eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena zadowolenia pacjenta onkologicznego z implantacji portu naczyniowego

Beata Babiarczyk
1
,
Agnieszka Moskwik
2

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
2.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 1: 44-50
Data publikacji online: 2021/05/13
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp
Ocena stopnia zadowolenia pacjentów z implantacji portu naczyniowego w trakcie terapii onkologicznej.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród pacjentów hospitalizowanych na jednym z oddziałów onkologicznych na terenie Podbeskidzia od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. Kryterium doboru badanej grupy było posiadanie portu naczyniowego od co najmniej 3 miesięcy oraz wyrażenie dobrowolnej zgody na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz składał się z dwóch części: pierwszą stanowiła metryczka, a drugą zasadnicza ankieta, zawierająca 16 pytań związanych z użytkowaniem portu naczyniowego.

Wyniki
Najczęstszymi powodami, które skłoniły chorych do implantacji portu naczyniowego, były: potrzeba komfortu w trakcie leczenia onkologicznego (34,8%), problemy z założeniem wkłucia obwodowego (28,6%) i namowa personelu medycznego (25,9%).Za zaimplantowaniem portu na wcześniejszym etapie opowiedziało się ponad 70% ankietowanych. Zdecydowana większość (77,7%) oceniła swoją wiedzę odnośnie do portów jako wystarczającą. Prawie 68% ankietowanych wyraziło wysokie zadowolenie z poszczególnych właściwości, wysokie niezadowolenie zgłosiło tylko 7,1% osób. Najistotniejsze zalety portu to trwałość i brak bólu. Dla mężczyzn najważniejsza była lepsza jakość snu, wzrost komfortu i mniejszy ból w czasie przetaczania. Kobiety kładły nacisk na psychiczne odprężenie i brak strachu przed kolejnym ukłuciem. Im dłuższy był okres korzystania z portu, tym bardziej wzrastał poziom ogólnego komfortu podczas leczenia.

Wnioski
Implantacja portu naczyniowego w znacznym stopniu podniosła zadowolenie i komfort życia badanych, a większość aspektów związanych z użytkowaniem została oceniona pozytywnie.Introduction
This study aimed to assess the patient satisfaction from vascular port implantation.

Material and methods
The study was conducted among patients hospitalized in one of the oncology wards in the Podbeskidzie region, from November 2018 to January 2019. The inclusion criterion was having a vascular port for at least 3 months and expressing voluntary consent to complete the questionnaire. For the purpose of this study, a method of diagnostic survey was applied, with a questionnaire of his own design. Each questionnaire composed of 2 sections: (1) general information about the respondents and (2) main section containing questions related to the use of vascular port.

Results
The most common reasons to implant the vascular port were as follows: the need for comfort during oncological treatment (34.8%), problems with insertion of a peripheral venous access (28.6%), and the persuasion of medical personnel (25.9%). Over 70% of respondents were in favour of port implantation at an earlier stage. The vast majority of respondents (77.7%) assessed their knowledge of ports as sufficient. Almost 68% of respondents expressed their high satisfaction with individual port properties, and only 7.1% reported high dissatisfaction. The most important were the port’s durability and lack of pain. The longer the period of using the port, the greater the reported general comfort during treatment.

Conclusions
Vascular port implantation significantly increased the satisfaction of the oncological patients, and most aspects related to the use of vascular ports were assessed positively. 

słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, satysfakcja, porty naczyniowe, pacjent onkologiczny

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.