eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena stężenia leptyny oraz rozpuszczalnej frakcji receptora dla niej u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Sylwia Murawska
,
Renata Kuczyńska
,
Grażyna Mierzwa
,
Arleta Kulwas
,
Danuta Rość
,
Piotr Landowski
,
Barbara Kamińska
,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5): 262–272
Data publikacji online: 2009/11/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Leptyna jest hormonem, który m.in. promuje ujemny bilans energetyczny oraz działa prozapalnie. Uważa się, że rozpuszczalna frakcja receptora dla leptyny (OB-Re) pełni istotną funkcję w regulacji stężenia hormonu we krwi. Chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) zalicza się do nieswoistych zapaleń jelit, których istotnym powikłaniem jest niedożywienie.
Cel: Ocena stężenia leptyny oraz OB-Re we krwi dzieci i młodzieży z ChLC.
Materiał i metody: Badaniem objęto 57 dzieci i młodzieży obojga płci, w tym 27 z ChLC (grupa badana) oraz 30 zdrowych (grupa porównawcza). Oznaczono stężenie leptyny i OB-Re w surowicy oraz obliczono wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI). U pacjentów z ChLC oceniono aktywność procesu zapalnego.
Wyniki: Stężenie leptyny (ng/ml) było mniejsze w grupie badanej (cała grupa – 5,10 vs 14,28, p = 0,0005, dziewczęta – 6,26 vs 15,52, p = 0,003, chłopcy – 3,74 vs 9,42, p = 0,45). Stężenie OB-Re (ng/ml) było podobne w obu grupach, jedynie u chłopców z ChLC nieistotnie zmniejszone (12,83 vs 20,25, p = 0,07). U pacjentów z ChLC stężenia leptyny i OB-Re odwrotnie korelują w analizie dla całej grupy oraz dziewcząt. Aktywność procesu chorobowego nie wpływa na stężenie OB-Re. U pacjentów z ChLC wartość BMI pozytywnie koreluje ze stężeniem leptyny u dziewcząt (p = 0,049), ujemnie ze stężeniem OB-Re w analizie dla całej grupy (p = 0,0001) oraz chłopców (p = 0,02).
Wnioski:
1. Stężenie leptyny zmniejszyło się w przebiegu ChLC.
2. U pacjentów z tym schorzeniem stężenie OB-Re ujemnie koreluje z BMI oraz stężeniem leptyny, co może wskazywać na jego protekcyjne i regulacyjne działanie w stosunku do hormonu.
3. Stopień odżywienia jest ważniejszym niż aktywność procesu zapalnego czynnikiem regulującym stężenie leptyny we krwi u pacjentów z ChLC.
4. Konieczne są dalsze badania oceniające wpływ tej choroby na stężenie leptyny i OB-Re u dzieci i młodzieży.


Introduction: Leptin is a hormone that promotes negative energy balance and acts proinflammatorily. It is thought that the soluble receptor bound fraction of leptin (OB-Re) performs a vital function in the regulation of hormone concentration in blood. Crohn’s disease (CD) belongs to a group of inflammatory bowel diseases whose significant complication is malnutrition.
Aim: To estimate leptin and OB-Re concentration in the blood of children and youth with CD.
Material and methods: The study examined 57 children and youth of both sexes, including 27 CD patients (study group) and 30 healthy subjects (comparative group). Leptin and OB-Re concentrations in the blood serum were determined and body mass index (BMI) was calculated. The morbid process activity in CD patients was assessed.
Results: Leptin concentration [ng/ml] was lower in the study group (all group – 5.10 vs. 14.28, p = 0.0005, girls – 6.26 vs. 15.52, p = 0.003, boys – 3.74 vs. 9.42, p = 0.45). OB-Re concentration [ng/ml] was parallel in both groups, and only for boys with CD was insignificantly lower (12.83 vs. 20.25, p = 0.07). Leptin and OB-Re concentrations correlated in an analysis excluding sex distinguishing factors as well as for girls. The morbid process activity did not influence OB-Re concentration. For CD patients BMI positively correlated with leptin concentration in girls (p = 0.049) and negatively with OB-Re concentration in an analysis for the whole group (p = 0.0001) and for boys (p = 0.02) with CD.
Conclusions:
1. Leptin concentration is lower in CD patients.
2. OB-Re concentration negatively correlates with BMI and leptin concentration in CD patients what can indicate for its protective and regulative meaning in relation to hormone.
3. Nutritional status is more important activity regulative factor for leptin blood concentration in CD patients than morbid process activity.
4. Further studies on the influence of CD on leptin and OB-Re concentrations are necessary.
słowa kluczowe:

leptyna, OB-Re, choroba Leśniowskiego-Crohna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe