eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Neofobia żywieniowa u dzieci

Paulina Łoboś
1
,
Anna Januszewicz
1

1.
Postgraduate studies – Psychodietetics, SWPS University of Social Science and Humanity, Wroclaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 150-154
Data publikacji online: 2019/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nawyki żywieniowe są kształtowane już od wczesnego dzieciństwa na drodze doświadczeń zdobywanych w kontakcie z poszczegól-nymi pokarmami oraz w wyniku obserwacji zachowań powielanych przez otoczenie. Jednym z zaburzeń karmienia, charakterystycznym dla okresu dzieciństwa, jest neofobia żywieniowa, definiowana jako postawa wobec jedzenia, która polega na utrzymującej się niechęci do spożywania nowych pokarmów, unikaniu próbowania nieznanych produktów oraz braku otwartości na zaakceptowanie odmiennych niż dotychczas smaków czy nieznanej konsystencji pożywienia. Należy ją różnicować z wybrzydzaniem lub grymaszeniem, które sta-nowią charakterystyczny etap rozwoju dzieci. Neofobia żywieniowa stanowi istotny problem zarówno z psychologicznego, jak i diete-tycznego punktu widzenia. Mechanizmy warunkujące wystąpienie neofobii żywieniowej nie zostały dotychczas w pełni poznane. Zjawi-sko to może być determinowane przez współoddziaływanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, do których zaliczane są m.in.: różnego rodzaju uwarunkowania genetyczne, indywidualne predyspozycje osobowościowe, poziom znajomości da-nego smaku przez dziecko, moment i sposób wprowadzania nowych produktów oraz postawa rodziców wobec jedzenia. Konsekwencje zdrowotne neofobii żywieniowej odnoszą się przede wszystkim do potencjalnie utraconych korzyści z powodu mało urozmaiconej diety i ograniczenia spożycia grup produktów bogatych w wartościowe składniki odżywcze. Nasilenie neofobii żywieniowej warunkuje bo-wiem sposób żywienia dzieci, kształtując ich nawyki żywieniowe na dalsze życie.

Eating habits are formed from the early childhood through experience gained from the contact with foods and as a result of observation of the environment. One of the feeding disorders, specific for the childhood, is food neophobia, defined as an attitude towards food, which manifests as a persistent reluctance to eat new foods, avoiding tasting unknown products and unwillingness to accept newly in-troduced flavours or unknown consistency of food. It should be differentiated from pickiness, which are a typical stage of children’s development. Food neophobia is a significant problem from both psychological and dietary perspective. The mechanism conditioning the onset of food neophobia has not been fully understood. It can be determined by the combination of biological, psychological and environmental factors, which include: various genetic conditions, individual personality predispositions, the level of child’s familiarity with the taste, the moment and the method of introducing new products and parents’ attitude towards food. The health consequences of food neophobia refer mainly to the potential loss of benefits due to an imbalanced diet and reducing the consumption of products rich in valuable nutrients. The severity of food neophobia determines the way of feeding children, forming their eating habits for further life.
słowa kluczowe:

dzieci, neofobia żywieniowa, grymaszenie, zaburzenia karmienia, wybiórcze jedzenie

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe