eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2020
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Odleżyny pięt w świetle wytycznych światowych (EPUAP/NPIAP) i doświadczeń własnych. Przegląd piśmiennictwa

Dariusz Bazaliński
1, 2
,
Paulina Szymańska
3, 4
,
Maria T. Szewczyk
5

  1. Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
  2. Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
  3. Mobilna Pielęgniarka, Specjalistyczne Usługi Pielęgniarskie w Miejscu Wezwania mgr Paulina Szymańska
  4. Poradnia Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny
  5. Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2020; 17 (4): 185-193
Data publikacji online: 2021/02/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Występowanie odleżyn w obrębie pięt u pacjentów krytycznie chorych i objętych opieką paliatywną oraz długoterminową to w wielu przypadkach problem możliwy do uniknięcia. Choroby współistniejące, zwłaszcza cukrzyca i niedokrwienie tętnicze, sprzyjają szybszemu powstawaniu odleżyn. Ukierunkowane działania profilaktyczno-terapeutyczne minimalizują destrukcję tkanek tej okolicy. Celem pracy jest przedstawienie profilaktyki oraz leczenia odleżyn pięt na podstawie wytycznych EPUAP/NPIAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel/National Pressure Injury Advisory Panel) oraz doświadczeń własnych. Dokonano analizy wybranego piśmiennictwa z lat 2005–2020 z baz danych: PubMed, PMC, EBSCO oraz Termedia i Borgis. Ocena skóry i ukrwienia kończyny jest kluczowym elementem zapobiegania odleżynom w obrębie kończyn dolnych. Prowadzenie wielokierunkowych działań profilaktycznych oraz optymalnej opieki profesjonalnej minimalizuje ryzyko wystąpienia odleżyn. Zakażenie tkanek miękkich i kości w przebiegu odleżyny pięty stwarza wysokie ryzyko amputacji kończyny.

The occurrence of hell pressure ulcers in critically ill patients and those receiving palliative and long-term treatment is a problem which is avoidable in many cases. The occurrence of coexisting diseases, especially diabetes mellitus and arterial ischemia, fosters faster formation of pressure ulcers. Targeted prophylactic and therapeutic measures minimize tissue destruction in this area. The aim of the work is to present the prevention and treatment of hell pressure ulcers based on EPUAP/NPIAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel/National Pressure Injury Advisory Panel) guidelines and own experience. An analysis of selected literature from 2005-2020 from following databases: PubMed, PMC, EBSCO and Termedia, Borgis, was conducted. Assessment of the skin and blood supply to the limb is a key element in the prevention of pressure ulcers within the lower limbs. Multi-directional prophylactic measures and optimal professional care minimize the risk of pressure ulcers. Infection of soft tissues and bones in the course of heel pressure ulcers creates a high risk of limb amputation.
słowa kluczowe:

odleżyna, pięty, profilaktyka, leczenie

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.