eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Opieka nad dzieckiem z wrodzoną przepukliną przeponową na oddziale intensywnej terapii

Maria Krajewska
1
,
Elżbieta Duńczak
1
,
Anna Stefanowicz
1
,
Aneta Kołodziejska
1

1.
Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu, Oddział Pielęgniarstwa, Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik”
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Wstęp. Wrodzona przepuklina przeponowa to bardzo ciężka wada rozwojowa, która polega na powstaniu ubytku w przeponie, przez który dochodzi do przemieszczenia narządów jamy brzusznej (żołądek, jelita, wątroba) do klatki piersiowej co uniemożliwia prawidłowy rozwój płuc. Diagnostyka prenatalna i wewnątrzmaciczne leczenie płodu daje możliwość korekcji wady jeszcze w łonie matki oraz zmniejszenie destrukcyjnych następstw danej wady i chorób płodu.
Cel pracy. Celem pracy jest analiza przypadku dziecka z wrodzoną przepukliną przeponową rozpoznaną w okresie prenatalnym, poddanym leczeniu przed i po-urodzeniowemu oraz przedstawienie roli i zadań pielęgniarki w aspekcie działań pielęgnacyjno-edukacyjnych wobec dziecka i jego rodziców.
Materiał i metody. Badaniem objęto dziewczynkę, leczoną bezpośrednio po urodzeniu w Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz jej rodziców.
Wyniki i wnioski. Postęp w diagnostyce prenatalnej i chirurgii wideoskopowej przyczynił się do rozwoju prenatalnej interwencji chirurgicznej, dał też możliwość wewnątrzmacicznego leczenia płodu, a także zwiększył szanse na pozytywne zakończenie leczenia dziecka. Działania pielęgnacyjne i edukacyjne podejmowane przez pielęgniarki mają wpływ na jakość życia dziecka i jego rodziny.Introduction. Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is a severe developmental anomaly that involves the formation of a defect in the diaphragm that causes the displacement of abdominal organs (stomach, intestines, liver) to the chest, preventing proper lung development. Prenatal diagnosis and intrauterine fetal treatment create the opportunity to correct the defect in the womb and to reduce destructive consequences of a particular defect and fetal diseases.
The aim of the work. The aim of the study is to analyse the case of a child with congenital diaphragmatic hernia diagnosed prenatally, that underwent treatment before and after the birth, and present the role and tasks of nurses in terms of nursing activities-education for the child and their parents.
Material and methods. The study involved a girl treated immediately after her birth in the Department of Intensive Care and Congenital Malformations of Newborns and Infants at the Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute in Lodz and her parents.
Results and conclusions. Advances in prenatal diagnosis and videoscopic surgery have contributed to the development of prenatal surgery, they create the possibility of intrauterine fetal treatment, and increase the chances of the successful completion of the child’s treatment. Nursing care and educational activities undertaken by nurses have an impact on the quality of life of the child and their family.

słowa kluczowe:

przepuklina przeponowa; objawy kliniczne; pielęgnowanie; edukacja zdrowotna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe