eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2012
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena urazowości u dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2005–2009

Ewa Barczykowska
,
Marika Żurawska
,
Irena Daniluk-Matraś
,
Marta Grabinska
,
Andrzej Kurylak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 4: 142-150
Data publikacji online: 2012/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Urazy są główną przyczyną zgonów i hospitalizacji dzieci i młodzieży. Celem przeprowadzonych badań była analiza rodzajów urazów u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w latach 2005–2009.

Materiał i metody: Analiza dotyczyła 958 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w latach 2005–2009 z powodu urazu. Badanie miało charakter retrospektywny. Dane uzyskano z historii chorób dzieci.

Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że chłopcy częściej ulegają urazom niż dziewczynki (61,17% vs 38,83%). Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w przedziale wiekowym od 7. do 14. roku życia (35,91%). Większość dzieci pochodziła z miasta (72,13% vs 27,87%). Do urazów najczęściej dochodziło w domu (34,34%). Najczęstszą przyczyną urazów noworodków i niemowląt oraz dzieci w wieku od 1. od 3. roku życia był upadek z wysokości (odpowiednio 65,42% i 45,63%), w grupie wiekowej od 4. do 6. roku życia oraz od 7. do 14 roku życia uderzenie o przedmiot (odpowiednio 24,47%, 18,9%), a wśród młodzieży w wieku od 15. do 19. roku życia pobicia (20,55%) oraz wypadki drogowe (18,97%). Dzieci najczęściej doznawały urazów czaszkowo-mózgowych (67,74%) oraz urazów kostno--stawowych (18,67%). Zdecydowana większość dzieci (86,44%) wymagała leczenia zachowawczego i pobytu w szpitalu do 3 dni (74,12%). Dłuższe okresy hospitalizacji były związane z urazami jamy brzusznej. Do większości urazów u dzieci (58,87%) dochodziło w miesiącach wiosenno-letnich (kwiecień – wrzesień).

Wnioski: Chłopcy ulegają urazom częściej niż dziewczęta. Niezależnie od wieku dzieci najczęściej doznają urazów czaszkowo-mózgowych i kostno-stawowych. Przyczyny urazów u dzieci są zróżnicowane w poszczególnych grupach wiekowych. Zdecydowana większość urazów wymagała leczenia zachowawczego i hospitalizacji trwającej do 3 dni.

Introduction: Traumas are the main cause of death and hospitalization in children and adolescents. The aim of this research was to assess the incidence of injuries in children treated at the Department of Paediatric Surgery University Hospital no. 1 in years 2005-2009.

Material and methods: The analysis concerned 958 children hospitalized in the Department of Paediatric Surgery University Hospital no. 1 in years 2005-2009 because of trauma. The study had retrospective character. Data were obtained from medical history of children.

Results: The study shows that boys are more likely to injuries than girls (61.17% vs. 38.83%). The largest group was children aged from 7-14. years of age (35.91%). Most children came from the city than from rural areas (72.13% vs. 27.87%). For most traumas took place at home (34.34%). The most common cause of injuries among newborns and infants and children aged 1 to 3. age was a fall from a height (respectively 65.42% and 45.63%), in the age group 4 to 6 age and 7-14 years of age the impact of the object (respectively 24.47%, 18.9%), and among adolescents aged 15-19 age beatings (20.55%) and road traffic accidents (18.97%). Children often got craniocerebral trauma (67.74%) and bone and joint injuries (18.67%). The vast majority of children (86.44%) needed conservative treatment and required to stay in hospital for 3 days (74.12%). Longer periods were associated with abdominal injuries. The majority of injuries in children (58.87%), were in the spring and summer months (April-September).

Conclusions: Boys are more injuries than girls. Notwithstanding the age, children the most suffer from craniocerebral and bone and joint traumas. The causes of injuries in children are varied in different age groups. The vast majority of injuries that needed conservative treatment and required hospitalization lasted up to 3 days.
słowa kluczowe:

urazy, dzieci, hospitalizacja

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.