eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Opis przypadku

Oznaczanie kokainy i benzoiloekgoniny w paznokciach metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas z jonizacją przez elektrorozpylanie

Marzena Sykutera
,
Przemysław Piotrowski
,
Elżbieta Bloch-Bogusławska

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (3): 165–174
Data publikacji online: 2015/02/06
Plik artykułu:
- oznaczenie kakainy.pdf  [0.68 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Wstęp

Badania prowadzone przez wielu autorów [1–12] dowodzą, że paznokcie są cennym materiałem biologicznym w toksykologii sądowej. Paznokcie obok włosów są materiałem biologicznym, którego analiza daje możliwość potwierdzenia przyjęcia ksenobiotyku, nawet po kilku miesiącach od jego zażycia. W przypadku włosów, mając na uwadze tempo ich wzrostu, każdy centymetr zawiera informację na temat mniej więcej miesięcznej ekspozycji na ksenobiotyk. Paznokcie rosną wolniej. Średni dobowy przyrost płytki paznokciowej kciuka wynosi 0,1 mm na dobę, przeciętnie 0,5–1,2 mm na tydzień, natomiast paznokcie u nóg rosną 0,03–0,04 mm na dobę [6]. Tempo wzrostu zależy od wielu czynników, w tym m.in. od wieku, płci, diety, pory roku. Proces przenikania ksenobiotyków do paznokci przebiega kilkoma drogami [6]. Najważniejszą z nich jest wbudowywanie związków w strukturę paznokcia z krwi podczas dzielenia się komórek w macierzy. Ponadto ksenobiotyki osadzają się w dolnej części płytki paznokcia podczas przepływu krwi przez łożysko paznokcia. Wnikają również z łoju i potu [6].
Wyniki analizy paznokci mogą się okazać użyteczne wówczas, gdy zachodzi konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy dana osoba zażywała narkotyki bądź leki w przeszłości. Mogą być wykorzystane jako dowód w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego, w których fakt zażywania narkotyków w przeszłości może wpłynąć na decyzję sądu [12].
Niewątpliwą zaletą tego materiału biologicznego jest to, że pobieranie paznokci jest nieinwazyjne, a ich przechowywanie i transport nie wymagają szczególnych warunków. Ponadto paznokcie nie ulegają takim zmianom rozkładowym jak krew czy mocz.
Podczas analizy paznokci mogą się pojawić trudności w interpretacji wyników, które związane są przede wszystkim ze zjawiskiem kontaminacji próbek. Dlatego przed przystąpieniem do właściwej analizy próbki paznokcie muszą być poddane procedurze usuwania zanieczyszczeń z ich powierzchni. W tym celu najczęściej stosuje się kilkukrotne płukanie odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem, zwykle dichlorometanem [2, 12] lub metanolem [4, 5, 13].
Ze względu na niską stabilność kokainy w środowisku zasadowym [5, 14] istotne znaczenie podczas izolacji tego związku z materiału biologicznego ma odpowiedni dobór pH środowiska ekstrakcyjnego. Jak wynika z danych literaturowych, w celu powtarzalnej ekstrakcji paznokcie poddawano enzymatycznej hydrolizie przez 16 h w temperaturze 40°C [11]. Stosowana była również hydroliza kwaśna z 0,1 N HCl przez 16 h w temperaturze 56°C [12] lub z 37% HCl przez 30 minut w temperaturze 100°C [2]. Po etapie hydrolizy, kokainę i jej metabolity izolowano z próbki z użyciem ekstrakcji ciecz–ciecz przy pH 8–9 [2, 12] oraz ekstrakcji do fazy stałej [2–5, 11, 13].
Dotychczas do oznaczania kokainy i benzoiloekgoniny w paznokciach wykorzystywano chromatografię gazową sprzężoną z detektorem mas (GC-MS) [2–5, 12, 13]. W niniejszej pracy do oznaczenia kokainy i jej metabolitu wykorzystano chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrem mas z jonizacją przez elektrorozpylanie (LC-ESI-MS).

Opis przypadku

Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem handlu kokainą i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości tego narkotyku, za co groziła mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Broniąc się przed tym zarzutem, mężczyzna oświadczył, że regularnie od 3 lat zażywa kokainę. Aby zweryfikować jego zeznania, pobrano od niego próbkę paznokci (nie było możliwości pobrania próbki włosów) w celu przeprowadzenia badań mających potwierdzić, czy jest uzależniony od kokainy.

Materiał i metody

Odczynniki

Substancje wzorcowe kokainy, benzoiloekgoniny, amfetaminy-D5 o stężeniu 1 mg/ml pochodziły z firmy Cerilliant (Texas, USA). Metanol, acetonitryl, chloroform, izopropanol, heptan, kwas trifluorooctowy (TFA) zakupiono w firmie Sigma Aldrich (St. Louis, USA).
Jako standard wewnętrzny podczas oznaczania kokainy i benzoiloekgoniny stosuje się deuterowane analogi kokainy czy benzoiloekgoniny [3–5, 11–13]. Jednak w niniejszych badaniach napotkano na trudności w doborze standardu wewnętrznego. Analiza ekstraktów próbek paznokci niezawierających ani substancji oznaczanych, ani wzorca wewnętrznego, pochodzących z 6 różnych źródeł, prowadzona w trybie monitorowania wybranych jonów (SIM) (m/z 293 dla benzoiloekgoniny-D3, 298 dla benzoiloekgoniny-D8, 307 dla kokainy-D3 i 312 dla kokainy-D8) wykazała obecność pików interferujących z pikami dla deuterowanych analogów kokainy i benzoiloekgoniny. W związku z tym w badaniach jako wzorca wewnętrznego użyto amfetaminy-D5. W tym przypadku nie zaobserwowano interferujących pików pochodzących od matrycy biologicznej.

Przygotowanie materiału do badań

Do badań przekazano obcięte fragmenty paznokci (89 mg) o długości 1–2 mm, pobrane z prawej i lewej ręki. W celu usunięcia zanieczyszczeń próbkę paznokci przed ekstrakcją przemyto dwukrotnie 5 ml wody, następnie trzykrotnie dichlorometanem (po 5 ml). Procedurę przeprowadzono w łaźni ultradźwiękowej (10 min). Roztwór dichlorometanu otrzymany po trzecim przemyciu próbki paznokci odparowano do sucha w temperaturze 20–25°C w strumieniu azotu. Pozostałość po odparowaniu rozpuszczono w 100 µl metanolu i poddano analizie w celu stwierdzenia obecności kokainy i benzoiloekgoniny pochodzącej z ewentualnych zewnętrznych zanieczyszczeń.
Wysuszone paznokcie pocięto nożyczkami na drobne fragmenty (1–2 mm). Do próbek paznokci (50 mg) umieszczonych w probówkach o pojemności 7 ml dodano 50 µl wzorca wewnętrznego (10 µg/ml amfetamina-D5) oraz 2 ml 0,1 M HCl i inkubowano przez 10 h w temperaturze 56°C. Ochłodzone próbki odwirowano, a otrzymany roztwór poddano ekstrakcji z użyciem 5 ml mieszaniny chloroform : izopropanol : heptan (50 : 17 : 33, v/v/v) w środowisku zasadowym (2 ml 1 M buforu fosforanowego pH = 8,4) w łaźni ultradźwiękowej przez 30 minut. Fazę organiczną odparowano do sucha w temperaturze 20–25°C w strumieniu azotu. Pozostałość po odparowaniu rozpuszczono w 200 µl metanolu.

Analiza metodą LC-ESI-MS

Do badań użyto zestawu chromatograficznego składającego się z chromatografu cieczowego 1100 Series (Agilent Technologies, Niemcy) wyposażonego w binarną pompę gradientową, autosampler, termostat oraz spektrometr mas z pojedynczym kwadrupolem 1100 MSD z jonizacją przez elektrorozpylanie (Agilent Technologies, Niemcy). Analizę przeprowadzono w następujących warunkach: kolumna – Zorbax Eclipse XDB C18 (150 mm × 4,6 mm; 5 µm, Agilent Technologies, Niemcy), faza ruchoma 0,1% TFA/acetonitryl (70 : 30, v/v), przepływ fazy ruchomej 0,4 ml/min. Objętość nastrzyku wynosiła 10 µl. Parametry detektora mas: napięcie fragmentora 70 V, napięcie kapilary 4 kV, temperatura N2 350°C, ciśnienie nebulizera 30 psi, przepływ gazu suszącego 12 l/min. Detekcję prowadzono w trybie monitorowania wybranych jonów (SIM) m/z 304 dla kokainy, m/z 290 dla benzoiloekgoniny oraz m/z 141 dla IS. Wyniki rozdziału chromatograficznego przedstawiono na rycinie 1.

Walidacja metody

Do walidacji metody wykorzystano próbki kontrolne – paznokcie pobrane od osób, które nie przyjmowały kokainy.
Do wykonania krzywej wzorcowej przygotowano próby wzorcowe paznokci zawierające kokainę i benzoiloekgoninę o stężeniu 0,5 ng/mg, 5 ng/mg, 10 ng/mg, 50 ng/mg, 100 ng/mg oraz 50 µl wzorca wewnętrznego (10 µg/ml amfetamina-D5). Tak przygotowane próby analizowano w identycznych warunkach jak próbę badaną.
Odzysk kokainy i benzoiloekgoniny z próbek paznokci badano na dwóch poziomach stężeń 5 ng/ml i 50 ng/ml. Odzysk obliczono przez porównanie wyników otrzymanych dla próbek paznokci, do których dodano roztwory wzorcowe kokainy i benzoiloekgoniny przed inkubacją w temperaturze 56°C i ekstrakcją, z wynikami dla próbek z wzorcami dodanymi po ekstrakcji. Obliczony w ten sposób odzysk odzwierciedla rzeczywistą wydajność ekstrakcji, wolną od wpływu materiału biologicznego. Parametry walidacyjne metody przedstawiono w tabeli I.

Wyniki i dyskusja

Analizę kokainy i benzoiloekgoniny w paznokciach przeprowadzono z wykorzystaniem chromatografii cieczowej ze spektrometrem mas z jonizacją przez elektrorozpylanie. Pięciopunktowa krzywa kalibracyjna dla kokainy i benzoiloekgoniny wykazywała liniowy przebieg w badanym zakresie stężeń (0,5 ng/mg – 100 ng/mg). Współczynnik korelacji r dla kokainy i benzoiloekgoniny wynosił 0,999. Granica wykrywalności (LOD) kokainy i benzoiloekgoniny w paznokciach wynosiła 0,1 ng/mg (S/N = 3). Jako granicę oznaczalności przyjęto najniższy punkt krzywej kalibracyjnej (0,5 ng/mg). Precyzję w seriach wewnątrz- i międzygrupowych obliczono na podstawie serii trzech powtórzeń (n = 3) analiz prób paznokci na dwóch poziomach stężeń. Serie powtarzano trzykrotnie w różnych dniach (p = 3). Wyznaczone precyzje w seriach wewnątrzgrupowych dla kokainy i benzoiloekgoniny nie przekraczały 4,4%, a w seriach międzygrupowych nie były wyższe niż 5,1%. Odzysk kokainy i benzoiloekgoniny oznaczony dla stężenia 0,5 ng/mg i 50 ng/mg był wyższy niż 83,9%. Przeprowadzono również ekstrakcję 6 kontrolnych próbek paznokci pobranych od osób, które nie zażywały kokainy. Na chromatogramach ekstraktów próbek paznokci nie zaobserwowano pików interferencyjnych pochodzących od matrycy biologicznej.
Jak wykazały badania prowadzone przez Engelhart i Jenkins [4], mało znaczącym mechanizmem inkorporacji kokainy w płytkę paznokcia jest zanieczyszczenie zewnętrzne.
W próbce paznokci pobranej od mężczyzny stwierdzono obecność kokainy w ilości 47,5 ng/mg oraz jej metabolitu benzoiloekgoniny w ilości 14,9 ng/mg. W popłuczynach uzyskanych po trzecim myciu paznokci nie odnotowano obecności kokainy i benzoiloekgoniny. Fakt ten świadczy o tym, że kokaina stwierdzona w paznokciach nie pochodziła z zewnętrznego zanieczyszczenia, ale została wbudowana w strukturę paznokcia.
Paznokcie mogą być pobierane do badań poprzez zeskrobanie płytki paznokcia [11] lub obcięcie wolnego brzegu paznokcia [4, 5, 12, 13]. Ropero-Miller i wsp. [11] analizowali próbki paznokci pobrane od osób, którym podano kokainę w postaci iniekcji podskórnej. Próbki pobierano poprzez zeskrobanie płytki paznokci z użyciem skalpela. Obecność kokainy w paznokciach stwierdzono w próbkach pobranych po upływie 3 dni od przyjęcia tego związku. Analiza obciętych fragmentów paznokci, biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu paznokci, daje natomiast możliwość potwierdzenia przyjęcia ksenobiotyku w okresie 3–6 miesięcy przed pobraniem próbki [3, 6, 12]. W omawianym w niniejszej pracy przypadku do badań przekazano obcięte fragmenty paznokci o długości 1–2 mm, można zatem przyjąć zgodnie z danymi literaturowymi, że mężczyzna mógł przyjmować kokainę 3–6 miesięcy przed pobraniem próbki do badań.
Oznaczanie kokainy i jej metabolitów w paznokciach było przedmiotem nielicznych prac. Analizę paznokci pobranych od osób uzależnionych od kokainy przeprowadzili w 1998 r. Engelhart i wsp. [5], stwierdzając obecność kokainy w stężeniach 0,2–140,17 ng/mg i benzoiloekgoniny w stężeniach 0,3–315,44 ng/mg. W 2002 r. Engelhart i Jenkins [4] opublikowali również wyniki badań paznokci pobranych ze zwłok osób, które zmarły wskutek przedawkowania narkotyków. Analiza wykazała obecność kokainy i benzoiloekgoniny w granicach stężeń odpowiednio 1,2–414,1 ng/mg oraz 1,4–170,3 ng/mg. Ragoucy-Sengler i wsp. [12] analizowali paznokcie pobrane od dwóch osób, które paliły kokainę. Analiza wykazała obecność kokainy w stężeniu 28,7 ng/mg i 34,5 ng/mg oraz benzoiloekgoniny w stężeniu 7,3 ng/mg i 17,9 ng/mg. Garside i wsp. [3] w swoich badaniach wykazali, że stężenie kokainy w paznokciach jest większe niż stężenie jej metabolitu – benzoiloekgoniny. Obliczyli, że stosunek stężenia kokainy do stężenia benzoiloekgoniny wynosi 2–10 : 1. Obliczony stosunek stężenia kokainy do stężenia benzoiloekgoniny dla przedstawionego przypadku wynosił 3 : 1, a zatem nie odbiegał od wartości podanych przez Garside i wsp. [3].

Wnioski

Obecność kokainy i jej metabolitu w analizowanych obciętych fragmentach paznokci wskazuje na to, iż mężczyzna mógł przyjmować kokainę co najmniej 3–6 miesięcy przed pobraniem paznokci do badań.
Opracowana metoda oznaczania kokainy i benzoiloekgoniny w paznokciach może być stosowana do oznaczania tych związków w próbkach pobranych od osób, u których zachodzi podejrzenie zażywania kokainy w przeszłości.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Introduction

Studies by many authors [1–12] have shown that nails are a valuable biological material in forensic medicine. Similarly to hair, nails are a biological matrix which can be analyzed to verify the use of a xenobiotic even several months after intake. Considering the hair growth rate, every centimetre of hair contains information about the exposure to a xenobiotic over a period of approximately one month. Nails, however, grow more slowly. The average growth rate of the thumb nail plate is 0.1 mm a day, and between 0.5 and 1.2 mm a week. In contrast, toenails grow at an average rate of 0.03–0.04 mm a day [6]. The nail growth rate depends on multiple factors including age, sex, diet and season of the year. Xenobiotics penetrate into nails by several mechanisms [6]. The main one is the incorporation of substances into the nail structure from blood during cell divisions in the matrix. Xenobiotics also become deposited in the lower part of the nail plate during blood flow through the nail bed. They penetrate from sebum and perspiration, too [6].
Results of nail analysis can be useful in situations that require determining whether a person has previously taken narcotics or medications. They can be used as evidence in civil and criminal law cases in which a history of drug-taking can impact the court’s decision [12].
A definite advantage of this biological material is the fact that nail sampling is a non-invasive procedure, and the storage and transport of nails do not require any special conditions. Furthermore, nails are not susceptible to decomposition processes which affect blood or urine.
The analysis of nails can give rise to difficulties with the interpretation of results, related predominantly to potential sample contamination. This is why before undertaking the analysis proper, nail samples must undergo a procedure of removing contamination from the surface. To this aim, samples are washed several times with a properly selected solvent, usually dichloromethane [2, 12] or methanol [4, 5, 13].
Due to the low stability of cocaine in alkaline environments [5, 14], it is crucially important to ensure an appropriate pH of the extraction environment during the isolation of cocaine from this biological material. As shown in literature, in order to ensure repeatable extraction, nails were subjected to enzymatic hydrolysis at a temperature of 40°C for 16 h [11]. Another method was acidic hydrolysis with 0.1 N HCl at 56°C for 16 h [12] or with 37% HCl at 100°C for 30 min [2]. On completion of the stage of hydrolysis, cocaine and its metabolites were isolated from the sample using the liquid-liquid extraction at the pH of 8–9 [2, 12], as well as solid-phase extraction [2–5, 11, 13].
Until now, cocaine and benzoylecgonine in nails have been quantified by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) [2–5, 12, 13]. In the present study, cocaine and its metabolite have been determined by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS).

