eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych i akceptacji choroby u pacjentów ze stopą cukrzycową

Anna Maria Cybulska
1
,
Marta Nowak
2
,
Beata Mroziak
2
,
Elżbieta Grochans
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 3: 124-128
Data publikacji online: 2020/10/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Powstanie i rozwój zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) są zależne od pacjenta i przejawiają się w adherencji – przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. Znajomość determinantów zwiększających stopień adherencji pacjentów z ZSC może umożliwić zaplanowanie i wdrożenie właściwej edukacji oraz wpłynąć na zminimalizowanie negatywnych następstw związanych z hospitalizacją oraz kosztownym leczeniem. Celem pracy było poszukiwanie czynników wpływających na adherencję oraz akceptację choroby u pacjentów z ZSC.

Materiał i metody
Badaniem objęto 54 pacjentów poradni chirurgicznej oraz oddziału chirurgii ze zdiagnozowanym ZSC. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzi: kwestionariusza akceptacji choroby AIS (Acceptance of Illness Scale), kwestionariusza ARMS (Adherence to Refills and Medication Scale) oraz kwestionariusza ankiety własnej.

Wyniki
Wykazano istotną korelację między przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych a wybranymi zmiennymi socjodemograficznymi (wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny) oraz medycznymi (korzystanie z wizyt w poradni diabetologicznej). Stwierdzono, że czas trwania choroby ma istotny wpływ na jej akceptację, która z kolei znacząco wiąże się z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych. Wraz ze wzrostem akceptacji schorzenia obniża się poziom adherencji.

Wnioski
Szczególna opieką należy objąć przede wszystkim pacjentów gorzej wykształconych, samotnych oraz mieszkających na wsi. Istotnym działaniem jest motywowanie pacjentów do systematycznego korzystania z wizyt w poradni diabetologicznej. Lepsza akceptacja choroby nie ma związku z lepszym przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, należy kontrolować adherencję niezależnie od poziomu akceptacji schorzenia.Introduction
The formation and development of diabetic foot syndrome depend on the patient and are manifested in adherence to therapeutic recommendations. Knowledge of determinants that increase the adherence of patients with diabetic foot may enable planning and implementing proper education and minimise the negative consequences associated with hospitalisation and expensive treatment. The aim of the study was to find factors influencing the adherence and acceptance of illness in patients with a diabetic foot.

Material and methods
The survey-based study involved 54 patients of the surgery clinic and surgery department diagnosed with diabetic foot syndrome. Research was performed using the Adherence to Refills and Medication Scale (ARMS), Acceptance of Illness Scale (AIS), and an author-constructed questionnaire.

Results
There was a significant statistical correlation between adherence to therapeutic recommendations and sociodemographic variables (education, place of residence, marital status) and medical variables (visits in the Diabetes Outpatient Clinic), as well as the degree of acceptance of the disease.

Conclusions
Comprehensive education should include, in particular, patients with primary and vocational education, who are lonely and living in the countryside. Patients should be encouraged to visit a Diabetes Outpatient Clinic. Better acceptance of the disease does not correlate with better compliance with therapeutic recommendations; adherence should be monitored regardless of the level of acceptance of the disease.

słowa kluczowe:

akceptacja choroby, zespół stopy cukrzycowej, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.