eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2009
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Oczekiwania pacjenta onkologicznego wobec personelu medycznego

Anna Maria Zieniuk

Psychoonkologia 2009, 1–2: 17–27
Data publikacji online: 2010/10/01
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Badanie dotyczyło problemu oczekiwań pacjenta onkologicznego wobec personelu medycznego oraz postrzegania tych oczekiwań przez lekarzy i pielęgniarki pracujących z pacjentem chorym na nowotwór. Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane pod kątem różnic w poziomie oczekiwań.
Materiał i metody: W badaniu pilotażowym (N = 43) i właściwym (N = 204) wzięli udział pacjenci oraz pracownicy – lekarze i pielęgniarki – Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zadanie osób badanych polegało na wypełnieniu ankiety składającej się z dwóch części (projekt własny). Pierwsza część zawierała dane osobowe respondenta oraz zgodę na udział w badaniu. Druga część dotyczyła bezpośrednio oczekiwań pacjenta wobec personelu, zgodnie z postawioną główną hipotezą, że istnieją różnice między oczekiwaniami pacjenta a postrzeganiem tychże oczekiwań przez personel medyczny.
Wyniki: Zebrane dane wykazały, że poziom oczekiwań pacjentów wobec personelu medycznego różni się w zależności od długości hospitalizacji oraz płci pacjentów. Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem wykazała natomiast zależność pomiędzy oczekiwanymi czynnościami a badanymi grupami.
Wnioski: Pacjent onkologiczny oczekuje od personelu medycznego przede wszystkim czynności informujących. Pielęgniarki mają większą świadomość potrzeb związanych z emocjonalną sferą pacjenta niż sami pacjenci.


Background: The survey concerns expectations of oncological patients towards health-care personnel and perception of these expectations by doctors and nursing staff working with cancer patients. The results of the survey have been analysed in order to find disparities in the level of expectations.
Material and methods: The patients, the doctors and the nursing staff from the Maria Sklodowska-Curie Centre of Oncology in Warsaw took part in the pilot study (N = 43) as well as in the main research (N = 204). The respondents were asked to fill in a questionnaire (author’s own project) divided into two parts. The first part concerned respondents’ personal data and included an agreement to take part in the survey. Regarding the main hypothesis of the survey, the second part concerned the expectations of oncological patients towards the doctors and the nursing staff.
Results: Aggregated data show that the level of expectations towards doctors and the nursing staff varies and depends on the length of hospitalization and on patients’ sex. The variance with repeated measures analysis shows the inter­action between expected actions and examined groups.
Conclusions: The oncological patient expects mainly information from the doctors and the nursing staff. The nurses are more aware of patients’ emotional needs than patients themselves.
słowa kluczowe:

pacjent onkologiczny, oczekiwania, relacja lekarz–pacjent

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.