Case report

A man was arrested on the charge of cocaine trafficking and supplying a large quantity of the drug on the market, which carries a penalty of imprisonment for a term of up to 10 years. Defending himself against the charge, the man stated that he had been a regular cocaine user for the past three years. To verify the suspect’s statements, a nail sample was collected (there was no possibility of collecting a sample of hair) in order to conduct tests verifying whether he was indeed a cocaine addict.

Material and methods

Reagents

Forensic reference standards of cocaine, benzoylecgonine and amphetamine-D5 at a concentration of 1 mg/ml were sourced from Cerilliant (Texas, USA). Methanol, acetonitrile, chloroform, isopropanol, heptane and trifluoroacetic acid (TFA) were purchased from Sigma Aldrich (St. Louis, USA).
The quantification of cocaine and benzoylecgonine is performed with deuterated analogues of cocaine and benzoylecgonine as the internal standard [3–5, 11–13]. The present study, however, encountered problems with the selection of an internal standard. An analysis of extracts of nail samples containing neither the analyzed substances not the internal standard, which were obtained from 6 different sources, conducted by selected-ion monitoring (SIM) (m/z 293 for benzoylecgonine-D3, 298 for benzoylecgonine-D8, 307 for cocaine-D3 and 312 for cocaine-D8), demonstrated the presence of peaks interfering with the peaks for deuterated analogues of cocaine and benzoylecgonine. Consequently, amphetamine-D5 was used in the tests as the internal standard. In this case, no interfering peaks relating to the biological matrix were observed.

Preparation of material for tests

The material supplied for testing consisted of cut fingernail fragments (89 mg), 1–2 mm long, sampled from the right and left hands. To remove contamination, before the extraction procedure, the nail sample was washed twice with 5 ml of water, and then three times with dichloromethane (5 ml portions). The procedure was carried out in the ultrasonic bath (10 min). The dichloromethane solution obtained after the third washing of the nail sample was evaporated to dryness at a temperature of 20–25°C in nitrogen stream. Evaporation residues were dissolved in 100 µl of methanol and analyzed to determine the presence of cocaine and benzoylecgonine originating from possible external contamination.
Dried nails were cut with scissors into small pieces (1–2 mm). Nail samples (50 mg) placed in 7 ml test tubes were combined with 50 µl of the internal standard (10 µg/ml of amphetamine-D5) and 2 ml of 0.1 M HCl, and incubated for 10 h at a temperature of 56°C. Cooled samples were centrifuged, and the solution thus obtained was subjected to extraction with 5 ml of the chloroform : isopropanol : heptane mixture (50 : 17 : 33, v/v/v) in an alkaline environment (2 ml of 1 M phosphate buffer with pH = 8.4) in the ultrasonic bath for 30 minutes. The organic phase was evaporated to dryness at a temperature of 20–25°C in the nitrogen stream. The evaporation residues were dissolved in 200 µl of methanol.

Analysis by LC-ESI-MS

The tests were performed using a chromatography system consisting of 1100 series liquid chromatography system (Agilent Technologies, Germany) equipped with a binary gradient pump, autosampler, thermostat, and 1100 MSD single quadrupole mass spectrometer with electrospray ionization (Agilent Technologies, Germany). The analysis was carried out in the following conditions: column – Zorbax Eclipse XDB C18 (150 mm × 4.6 mm; 5 µm, Agilent Technologies, Germany), mobile phase 0.1% TFA/acetonitrile (70 : 30, v/v), mobile phase flow rate 0.4 ml/min. The volume of the injection was 10 µl. Mass detector parameters: fragmenter voltage 70 V, capillary voltage 4 kV, temperature N2 350°C, nebulizer pressure 30 psi, drying gas flow rate 12 l/min. Detection was conducted in the selected-ion monitoring (SIM) mode: m/z 304 for cocaine, m/z 290 for benzoylecgonine, and m/z 141 for IS. Results of chromatographic separation are shown in Figure 1.

Validation of the method

Validation of the method was performed with control samples of nails collected from cocaine non-users.
In order to plot calibration lines, standard samples of nails were prepared, containing cocaine and benzoylecgonine at a concentration of 0.5 ng/mg, 5 ng/mg, 10 ng/mg, 50 ng/mg, 100 ng/mg, and 50 µl of the internal standard (10 µg/ml amphetamine-D5). The samples prepared in this manner were analyzed in identical conditions as the test sample.
The recovery of cocaine and benzoylecgonine from nail samples was studied at two concentration levels: 5 ng/ml and 50 ng/ml. The recovery was calculated by comparing results obtained for nail samples combined with standard solutions of cocaine and benzoylecgonine before incubation at 56°C and extraction, and results recorded for samples with standards added after the extraction process. The recovery calculated in this way reflects the actual yield of extraction, free from the influence of the biological material. The methods’ validation parameters are listed in Table I.

Results and discussion

The analysis of cocaine and benzoylecgonine in nails was conducted by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry. A five-point calibration curve for cocaine and benzoylecgonine demonstrated linearity in the studied concentration range (0.5 ng/mg – 100 ng/mg). The correlation coefficient (r) for cocaine and benzoylecgonine was 0.999. The limit of detection (LOD) of cocaine and benzoylecgonine in the nails was 0.1 ng/mg (S/N = 3). The lowest point in the calibration curve (0.5 ng/mg) was adopted as the limit of quantification (LOQ). Intra- and interday precision was calculated on the basis of series of three replicates (n = 3) of nail sample analyses at two concentration levels. The series were replicated three times on different days (p = 3). Precision determined in intraday series for cocaine and benzoylecgonine did not exceed 4.4%, and in interday series it was not higher than 5.1%. The recovery of cocaine and benzoylecgonine determined for the concentrations of 0.5 ng/mg and 50 ng/mg exceeded 83.9%. Six control samples of nails collected from cocaine non-users were also subjected to extraction. Chromatograms recorded for nail sample extracts showed no interfering peaks caused by the biological matrix.
As demonstrated by Engelhart and Jenkins [4], external contamination is an insignificant mechanism of cocaine incorporation into the nail plate.
The sample of nails collected from the man in the case discussed here was found to contain 47.5 ng/mg of cocaine and 14.9 ng/mg of its metabolite benzoylecgonine. Washings obtained after the third washing of the nails did not contain any cocaine or benzoylecgonine. This finding shows that cocaine detected in the nails was not an effect of external contamination but had been embedded into the nail structure.
Nail samples can be collected for tests either by scraping the nail plate [11] or cutting off the free nail margin [4, 5, 12, 13]. Ropero-Miller et al. [11] analyzed nail samples collected from individuals who had been administered cocaine in the form of a subcutaneous injection. Samples were collected by scraping the nail plate using a scalpel. The presence of cocaine in the nails was detected in samples collected 3 days after the administration of the substance. Considering the moderate nail growth rate, an analysis of cut nail fragments offers a possibility of verifying the use of a xenobiotic during a period of 3–6 months preceding sample collection [3, 6, 12]. In the case discussed in this paper, material submitted for tests consisted of cut nail fragments with a length of 1–2 mm. Consequently, based on literature data, it can be assumed that the man could have used cocaine during the period of 3–6 months prior to the collection of the sample for tests.
There are only a few studies investigating the detection of cocaine and its metabolites in nails. An analysis of nails collected from cocaine addicts was conducted in 1998 by Engelhart et al. [5]. Cocaine was found at concentrations in the range of 0.2–140.17 ng/mg, and benzoylecgonine – at concentrations of 0.3–315.44 ng/mg. In 2002, Engelhart and Jenkins [4] published results of analysis of nail samples collected from bodies of drug overdose victims. The analysis found cocaine and benzoylecgonine in the concentration ranges of 1.2–414.1 ng/mg and 1.4–170.3 ng/mg, respectively. Ragoucy-Sengler et al. [12] analyzed the nails of two cocaine smokers. The researchers detected cocaine in concentrations of 28.7 ng/mg and 34.5 ng/mg, and benzoylecgonine in concentrations of 7.3 ng/mg and 17.9 ng/mg. Garside et al. [3] conducted a study which demonstrated that the concentration of cocaine in nails was higher than the concentration of its metabolite benzoylecgonine. The ratio between cocaine and benzoylecgonine concentrations was calculated to be 2–10 : 1. In the case investigated in the present paper, the calculated ratio between cocaine and benzoylecgonine concentrations was 3 : 1, and thus did not deviate from the values reported by Garside et al. [3].

Conclusions

The presence of cocaine and its metabolite in the cut nail fragments analyzed in the study shows that the man concerned could have used cocaine for at least 3–6 months prior to the sampling of nails for tests.
The method of cocaine and benzoylecgonine quantification reported in the study can be used for identifying the two compounds in samples collected from people who are suspected of past cocaine use. The authors declare no conflict of interest.

Piśmiennictwo
References

1. Chen H, Xiang P, Shen M. Determination of clozapine in hair and nail: The role of keratinous biological material in the identification of a bloated cadaver case. J Forensic Leg Med 2014; 22: 62-67.
2. Cingolani M, Scavella S, Mencarelli R, Mirtella D, Froldi R, Rodriquez D. Simultaneous detection and quantitation of morphine, 6-acetylmorphine, and cocaine in toenails: comparison with hair analysis. J Anal Toxicol 2004; 28: 128-131.
3. Garside D, Ropero-Miller JD, Goldberger BA, Hamilton WF, Maples WR. Identification of cocaine analytes in fingernail and toenail specimens. J Anal Toxicol 1998; 5: 974-979.
4. Engelhart DA, Jenkins AJ. Detection of cocaine analytes and opiates in nails from postmortem cases. J Anal Toxicol 2002; 26: 489-492.
5. Engelhart DA, Lavins ES, Sutheimer CA. Detection of drugs of abuse in nails. J Anal Toxicol 1998; 22: 314-318.
6. Palmeri A, Pichini S, Pacifici, Zuccaro P, Lopez A. Drugs in nails, physiology, pharmacokinetics and forensic toxicology. Clin Pharmacokinet 2000; 38: 95-110.
7. Pufal E. Determination of medicines in epidermis products and their usefulness in forensic toxicology. Problems of Forensic Sciences 2002; 52: 7-20.
8. Pufal E. Research on the determination of xenobiotics in epidermal products and their usefulness in forensic toxicology. Problems of Forensic Science 2004; 59: 38-49.
9. Pufal E, Sykutera M, Piotrowski P. Opracowanie metody oznaczania leków przeciwdepresyjnych w paznokciach i jej wykorzystanie w toksykologii sądowej. Arch Med Sąd Kryminol 2008; 58: 167-170.
10. Pufal E, Sykutera M, Nowacka T, Stefanowicz A, Śliwka K. Opracowanie metody oznaczania citalopramu i desmetylocitalopramu w paznokciach i włosach i jej wykorzystanie w toksykologii sądowej. Arch Med Sąd Kryminol 2010; 60: 216-222.
11. Ropero-Miller JD, Goldberger BA, Cone EJ, Joseph RE. The disposition of cocaine and opiate analytes in hair and fingernails of humans following cocaine and codeine administration. J Anal Toxicol 2000; 24: 496-508.
12. Ragoucy-Sengler C, Kintz P. Detection of smoked cocaine marker (anhydroecgonine methylester) in nails. J Anal Toxicol 2005; 29: 765-768.
13. Campos SV, Yonamine M, De Moraes Moreau RL, Silva OA. Validation of a method to detect cocaine and its metabolites in nails by gas chromatography-mass spectrometry. Forensic Sci Int 2006; 159: 218-222.
14. Kiszka M, Buszewicz G, Mądro R. Stability of cocaine in blood and in other tissues. Problems of Forensic Sciences 2001; 45: 16-35.


Adres do korespondencji
Marzena Sykutera
Katedra Medycyny Sądowej
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz, Polska
e-mail: marzenasykutera@wp.pl
Address for correspondence
Marzena Sykutera
Chair of Forensic Medicine
Collegium Medicum in Bydgoszcz
M. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz, Polska
e-mail: marzenasykutera@wp.pl
Copyright: © 2015 Polish Society of Forensic Medicine and Criminology (PTMSiK). This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe