wizerunku zawodowego pielęgniarki, mogących wpływać na ten wybór.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 92 studentów pierwszego roku studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Metodą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety opracowany dla potrzeb badań.

Wyniki. W badanej grupie dominowały egzocentryczne motywy wyboru zawodu (typowo prospołeczne), choć towarzyszyły im także motywy endocentryczne i motywy egocentryczne. Stwierdzono pozytywną, istotną statystycznie, korelację pomiędzy ogólną orientacją prospołeczną badanych studentów a prospołecznym charakterem motywów wyboru zawodu pielęgniarki. Stwierdzono także negatywną, istotną statystycznie korelację między negatywnymi opiniami badanych o zawodzie pielęgniarki a prospołecznymi motywami wyboru zawodu pielęgniarki.

Wnioski. Motywacja wyboru zawodu pielęgniarki ma charakter motywacji mieszanej, przy czym motywacja prospołeczna przeważa nad motywacją egocentryczną. Wyższy poziom motywacji prospołecznej wyboru zawodu pielęgniarki wykazują ci studenci, których ogólna postawa ukierunkowana jest na dobro społeczne oraz ci, którzy korzystniej oceniają wizerunek zawodowy pielęgniarki. Prospołeczna motywacja powinna być monitorowana i stymulowana podczas studiów pielęgniarskich.Introduction. Due to the high expectations of the public towards nurses, it is important to know what the motivation is that drives candidates to choose this profession. Aim of the study. The aim of this study was to characterize the factors determining the choice of nursing as a profession among individuals who undertake this type of training, and to analyse pro-social attitudes and perceived professional image of nurses, which may influence this choice.

Material and methods. The study was conducted among 92 first-year students of the first-degree nursing course of the Faculty of Health Sciences at the Jagiellonian University Medical College in Krakow. The survey was completed by means of the diagnostic survey method, the research tool being an original questionnaire developed for the study.

Results. Exocentric motivation (typically pro-social) to choose nursing as a profession dominated in the study group, although it was accompanied by endocentric and egocentric motivation. There was a statistically significant, positive correlation between the general pro-social orientation of the students and motivation to choose the nursing profession. There was also a negative and statistically significant correlation between the respondents‘ negative opinions about the nursing profession and pro-social motivation to choose it.

Conclusions. The motivation to choose nursing as a profession is predominantly of mixed character, however, the pro- -social motivation prevails over the self-centered one. Higher levels of pro-social motivation occured among those students whose general attitude is focused on social welfare and those who perceived the professional image of nurses as positive. Pro-social motivation should be monitored and stimulated during the course of study.

 

słowa kluczowe:

pielęgniarstwo, wybór zawodu, motywacja prospołeczna, studenci

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe