eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych po zabiegu rewaskularyzacji – wstępne wyniki badań

Anna Karpińska
1
,
Maria T. Szewczyk
1
,
Justyna Cwajda-Białasik
1
,
Paulina Mościcka
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020; 4: 170-177
Data publikacji online: 2020/12/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Celem badań była ocena wpływu leczenia chirurgicznego (rewaskularyzacji) przewlekłej choroby tętnic obwodowych (ang. peripheral artery disease – PAD) na jakość życia, sprawność funkcjonalną i dystans chromania przestankowego.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 43 chorych z PAD leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, zakwalifikowanych do zabiegu rewaskularyzacji. Badani zostali podzieleni na trzy grupy ze względu na poziom niedrożności tętnicy: zespół Leriche’a, niedrożność udowo-podkolanową, niedrożność dystalną. U chorych 1–5 dni przed planowanym zabiegiem wykonano pomiar wskaźnika kostka-ramię (ankle-brachial index – ABI), dystansu bezbólowego (pain-free walking distance – PFWD), maksymalnego dystansu chromania (maximal claudication distance – MCD), dolegliwości bólowych za pomocą numerycznej skali NRS (numerical rating scale), ocenę jakości życia za pomocą ankiety Światowej Organizacji Zdrowia do badania jakości życia (World Health Organization Quality of Life questionnaire – WHOQoL-BREF) oraz ocenę wydolności funkcjonalnej za pomocą Kwestionariusza Chromania Przestankowego. Te same badania zostały powtórzone trzy miesiące po zabiegu rewaskularyzacji. Dane przedstawione w pracy to wyniki wstępne.

Wyniki
U 93,02% osób wartość wskaźnika ABI poprawiła się po zabiegu rewaskularyzacji na operowanej kończynie dolnej, natomiast u 6,98% osób nie odnotowano poprawy. Średni poziom dolegliwości bólowych w trakcie MCD i PFWD obniżył się po zabiegu – PFWD poprawił się u 97,67% badanych, natomiast MCD u 93,02%. Wykazano także poprawę jakości życia we wszystkich aspektach.

Wnioski
Zabieg rewaskularyzacji korzystnie wpływa na poprawę ukrwienia kończyny dolnej u pacjentów z PAD. Ponadto poprawia ich jakość życia i wydolność funkcjonalną, a także zmniejsza poziom odczuwanych dolegliwości bólowych. Operacyjne udrożnienie naczynia tętniczego efektywnie wydłuża dystans bezbólowy oraz maksymalny dystans chromania przestankowego.Introduction
The aim of the study was to evaluate the effect of surgical treatment (revascularisation) of chronic peripheral arterial disease (PAD) on quality of life, functional capacity, and the distance of intermittent claudication. This article presents the preliminary research results.

Material and methods
The study included 43 patients with PAD (treated at the Clinic and Clinic of Vascular Surgery and Angiology) qualified for revascularisation. The patients were divided into three groups according to the degree of arterial obstruction: Leriche syndrome, popliteal femoral occlusion, and distal obstruction. On days 1–5 before the planned surgery, patients had the following: ankle-brachial index (ABI) measurement, pain-free walking distance (PFWD) and maximum claudication distance (MCD), pain measurement using the numerical scale, quality of life assessment (WHOQoL-BREF questionnaire), and assessment of functional capacity using the Intermittent Claudication Questionnaire. The same tests were repeated three months after the revascularisation procedure. The data presented in this article are preliminary results.

Results
: In 93.02% of patients, the ABI index improved after revascularisation of the operated lower limb, while in 6.98% of patients it did not improve. The average pain levels decreased after surgery. In addition, it improved in MCD and PFWD. In the case of PFWD distance improved in 97.67% of respondents, the MCD distance improved in 93.02%. The improvement in the quality of life concerned all aspects other than social.

Conclusions
The revascularisation procedure has a positive effect on the improvement of blood supply to the lower limb in patients with PAD, it improves their quality of life and functional capacity, and it reduces the severity of pain. The revascularisation procedure improves distance MCD and PFWD.

słowa kluczowe:

jakość życia, sprawność funkcjonalna, chromanie przestankowe, wskaźnik kostka-ramię

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.