eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Oczekiwania rodziców hospitalizowanych noworodków w zakresie realizowanej opieki. Część I

Anna Bednarek
,
Violetta Mianowana
,
Małgorzata Jachorek

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Funkcje i zadania, które decydują o istocie profesjonalnej pielęgnacji, pozwalają pielęgniarce pediatrycznej/neonatologicznej
w sposób kompleksowy dostosować się do zmian zachodzących w ochronie zdrowia oraz rosnących wymagań rodziców.

Cel pracy. Celem pracy było poznanie oczekiwań rodziców hospitalizowanych noworodków w zakresie wybranych funkcji zawodowych
realizowanych przez pielęgniarkę pediatryczną.

Materiał i metody. Do zbadania zakresu potrzeb rodziców hospitalizowanych noworodków posłużono się metodą sondażu diagnostycznego.
Zastosowano narzędzie badawcze, którym był kwestionariusz ankiety specjalnie skonstruowany dla potrzeb pracy. Badaniami objęto
115-osobową grupę rodziców w dwóch szpitalach klinicznych w Lublinie w latach 2007–2008.

Wyniki. Forma opieki, jaką chcieliby otrzymać rodzice hospitalizowanych noworodków z podziałem na zadania opiekuńcze, terapeutyczne
i wychowawcze, dotyczy przede wszystkim udziału pielęgniarki w wykonywaniu niezbędnych badań i zabiegów, dokonywaniu pomiarów
różnych funkcji organizmu, a dopiero w drugiej kolejności pielęgnacji oraz zdobycia nowych umiejętności i wiedzy w opiece nad dzieckiem.
Ponad 50% ankietowanych rodziców przyznało, że od pielęgniarki pediatrycznej oczekują głównie realizowania zadań terapeutycznych, następnie
opiekuńczych (46%) oraz wychowawczych (32%). Większość respondentów uważa, że udział w zabiegach leczniczych, pobieranie
materiałów do badań, wykonywanie pomiarów antropometrycznych oraz funkcji życiowych noworodka to czynności, które powinna wykonywać
przy dziecku tylko pielęgniarka, a także wyrażają pogląd, że tego typu zadania nie powinny być powierzane rodzicom noworodków.

Wnioski. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec pielęgniarki umożliwia zaplanowanie i podjęcie przez placówkę odpowiednich
działań, które pozwolą rodzicom na zdobywanie umiejętności rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zachęcą do współpracy
i zwiększą efektywność działań opiekuńczych wobec dziecka.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 27–33

Introduction. Functions and duties which are deciding on the being of professional looking after let the pediatric/neonatal nurse in the
comprehensive way accommodate themselves to happening changes in the health care and growing expectations of parents.

Aim of the study. The aim of the study was knowledge of expectations of parents of hospitalized newborn babies of professional functions
towards the pediatric nurse in the realization chosen.

Material and methods
. For examining the scope of expectations of parents of hospitalized newborn babies, towards the pediatric nurse
they used the method of the diagnostic survey. A research tool which the questionnaire form of the questionnaire form specially constructed
for the purposes of the work was applied. With examinations they embraced 115-personal group of parents at two research hospitals in
Lublin in 2007 and 2008.

Results. Form of the care they would like to receive which parents of hospitalized newborn babies with the division into protective,
therapeutic and education tasks concerns the participation of the nurse in performing necessary examinations and treatments above all, for making measurements of different functions of the organism, and only in the second order of the care and acquiring new abilities and the
knowledge in the care of the child. Over 50% respondents of parents admitted that from the pediatric nurse they expected mainly performing
therapeutic tasks, next protective (46%) and within the scope of the educative function (32%). The majority of respondents thinks, that
participation in healing treatments, picking materials up for examinations, performing measurements of the height and the body weight and
of bodily functions of the newborn baby these are activities which only a nurse should carry out by the child, as well as they are expressing
a view that tasks of this type should not be delegated for parents of newborn babies.

Conclusions. Evaluating needs and expectations of parents towards the nurse enables to plan and taking by the institution proper action
which will let parents for capturing nursing problem solvers, will encourage for the cooperation and will increase the effectiveness of action
protective towards the child.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 27–33
słowa kluczowe:

hospitalizacja; noworodki; oczekiwania rodziców; opieka pielęgniarska

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe