eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena przystosowania się do życia chorych z kolostomią

Danuta Ponczek
,
Agata Rozwora

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 140-148
Data publikacji online: 2011/11/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp : Zabieg wyłonienia stomii jest często trudnym do zaakceptowania, krytycznym wydarzeniem dla chorego, wywołującym poczucie inwalidztwa. Posiadanie kolostomii może utrudniać codzienną aktywność, ponieważ wpływa na funkcjonowanie chorego we wszystkich sferach życia. Celem pracy była ocena przystosowania się chorych do życia z kolostomią.

Materiał i metody: Ankietowani to uczestnicy spotkań stowarzyszenia POL-ILKO znajdującego się w Bydgoszczy z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. J. Biziela wraz z oddziałem we Włocławku. Łącznie badaniem, w którym wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, objęto 49 osób.

Wyniki i wnioski : Kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczyły w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia stomijne, regularniej spożywały posiłki oraz zgłaszały się na badania lekarskie.

Ankietowani mający stomię dłużej niż rok częściej charakteryzowali się takim samym stosunkiem do własnego wyglądu zewnętrznego jak przed zabiegiem chirurgicznym niż ci badani, którzy posiadali ją krócej; częściej też uczestniczyli w spotkaniach stomijnych oraz unikali produktów, które zawierają dużą ilość konserwantów. Z kolei osoby ze stomią wyłonioną nie wcześniej niż przed rokiem częściej wskazywały na problemy z obsługą i

wymianą worków stomijnych.

Badani uczestniczący w spotkaniach stomijnych częściej przestrzegali wybranych zachowań zdrowotnych oraz mieli mniejsze trudności z pielęgnacją stomii.

Wraz ze wzrostem posiadanej wiedzy na temat kolostomii zmniejszały się trudności w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych z nią związanych.

Wyłonienie stomii niemal u połowy badanych wpływało na kontakty towarzyskie, czyniąc je nieco lub znacznie trudniejszymi. Konsekwencją tego było ograniczenie przez 22,4% ankietowanych kontaktów międzyludzkich. Podobnie dla niemal połowy badanych zainteresowania seksualne były mniejsze niż przed zabiegiem. Prawie połowa ankietowanych miała znacznie lub nieco gorszy stosunek do własnego wyglądu zewnętrznego. Pomimo to 51% badanych nigdy lub prawie nigdy nie myślało o sobie jako o niepełnowartościowym człowieku. Respondenci wykazywali stosunkowo wysoki poziom zachowań zdrowotnych, szczególnie w zakresie praktykowania ruchu na świeżym powietrzu, unikania potraw pikantnych, tłustych i wzdymających, regularnego spożywania posiłków, przestrzegania zaleceń lekarskich oraz unikania używek. Większość badanych nie musiała zrezygnować z dotychczasowych zainteresowań, 57,1% wszystkich ankietowanych odpowiedziało, że tylko w stopniu średnim wyłonienie stomii ograniczyło ich codzienne funkcjonowanie.

Introduction : Stoma surgery is usually a hard to accept, critical event for an individual, evoking the feeling of disability. Having a colostomy may hamper everyday activity as it influences the functioning of the patient in every sphere of life. The aim of this work was to evaluate the adaptation of patients to the life with colostomy.

Material and methods : The respondents are participants in the meetings of POL-ILKO association located in Dr. J. Biziel Provincial Hospital in Bydgoszcz, with the department in Włocławek. In total, the research was conducted in a group of 49 individuals using a questionnaire designed by the authors.

Results and conclusions : Typically, it is women who participate in meetings organised by stoma associations. They also eat meals, and report for medical examination more regularly than men.

The respondents who have been having a stoma for more than a year tend to present the same attitude towards their own appearance as they had before the surgery than these respondents, who have been having a stoma for a shorter period of time; they also attend meetings of the patients with stoma more often, and avoid food products rich in preservatives. On the other hand, patients who have been having a stoma for less than a year point to problems with handling and changing of stoma pouches.

The respondents attending meetings for stoma patients obey chosen health behaviours more often and find maintaining their stoma less difficult.

Along with the increase in the knowledge about the colostomy comes a decrease in difficulty in carrying out nursing activities associated with it.

Stoma surgery influences nearly half of the respondents’ social contacts, making them somewhat to significantly more difficult. As a consequence, 22.4% of the responders have limited their interpersonal relations. Similarly, for nearly half of the respondents sexual interest is lower than before the surgery. Nearly half of the patients’ attitude towards their own appearance has decreased significantly. Nevertheless, 51% of the respondents never or very seldom consider themselves inferior. The respondents show a fairly high level of health behaviour, especially in regards to outdoor activities, avoiding spicy, fat, and distending meals, heating regularly, abiding by medical advice and avoiding stimulants. The majority of the respondents did not have to give up their interests, 57.1% of them have stated that stoma surgery has limited their everyday functioning only moderately.
słowa kluczowe:

kolostomia, przystosowanie, samoopieka, aktywność zawodowa, relacje międzyludzkie, zachowania zdrowotne, funkcjonowanie codzienne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.